19 ޖޫން

June 19, 2020 14
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރާ މެޝިނެއް މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ މެޝިނެއް މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެނެސްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 4
ބަލިމީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ގައުމުތަކުން އަދި ނުލިބޭ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހި އެކަމަކު ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ނުފުރިފައި ތިބި ބަލި މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އެއްވެސް ގައުމަކުން އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 14
ކޮވިޑް ޓެސްޓަށް ނަގަނީ ވަރަށް ކުޑަ އަގެއް: އަފްއާލް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނަގަނީ ވަރަށް ކުޑަ އަގެއް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 09, 2020 7
އޭޑީކޭގެ މުވައްޒަފުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވެސް ޑިއުޓީކުރި

ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސްފައި ވާއިރު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ވެސް ޑިއުޓީ އަދާކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް...

June 09, 2020 11
އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު މުހިންމީ މި ހާލަތަށް ފަހު: އަފްއާލް

ކޮވިޑް-19 ދެނެގަތުމަށް ހަދާ ޓެސްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އެ ބަލި ޖެހި ބަލީގެ އެންޓިބޮޑީ ހަށިގަނޑުގައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކުރާ ޓެސްޓަކީ މިވަގުތު ބަލި ފެތުރެމުން ދާއިރު މުހިންމު...

08 ޖޫން

June 08, 2020 11
ނޭވާލާ ނިޒާމްގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދި އަދަދު ދަށަށް

ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދި މީހުންގެ އަދަދު އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 37
އޭޑީކޭއިން ކޮވިޑް ޓެސްޓެއް ހަދައިދޭނީ 675ރ. އަށް

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެސްޓެއް ހަދައިދެނީ 675ރ. އަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 3
ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ ހޭއަރައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ފިރިހެން މީހާ ސާޖަރީ އަށް ފަހު އިއްޔެ ހޭ އަރައިފި ކަމަށާއި އޭނާ ހޭ ނާރާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ދެވުނީ އެކަން އޭރު ނޭނގި އޮތުމުން ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 1
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ އަދިވެސް ހެއެއްނާރާ

ފުވައްމުލަކުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ފިރިހެން މީހާ އަދިވެސް ހޭ ނާރާކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 28, 2020 39
ތިން ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވެ ދާދި ފަހުން ތިން ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލަ ބަލައިދޭން އިދިކޮޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 10
ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ކޮމިޝަނަރު އައްޔަން ނުކޮށް 4 އަހަރު

ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ގޮތުގައި "ކޮމިޝަނާ އޮފް އެޝުއަރެންސް" އައްޔަންކުރަން ގާނޫނަކުން ލާޒިމްކުރިތާ ހަތަރު އަހަރު ވީއިރު ވެސް އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު...

May 25, 2020 39
ކޮވިޑް ޓެސްޓުތައް ހަދާނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން: އޭޑީކޭ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު ،އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން...

23 މެއި

May 23, 2020 33
ފަރުވާ ލަސްވި ކަމަށް ފަހުން އެއްބަސްވި: އާއިލާ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލުން މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން މަރުވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތުއްތު ކުއްޖާ އަށް ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވި ކަމަށް، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ފަހުން...

May 23, 2020 32
އޭޑީކޭއިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަން ސަރުކާރުން އަގުދޭނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށާއި އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް، އެ ހިދުމަތަށް ސަރުކާރުން އަގު ދައްކާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް...

22 މެއި

May 22, 2020 30
ކުއްޖާ މަރުވީ ފަރުވާ ދޭން ފެށި ފަހުން: އޭޑީކޭ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އުމުރުން އެންމެ ދެ މަހުގެ ކުއްޖަކަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާއެއް ނުލިބި މަރުވި ކަމަށް ފަތުރާ ވާހަކަތައް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 8
އަންނަ ހަފުތާގައި އޭޑީކޭގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަންފަށާނެ

އަންނަ ހަފުތާ ފެށޭ ހިސާބުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 37
އޭޑީކޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 22
އޭޑީކޭގެ 12 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ 12 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 22
އޭޑީކޭގެ 12 މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 45 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 835 އަށް އަރައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020
ހެނދުނު 9-12އަށް އޭޑީކޭ ހިސާބުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު 9 ން މެންދުރު 12 އަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭތީ އެ ވަގުތުގައި އެ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 21
އޭޑީކޭއިން ސެނެޓައިޒާ ވަގަށް ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ސެނެޓައިޒާ ފުޅިތައް ވަގަށް ނެގުން އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 4
އޮންލައިން ބޭސް ސިޓީތަކަށް އާސަންދައިން ބޭސް ލިބޭނެ

އޮންލައިންކޮށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ދޭ ބޭސް ސިޓީތަކަށް އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ބޭސް ލިބޭނެ ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 4
އޭޑީކޭއިން އޮންލައިން ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހަދައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރި މީހުން ރާއްޖެ އިން ފެނި، ބައެއް ރިސޯޓްތަކާއި ރަށްރަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކުރަމުން ގެންދާ އިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާ ހޯދޭ ގޮތަށް އޭޑީކޭއިން އޮންލައިން ފްލޫ ކްލިނިކެއް މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 23
ފަރުވާއަށް ފައިސާ ބޭރުނުކޮށް ރަނގަޅުކުރަން ވިސްނަންޖެހޭ

ސިއްހީ ކަންކަމަށް ރާއްޖެ އިން ފައިސާ ބޭރުނުކޮށް، މި ގައުމުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ކުރިއެރުވުމަށް ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު...

February 25, 2020 14
އާ އޮޕަރޭޝަނާއެކު އޭޭޑީކޭން އަނެއްކާ ވެސް ކުރިއެރުމެއް

ސިކުނޑި އަށް ލޭ ފޮނުވާ ހޮޅިތަކުގައި އުފެދޭ އެނިއުރިޒަމް ބައްދައި، އެ ބޮޑުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަންތަކެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮށްފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 8
އޭޑީކޭގައި 20،000 ވަނަ ކުއްޖާ އުފަންވެއްޖެ

އޭޑީކޭގައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށިފަހުން، އެތަނުގައި 20،000 ވަނަ ކުއްޖާ އުފަންވުން އިއްޔެ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.