18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 9
އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް އަލުން ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 26
"ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކަށް ފޭކް ރިޕޯޓުވަނީ ހައްދާފައި"

މާލޭގެ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން ދޫކުރާ ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލީ، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް، ސައްހަ ނޫން މެޑިިކަލް ރިޕޯޓު ހެއްދި މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން އަންނާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 26
ވިސާ ޖަހަން އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލު ނުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 13
އޭޑީކޭގައި ސިކުނޑީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ދިވެއްސެއްގެ ސިކުނޑީގައި އުފެދިފައިވާ ބޮޑު ޓިއުމަރެއް ނެގުމުގެ ނާޒުކް އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
ސިއްހީ މައުލޫމާތު ދޭން ނުކުންނަންޖެހޭ: އަފްއާލް

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުން، އެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭޑީކޭ...

November 24, 2016 2
ފުރަތަމަ ހެލްތް އެކްސްޕޯ 16 ސްޓޯލާ އެކު ފަށައިިފި

އެމްވީ މެޑިކަލްސް އިން ބާއްވާ ފުރަތަމަ މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ 16 ސްޓޯލާއެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 5
އޭޑީކޭ ކެތުލެބު ސާމާނު ގެނެސްފި، ހުޅުވުން ޖެނުއަރީިގައި

ހިތުގެ ޒަމާނީ ފަރުވާއަށް ހާއްސަ ކެތު ލެބަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ސާމާނު މިހާރު ގެނެސްފި ކަމަށާއި ޖެނުއަރީ މަހު އެތަން ހުޅުވާނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 2
ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: އޭޑީކޭ

މިދިިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ކައިރީގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް، އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 16
ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް، 20 މީހަކު ހައްޔަރު

ރޭ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ކައިރިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އޭޑީކޭން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 1
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ކައިރިން ޒުވާނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން މި ރޭ ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 9
ކޯމާގައި އޮތް ޒުވާނާގެ ބިލްތަކަށް ވެސް އެންސްޕާގެ އެހީ

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެ، މިހާރު ކޯމާއެއްގައި އޮތް ޒުވާނާއަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނައިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް އެންސްޕާއިން ދައްކައިދީފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 5
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓްވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ކޯމާގައި

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް ވެއްޓި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަދިވެސް ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އޭނާ އޮތީ ކޯމާއެއްގައި ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 13
އޭޑީކޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް އެންޖެލީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަކަށް އެތަނުގެ ނަރުހެއް ކަމަށްވާ އެންޖެލީ ރޯސް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 12
ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް، ހާލު ސީރިއަސް

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ މަގުން ކައްސާލައިގެން ގޮސް ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް ވެއްޓި ހުކުރުދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 7
އޭޑީކޭ އިން ހާއްސަ މެޑިކަލް ޗެކަޕްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ހާއްސަ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ޕެކޭޖްތަކެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

September 29, 2016 10
ހިތުގެ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަތީގައި!

ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވަނީ ހިތުގެ ބަލީގައި ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 2
ފުރަތަމަ މެޑިކަލް ފެއާ އޭޑީކޭ އިން ސްޕޮންސަކޮށްފި

ރާއްޖޭން ލިބެން ހުރި ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ދައްކާލަން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފެއާގެ މައި ސްޕޮންސަރަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 26, 2016 9
ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ ހާލަތު: ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް ބޭނުން!

މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަބަރަކަށް ވެފައި އޮތީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ޒުވާނަކަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިން ގޮތުގެ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 14
އޮޕަރޭޝަންކުރަން އަސީލް އިންޑިއާއަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަސީލް އަލީ، އޮޕަރޭޝަން ކުރަން އިންޑިއާއަށް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 73
"މަކަރު ހަދަނިއްޔޭ" ބުނި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް!

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަސީލް އަލީ އަށް އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުން ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ބޮޑު ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއް ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 14
އޭޑީކޭ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރަށް އެކްރެޑިޓް ކުރަނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 6
އެންމެ ފަހުގެ ސީޓީ މެޝިނާއެކު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ޒަމާނީ އެންމެ ފަހުގެ ސީޓީ މެޝިނާއެކު ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް އޭޑީކޭއިން ރޭ އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 8
އޭޑީކޭގައި ޕީއާރުޕީ އިންޖެކްޝަން ޖަހަން ފަށައިފި

އޭޑީކޭގައި ޕްލެޓްލެޓް ރިޗް ޕްލާސްމާ (ޕީއާރުޕީ) އިންޖެކްޝަން ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ފެށި މި ފަރުވާ އަކީ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހުޅުތަކާއި މަސްތަކުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ނުފިލައި ހުންނަ ތަދުތަކާއި އެހެން ވެސް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން ޖަހާ އިންޖެކްޝަނެކެވެ.