24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020
އެޓްލީގެ ފިލްމުގައި ޝާހްރުކްގެ ޑަބަލް ރޯލެއް

އިންޑިއާގެ ތަމަޅަ ޑައިރެކްޓަރު އެޓްލީގެ ފިލްމެއްގައި ޝާހްރުކް ޚާން މަސައްކަތްކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. މި ފިލްމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ...

September 24, 2020
އަބީޝެކާ އެކު ޔާމީ އާއި ނިމްރަތު

މިހާތަނަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިން މެޑޮކް ފިލްމްސްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ދިނޭޝް ވިޖަން "ދާސްވީ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ލީޑް ކާސްޓް ވެސް...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020
ޓައިމްގެ ނުފޫޒުގަދަ ލިސްޓްގައި އަޔޫޝްމަން

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ނޫސް މަޖައްލާ "ޓައިމް" އިން މި އަހަރު އެކުލަވައިލި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ 100 މީހުންގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

September 23, 2020
ރަންބީރަށް ވެސް ވެބް ސީރީޒެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން މިހާރު ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓާ ދިމާއަށް ވެސް މިސްރާބު ޖަހަމުން އަންނަ އިރު، ރަންބީރް ކަޕޫރް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ވެބް ސީރީޒެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް...

September 23, 2020
ޝާހްރުކްގެ "ޑާލިންސް" ގައި އާލިއާ އާއި ވިޖޭ

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމު ކުންފުނި ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމެއް އާލިއާ ބަޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެ ފިލްމާ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
"ބެލް ބޮޓަމް" އަށް އަކްޝޭ ޑަބަލް ޝިފްޓްގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު އަބަދު ވެސް ފާހަގަކުރެވެނީ އެއް ފަހަރާ ގިނަ ފިލްމުތަކެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަން އޭނާ ތަރުތީބުކުރަނީ އާދަކޮށްފައިވާ...

September 22, 2020
"ދަ ލާސްޓް ޝޯ" ގެ ކާސްޓަށް ވަރުދާން

މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު "ޔޭ ސާލީ އާޝިގީ" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ކުރީގެ އެކްޓަރު އަމްރިޝް ޕޫރީގެ ކާފަ ދަރުފުޅު ވަރްދާން ޕޫރީ ދެވަނަ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
"އަންދާދުން" ގައި ތައްބޫ ކުޅުނު ރޯލް ތަމަންނާ އަށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރީގެ ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމު "އަންދާދުން" ގައި ތައްބޫ ކުޅުނު ރޯލު އޭގެ ތެލެގޫ ރިމޭކްގައި ކުޅޭނީ ތަމަންނާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

September 21, 2020 1
އާމިރުގެ ބޮޑީގާޑަކަށް "ބަޖާޖް" އުޅުނު!

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ފިލްމު "ޖާން ތެރެ ނާމް" އިން ލީޑިން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ނަމަވެސް އެ ފިލްމު ފްލޮޕްވުމުން، ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް ނުލިބުމުން އާމްދަނީ ހޯދަން،...

September 21, 2020
އަނޫރާގަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކުގެ އަޑު ތަންކޮޅެއް މަޑުވެފައި އޮތުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވެ، ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުތުމަކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
ޓީވީ ބަތަލު އަލީ އަށް ބޯނީގެ ވެބް ސީރީޒެއް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު އަލީ ގޯނީ، ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރްގެ ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 20, 2020 4
ކަންގަނާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުން ނުވެދާނެ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު އަބަދު ވެސް ފާހަގަކުރެވެނީ ވަރަށް މައްސަލަ ބޮޑު ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަބަދުވެސް މީސްމީހުންނަށް ފާޑުކިޔައި، ޖަދަލުކޮށް، ހިތުހުރިހާ އެއްޗެއް...

September 20, 2020
ދީޕިކާގެ އާ ފިލްމަށް އިތުރު ތަރިއެއް

ޝަކުން ބަޓްރާ ޑައިރެކްޓްކުރާ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަށް ކާސްޓާއި ކްރޫ ގޯއާ އަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ އިތުރު ބަތަލަކު ގުޅިއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ޝާހިދާ އެކު ޑިޝާ ފެނިދާނެ

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދައި، ޝިޝާންކް ކައިތާން ޑައިރެކްޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯބީގެ އެކްޝަން ފިލްމު "ޔޯދާ" ގައި ޝާހިދު ކަޕޫރާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅޭނީ ޑިޝާ...

September 19, 2020
ރަންބީރާއި ޝްރަދާގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނޮވެމްބަރުގައި

ރަންބީރް ކަޕޫރާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރް ސޮއިކުރި ފިލްމު އިއުލާންކުރިތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އޭގެ ޝޫޓިން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ހިރާނީގެ ފިލްމުގައި ޝާހްރުކާ އެކީ ތާޕްސީ؟

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ހަދާ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ތާޕްސީ ޕައްނޫ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރާއި ތާރާ ސުތާރިއާ "އޯމް" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2020 1
ކޮކީލާބެންގެ ރޯލުން ރޫޕަލް އަލުން ފެންނާނެ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ވަރަށް ނުފޫޒުގަދަ މައިދަތައެެއްގެ ރޯލް ކުޅުނު ރޫޕަލްް ޕަޓޭލް އެ ސިލްސިލާގެ ސީޒަނުން ވެސް ވެސް ކޮކީލާބެން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ވަރުން އާއި ޝްރަދާ ތިން ވަނަ ފިލްމަކަށް؟

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މިހާރު މަގުބޫލު ޖޯޑެއް ކަމަށްވާ ވަރުން ދަވަން އާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރް ތިން ވަނަ ފިލްމަކުން އެކީގައި ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
ޕްރަބާސް އާއި ސައިފްގެ ފިލްމަށް އަނުޝްކާ

ޕްރަބާސް ބަތަލުގެ ރޯލް އަދި ސައިފް އަލީ ޚާން ވިލަންއެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ގޮތަށް ދާފި ފަހުން އިއުލާންކުރި ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "އާދިޕުރުޝް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 3
ސޯނޫ ހިލޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި

މާލީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ނޫން އާއިލާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މަތީ ތައުލީމަށް ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ދޭން ނިންމައި އެ ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލާން އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

September 12, 2020 2
ބަތަލާ ޝެފާލީ ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑި އަށް

ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކާއި އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވި ވެބް ސީރީޒްތަކެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝެފާލީ ޝާހް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 7" ގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލި ޓޮމް ކްރޫޒްގެ "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ސީރީޒްގެ ހަތް ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

September 08, 2020 1
ސަންޖޭ ކީމޯތެރަޕީގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފި

ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ކީމޯތެޕަރީ ފަރުވާގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 3
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޝްފާ "ބީވީމާ" އިން އެކްޓިން އަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓަށް ސްކްރީން ރައިޓަރު އަހުމަދު ޒަރީރު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "ބީވީމާ" އިން، މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އަޝްފާ އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

September 07, 2020
ޝަމީތާ އަށް "ބްލެކް ވިޑޯޒް" ގެ އިންޑިއާ ވާޝަން

ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ކޮއްކޮ ޝަމީތާ ޝެޓީ ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 07, 2020
ޓީވީގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބަތަލާ އަކީ ހީނާ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު ބަތަލާގެ މަގާމު ހީނާ ޚާނަށް އަނެއްކާ ވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ދެ އަހަރުތެރޭ ޝާހްރުކް 20 ފިލްމު ދޫކޮށްލި

ޝާހްރުކް ޚާންގެ ޒަމާން މިހާރު ހިނގައްޖެ ކަމަށް ބުނާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހެއްކަކީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ޒީރޯ" ވެސް ބޮޑު ފްލޮޕަކަށް ވުމުގެ ކުރިން، ކުޅުނު އެހެން ބައެއް ފިލްމުތައް ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމަކު ނުދިއުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ފޭން" އާއި "ހެރީ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
އަވްނިޝްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު މީޒާނަށް

ހިންދީ ސިނަމާގެ އައިކޮނިކް ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިން ބަރްޖަތިއާ އާއިލާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ރާޖްޝްރީ ޕްރޮޑަކްޝަން ހިންގުމުގެ ޒިންމާ މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާގެ ދަރިފުޅު އަވްނިޝް ބަރްޖަތިއާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލް މީޒާން ޖެފްރީ އަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 2
ދަރިއަކު ހޯދާނީ ކޮންއިރަކުތޯ އަހާތީ އުނދަގޫވޭ: ބިޕާޝާ

ދަރިއަކު ހޯދާނެ އިރަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ފެންނަ ކޮންމެ ތަނަކުން ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރާތީ ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށް ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ ބުނެފި އެވެ.

September 04, 2020 1
ރަންބީރް، ރަންވީރު އަދި ވިކީ އަށް ޑްރަގްސްގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ފަންނާނުންތަކެއް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ވާހަކަތަކެއް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދޭން އެ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް...

September 04, 2020 1
އިއްލެގެ "ނީނާ" އަޅުވާނީ އަންނަ އަހަރު

ދާދި ފަހުން ޓީޒާއެއް ދައްކައިލި، ޑައިރެކްޓަރު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) ގެ އާ ފިލްމު "ނީނާ" އަންނަ އަހަރު އަޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި

މި ފަހަރު ވެސް ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ޑެވޮލީނާ

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 2
ސުޝާންތު މަރާލިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް: ސީބީއައި

ސީބީއައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

September 02, 2020
ސުޕަހީރޯ ފިލްމުގައި އަޖޭ ކުޅޭނީ ވިލަންއެއްގެ ރޯލް

މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ބޮޑު ބަޖެޓް ސުޕަހީރޯ ފިލްމުގައި އޭނާ ކުޅޭނީ ވިލަންއެއްގެ ރޯލް ކަމަށް...

September 02, 2020
ސައިފާ އެކު "ބޫތު ޕޮލިސް" ގައި އަރުޖުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިއުލާންކުރި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ބޫތު ޕޮލިސް" އަށް އަރުޖުން ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
ޔޫއްޕެގެ "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ ސިލްސިލާ "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

September 01, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ގެ ބަތަލަކަށް ސިދާތު؟

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އޭގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ސިދާތު ޝުކްލާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް...

September 01, 2020
"ޑަންގަލް" ގެއްލުމަކީ ބޮޑު ދެރައެއް: މުރްނާލް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އާމިރު ޚާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޑަންގަލް" އަށް އޮޑިޝަން ހަދަން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭރު ކުޅެމުން ދިޔަ ޓީވީ ސިލްސިލާއެއްގެ ޝޫޓިންއާ...