27 ޖޫން

June 27, 2020 12
އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ރާއްޖެއަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 8
އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް އިތުރު ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ އެހީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން އިތުރު ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރު (7.7 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެހީއެއް ރާއްޖެ އަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 3
ޕޯޓުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ގުޅާލަން ސާވޭއެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ޕޯޓުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް، ފަސޭހައިން މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ސާވޭއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 1
48 ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ 48 ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 5
އޭޑީބީން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފި

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ކްރޮސް ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލަށް ބޭނުންވާ ހައި ޓެކް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމަށް 11 މިލިއަން ޑޮލަރު (169 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 7
އޮންލައިން މުއާމަލާތްތަކަށް ބާރުދޭން ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ސަރުކާރާއި އެކު އޮންލައިންކޮށް ހިންގާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަކީ ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ އަދި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަންނަ ކަމަކަށް ހަދަން ގާނޫނެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 1
ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ހަދަން 33 މިލިއަން ޑޮލަރު

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީކުރުމަށް، އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން 33 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 7
އޭޑީބީން ރާއްޖެ އަށް 33 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް 33 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 8
ބަޖެޓުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 25 ޕަސެންޓް ބޮޑުވާނެ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު މި އަހަރު 25 ޕަސެންޓް ބޮޑުވާނެ ކަމަށާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާތީ، ބަޖެޓުގައި އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ޚަރަދު ހިފެހެއްޓުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 29
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް 165 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިއްޖެ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ގްރޭޓާ މާލެ އެންވަޔަރްމެންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ 165 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 4
ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ލޯނު އޭޑީބީން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ލޯނު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 10
ރާއްޖެއަށް އޭޑީބީގެ އެހީދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކު (އޭޑީބީ) އިން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދޭނެ އެހީތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ ބޭންކުގެ ނައިބު ރައީސް ވެންޗައި ޒަން މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 6
މާލެ ސަރަހައްދުން ކުނި ނައްތާލަން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

މާލެ ސަރަހައްދުން ކުނި ނައްތާލަން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކު (އޭޑީބީ)ން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ހިލޭ އެހީއެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.