28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 67
ފިލްމީ ތަރި މަލީހާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފިލްމީ ތަރި މަލީހާ (މަލް) ވަހީދު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 7
މަހިބަދޫގައި ފުލުހުންގެ ސައިކަލަކަށް ގެއްލުން ދީފި

ފުލުހުންގެ ސައިކަލަކަށް ގެއްލުން ދިން މީހަކު އދ. މަހިބަދޫން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 1
މޫދުގައި އޮތް މީހެއްގެ ގައިމައްޗަށް ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ

މޫދުގައި އޮތް ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިމައްޗަށް، ސަފާރީއެެއްގައި ހުރި މީހަކު ވެއްޓި، މޫދުގައި އޮތް މީހާ އަށް އަނިޔާވެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 4
މާޒިޔާގެ ޕްރީ ސީޒަން ތަމްރީންތައް މަހިބަދޫގައި

އަންނަ ޖޫން މަހު ފަށާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން އދ. މަހިބަދޫގައި ކޭމްޕްކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 2
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އޭޕީ ކެންޑިޑޭޓަށް ރައީސްގެ ތާއީދު

މަހިބަދޫ ދާއިރާއަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އަލީ އާޒިމަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވުމަށް އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 4
މަދަނީ މައްސަލައިގެ ހައްލަކީ އާބިޓްރޭޝަން: އާޒިމް

ރާއްޖޭގައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ވަގުތުން ހައްލުވެގެން ދާނީ ހަރުދަނާ ކޮމާޝަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްގެން ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓް އަލީ އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 19
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ "ސަރުކާރު" ކެންޑިޑޭޓަކީ އާޒިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އަޑު އިއްވައި، އަސާސީ ހައްގުތައް ހޯދައިދީ ތަރައްގީގެ ރޮނގުން އެ ދާއިރާ އަށް ނަތީޖާ ނެރެދެއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތާއީދުއޮތް ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި އެ ދާއިރާ އަށް ވާދަ ކުރައްވާ އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 13
މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން ނަގައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އދ. މަހިބަދޫ ދާއިރާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު އަލީ އަހުމަދުގެ ނަން އޭނާ ނަގައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 18
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ

ތަރައްގީގެ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 11
ޓާފް ދަނޑާ އެކު މަހިބަދޫ އެހެން ލެވެލަކަށް!

މީގެ ކުރިން އދ. މަހިބަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ގޯލުގައި އިމްރާން މުހައްމަދު ހުންނައިރު ކުރިމަތިން ފެންނަނީ ހަރު ހިލަ ވެލި ދަނޑެކެވެ. އެ ވެލި ދަނޑުގައި ކުޅެ އޭނާ އާއި އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހުނަރު ތަރައްގީކޮށް ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ކާމިޔާބީތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ހޯދައިދިނެވެ. މިއަދު އޭނާ އެ ގޯލުގައި ހުރިއިރު ކުރިމަތިން...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 3
މަހިބަދޫ ދަނޑު ހުޅުވާ މެޗުގައި ދަގަނޑޭ އާއި އިމްރާންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސް ނަގައިގެން އެ ރަށުގައި އެޅި ޓާފް ޕިޗް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން އެ ރަށުން ހޮވާލެވޭ ޓީމަކާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މެދުގައި ހުކުރު ދުވަހު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 11
މަހިބަދޫގައި އެންމެ ޒަމާނީ ޓާފް ދަނޑެއް އަޅައިފި

ހުނަރުވެރި އެތައް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދާފައިވާ އދ. މަހިބަދޫގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ފުލް ސައިޒުގެ ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ޕިޗެއް އަޅައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 14
އިބޫގެ އުފަން ރަށާއި ތިން އަތޮޅަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރާއި ތިން އަތޮޅެއްގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރު މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 25
އަރިއަތޮޅުގެ މެޖޯރިޓީ ދޭންވީ ރައީސް ޔާމީނަށް: ތޯރިގް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކުގައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް، އަރިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނުން ހުއްޓާލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެ އަތޮޅުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ދިނުމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

September 03, 2018 40
އިންތިޚާބަށް "ދިއްލޭ" އިލްމުވެރިން އެބަތިބި: ނިހާން

ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް "ދިއްލޭ" އިލްމުވެރިންތަކެއް ރާއްޖޭގައި އެބަތިއްބެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ދީނީ...

September 03, 2018 58
އަނިޔާއެއް ނެތް، މިނިވަންކުރާ ވާހަކަ ނުދައްކާ: ރައީސް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ތަސައްވުރުކޮށްދެމުން އަންނަ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގައި އަނިޔާވެރިކަން އާއްމުވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކުރުމުގެ ވާހަކަ...

31 ޖުލައި

July 31, 2018 9
އަނިޔާ ހުއްޓުވައި އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދޭނަން: ފައިސަލް

ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދި ގޮވަނީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމާއި އިންސާފު ގާއިމް ކޮށްދޭން ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އުފައްދާ ސަރުކާރެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިން މޭޓު، ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 5
މަހިބަދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓަނީ

އދ. މަހިބަދޫގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓަން ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 3
ގެއްލުނު ޗައިނާ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 23
ޕާޓީން ވަކިވީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން: ތޯރިގު

ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ، ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާ އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމަށް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އަހުމަދު ތޯރިގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 6
މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ސެނޮކްއާ ހަވާލުކޮށްފި

އދ. މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް 31 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަށް ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބެއިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 35
މަހިބަދޫގެ އާއިލާއަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ގެއެއް

އދ. މަހިބަދޫގައި އުޅޭ ނިކަމެތި އާއިލާއަކަށް އެ ރަށު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލުން އަދި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ގެއެއް ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.