22 މާޗް

March 22, 2020 4
ޝައްކުވާ ދިވެއްސަކު ފެނި ހުދުރަންފުށި މޮނިޓަރިން އަށް

އަދާރަން ސިލެކްޓް ހުދުރަންފުށި ރިސޯޓުގައި ހުރި ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އެ ރިސޯޓް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 15
ޓޫރިސްޓަކާ ބެހެން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހަށް

ހުދުރަންފުށި ރިސޯޓަށް އައިސް ހުރި އަންހެން ޓޫރިސްޓަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުމުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.