01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020
ދަރުމެންދުރާ އާއިލާގެ "އަޕްނޭ 2" ކަށަވަރު

ދަރޭގެ އާއިލާގެ ތިން ޖީލު ފިލްމުން ފެންނާނެ

December 01, 2020
ޕްރަބާސްއާ އެކު "އާދިޕުރުޝް" ގައި ކްރިތީ؟

"ބާހްބަލީ" ގެ ފިލްމުތައް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ތެލެގޫ އެކްޓަރު ޕްރަބާސް ދާދި ފަހުން ސޮއިކުރި ފިލްމު "އާދިޕުރުޝް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކްރިތީ ސެނަން ގެންނަން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އަކްޝޭ ކުމާރު ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ބައްޗަން ޕާންޑޭ" ގެ ރޯލަކަށް އަރުޝަދު ވަރްސީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 29, 2020 3
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޓްރެއިލާ ވަރަށް މަޖާ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ވަރުން ދަވަން އާއި ސާރާ އަލީ ޚާން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
"ފްރެންޑްސް" ގެ މެތިއު ޕެރީ އެންގޭޖްވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަނޑުވުމެއް ނާންނަ މަޝްހޫރު ސިޓްކޮމް "ފްރެންޑްސް" އިން ވިދާލި އެކްޓަރު މެތިއު ޕެރީ އުމުރުން 51 އަހަރުގައި ލޯބިވެރިޔާއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
"ޕަތާން" ގައި ދީޕިކާގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ރޯލެއް

ޝާހްރުކް ޚާން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޕަތާން" ގައި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކުޅެނީ އެޖެންޓެއްގެ ރޯލު ކަމަށާއި މިއީ އޭނާގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން މަންޒަރުތަކެއް ފެންނާނެ ފިލްމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

November 26, 2020
"ވޯ" ގެ ސީކްއެލްގައި ރިތިކާ އެކު ސަލްމާނާއި ޝާހްރުކް؟

ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު މިހާރު "ޕަތާން" ހަދަމުން އަންނަ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު، އެ ފިލްމަށް ފަހު ހަދާ އޭނާގެ "ވޯ" ގެ ސީކްއެލްގައި ރިތިކް ރޯޝަނާ އެކު ސަލްމާން ޚާނާއި ޝާހްރުކްގެ ހާއްސަ...

November 26, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެހާސް އަށާރައިގެ "މަރުދު ކޯ ދަރުދު ނެހީ ހޯތާ" އިން ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ޒުވާން އެކްޓަރު އަބިމަންޔޫ ދައްސާނީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "އިންދޫ ކީ ޖަވާނީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

November 25, 2020
ރާނާގެ ދެ ކިޑްނީ ވެސް ފެއިލްވެފައި

"ބާހްބަލީ" ގެ ފިލްމުތަކުގައި ހަށިގަަނޑުން ވަރުގަދަ، ބިޔަ ވިލަން ބައްލާ ދޭވްގެ ކެރެކްޓާ ކުޅުނު ރާނާ ދަގޫބަތީ މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިކި ސިފަ އަށް ބަދަލު އައިސްފައި ހުރުމުން...

November 25, 2020
އާލިއާގެ "ގަންގްބާއީ" އިން ހުމާ ވެސް ފެންނާނެ

ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓާ އެކު ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއާވާޅީ" ގެ ރޯލަކަށް ހުމާ ގްރޭޝީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
ކާތިކް ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅޭނީ "ދަމާކާ" ގައި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމުގެ ނަމާ އެކު، އޭގެ ދެ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

November 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ އާ ފިލްމު "އޯމް: ދަ ބެޓްލް ވިތިން" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސަންޖަނާ ސާންގީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި

ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެތައް ފަހަރަކު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 23, 2020
ޑައިރެކްޓަރު ޓެރަންޓީނޯ ދެ ފޮތެއް ނެރެނީ

މޮޅު އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްގެން އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯ މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ފިލްމު "ވަންސް އަޕޮން...

November 23, 2020
"ޑެޑްޕޫލް 3" ސްކްރީންޕްލޭ މޮލިނޯސް ސިސްޓާސް އަށް

ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އެކްޓަރު ރަޔަން ރެނޮލްޑްސްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ޑެޑްޕޫލް" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަރަށް ބާރަށް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކިއާރާ އަދުވާނީ އާއި އަދިތިޔާ ސީލް ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "އިންދޫ ކީ ޖަވާނީ" އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 22, 2020
ރިތޭޝްގެ ދެމަފިރިންގެ ވެބް ޝޯއެއް

ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ރިތޭޝް ދޭޝްމުކާއި ޖެނެލިއާ ޑި ސޫޒާފެ ވެބް ޝޯއެއް ފްލިޕްކާޓް އެޕުން ބުދަ ދުވަހު ގެނެސްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

November 22, 2020
ސައިފްގެ ބައޮގްރަފީ ނެރުމާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް

ބަތަލާއެއްގެ ދަރިއަކަށްވީތީ އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި، ސައިފް އަލީ ޚާންގެ އޮޓޯބައޮގްރަފީ ގެނެސްދިނުމާ ދޭތެރޭ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ވެބް ސީރީޒަށް ކަޕިލް 11 ކިލޯ ލުއިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ސޮއިކޮށްފައިވާ އޭނާ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒްގައި ކުޅެން ޖެހޭ ކެރެކްޓާ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން 11 ކިލޯ ލުއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

November 21, 2020
އަޖޭގެ "މޭޑޭ" އަށް ރަކުލް

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މޭޑޭ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 21, 2020
ޑިމްޕަލް ދޫކޮށްލި ފިލްމު ރަތުނާ އަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުން ނުވެގެން ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ ދޫކޮށްލި ފިލްމަކަށް ރަތުނާ ޕަތަކް ޝާހް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020
ސުޝްމިތާގެ "ދަރިފުޅު" ގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އެޑޮޓްޕްޓްކުރި ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ދޮށީ ކުއްޖާ ރެނީ ސެން އެކްޓިން އަށް ނުކުތް ކުރު ފިލްމު "ސުއްޓަބާޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

November 20, 2020
ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ސުޝްމީތާގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެއްޖެ

ތިމާގެ އުމުރަށް ވުރެ ހަގު މީހަކު ދެކެ ލޯބިވެވި ހިތް ދެވިދާނެ ކަމަކަށް ކުރިން ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ ރަހްމާން ޝޯލް އަކީ ހަޔާތަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަހަލަ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
ސައިފަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެއް

ދެ ސީޒަނަކަށް ގެނެސްދިން ނެޓްފްލިކްސްގެ ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" އަށް ފަހު، އޭގެ ބަތަލު ސައިފް އަލީ ޚާން އަނެއްކާ ވެސް އެ ޕްލެޓްފޯމްގެ މަސައްކަތަކަށް ފެހި ސިގްނަލް ދީފި އެވެ.

November 19, 2020
ދެ އަހަރު ފަހުން ޝާހްރުކް ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގައި

އެކްޓިންއާ ދުރުގައި ހުންނަތާ ދެ އަހަރު ފަހުން ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޕަތާން" ގެ ޝޫޓިން ބުދަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

November 19, 2020
އިމްރާން ދެން ފިލްމެއް ނުކުޅޭނެ

އެކްޓަރު އިމްރާން ޚާން ދެ ފިލްމު ނުކުޅޭނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ އަމާޒު މިހާރު ހުރީ ޑައިރެކްޝަނާ ދިމާއަށް ކަމަށް އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ އެކްޓަރު އަކްޝޭ އޮބެރޯއީ ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
"މިރުޒާޕޫރު" ތިން ވަނަ ސީޒަނަކަށް

އިންޑިއާގެ ވެބް ސީރީޒްތަކުގެ ތެރެއިން ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގެ "މިރުޒާޕޫރު" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަނަކަށް ދަންމައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 18, 2020
މަދްވާނީގެ ފިލްމުގައި ކާތިކަކީ ނޫސްވެރިއެއް

ޑައިރެކްޓަރު ރާމް މަދްވާނީ އެކު ކާތިކް އާރިޔަން މަސައްކަތްކުރާ ފިލްމުގައި އޭނާ ކުޅޭނީ ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

November 18, 2020
ޕަންޖާބްގެ ސްޓޭޓް އައިކަންއަކަށް ސޯނޫ

އިންސާނިއްޔަތަކަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ޕަންޖާބްގެ ސްޓޭޓް އައިކަންގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފި...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020
"ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް 2" ގެ ކާސްޓަށް ސްޓެލޯން

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިއުލާންކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަދިތިޔާ ރޯއޫ ކަޕީރް ސޮއިކޮށްފައިވާ އާ ފިލްމު "އޯމް: ދަބެޓްލް ވިތިން" ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

November 17, 2020
ޝާހްރުކްގެ ފިލްމެއް ކާތިކަށް

އާލިއާ ބަޓާއި އަރުޖުން ކަޕޫރަށް ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމު ކުންފުނި ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ފިލްމުތަކެއް ހުށަަހަޅާފައި ވަނިކޮށް، ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
"ރާމް ސެތޫ" އަކީ އަކްޝޭ ކުމާރު

ފުލުފުލުގައި ފިލްމުތަކަށް ސޮއިކުރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު "ރާމް ސެތޫ" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
އަނޫރާގްގެ "ލޫޑޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫގާރާގް ބާސޫގެ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު "ލޫޑޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރި...

November 15, 2020
ސާރާ އާއި އަޔޫޝްމަން އެއް ފިލްމަކުން

ސާރާ އަލީ ޚާނާއި އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އެކީގައި ކުޅޭ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ރޮކްގެ "ސްކޯޕިއަން ކިންގް" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް

ކުރީގެ ރެސްލިން ތަރި އަދި މިހާރު ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑްވޭން ޖޯންސަން (ރޮކް) ލީޑް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހޮލީވުޑަށް ނުކުތް ފިލްމު "ދަ ސްކޯޕިން ކިންގް" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 13, 2020
ސްޓާ ޕްލަސް އަށް މި ފަހަރު "އިމްލީ"

ސްޓާ ޕްލަސް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ "އިމްލީ" ކިޔާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 13, 2020
އަމީތާބާއެކު މަސައްކަތްނުކުރެވުނީތީ ދެރަ: ޕްރިޔަދަރުޝަން

ސާޅީސް އަހަރުވީ ކެރިއަރުގައި ހާސިލުނުކުރެވި އޮތް ކަމަކީ އަދި އެންމެ ބޮޑު އެއް ދެރަ އަކީ އަމީތާބް ބައްޗަން އެކު މަސައްކަތް ނުކުރެވުން ކަމަށް، ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ޕްރިޔާދަރުޝަން...