07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
މަންދު ކޮލެޖުގެ ވާޗުއަލް ސިސްޓަމް ތަފާތު

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ހާސިލްކުރަން ކޮންމެހެން ޔުނިވާސިޓީއެއް ނުވަތަ ކޮލެޖަކަށް މީހާ ދާން ނުޖެހޭނެކަން ދައްކައިދިނީ މަންދު ކޮލެޖުންނެވެ. އެ ކޮލެޖުން އަމިއްލަ އަށް ފަރުމާކުރި...

November 07, 2019
ޑިޒްނީ: ކުޑައިރުން ފެށިގެން ދިވެހިންނާ ގުޅިފައި!

އަހަރެމެން ކުޑައިރު، އެންމެ އުފާވާ ގަޑިއަކީ ކާޓޫނު ބަލާ ގަޑި އެވެ. އަދި އެ މީހަކު އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ ކާޓޫން ނުވަތަ ފިލްމެއް އަންނަ ގަޑިއަށް ގޭގެ ހުރިހާ ކޮއްކޮމެން، ދައްތަމެން އަދި...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 13
ޕެންޝަން ފަންޑު:އާންމުންގެ ފުދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ބޮޅެއް

"މިއީ މާ މުހިއްމު ކަމެއް ނޫން، ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތި ކުރާ ބޮޑު ތަކްލީފެއް،" މިއީ ޕެންޝަން ފަންޑާ މެދު ސުވާލުކޮށްލުމުން އާއްމު ރައްޔިތެއްގެ ހިޔާލެވެ. މި ފަންޑަށް ރާއްޖޭގެ އެތައް ބަޔަކު ފައިސާ ޖަމާ ކުރާ އިރު ފަންޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިކަން އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 25
ދިރާގު: 31 އަހަރު، ތަރައްގީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތަކީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ. މި ޒަމާނުގައި މި ހިދުމަތާ ނުލައި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަދި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. އެހެންވެ، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
މޯނިން ސަން: ހުރިހާ ވަގުތަކަށް ހެޔޮވަރު ކޮފީއެއް

ގިނަ މީހުން ހެނދުނު ހޭލައިގެން ކޮފީއެއް ބޯލަން ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އަވަދި ނެތި އޮފީހަށް ދާން އުޅެމުން ކޮފީއެއް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ވަގުތު ނުލިބޭ މީހުން ވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ހައްލަކީ "މޯނިން ސަން އިންސްޓެންޓް ކޮފީ" އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 10
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވާންވީ ކީއްވެ؟

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ބައިވެރިވަމުން އައީ ގައުމީ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މިވަނީ އެކަން ބަދަލުވެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަކީ އާމްދަނީ...

September 18, 2019 16
ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދެވިއްޖެ: ބްރައިޓްވޭ

މި އަހަރު އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދެވިފައިވާ ކަމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިއަދު...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 1
މަޝްހޫރު "ކިންގް ޓޮނީ"ގެ ޓޫލްސްތައް އެޕޯލޯއިން

"ގަރާޖަށް ސައިކަލު ލައިގެން މުޅި ސައިކަލު ހަލާކުވެއްޖެ. އޭގައި ހުރި ހުރިހާ އިސްކުރެއްގެ ބޯ ނައްޓާލަައިފައި ހުރީ. މިއީ ރަނގަޅު ޓޫލް ނެތިގެން ވާ ކަމެކޯ."

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 1
ހޮލޯގޯ އެޕް އިންޑިއާ އާއި ލަންކާ އަށް

ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން އުފެއްދި ހޮލޯގޯ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އިންޑިއާ އަށް މި މަހު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އަދި ލަންކާ އަށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ތައާރަފު ކުރާނެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 4
ޒާރާ: ފްލޯއިން އެޅުމަށް ބޮޑު ލުޔެއް!

ލަކުޑި ފްލޯރިން ޖަހާނަމަ އެއީ ލައްކަ މަސައްކަތެވެ. ހަމައެކަނި ބޮޑީ އަގެއް ނޫނެވެ. އެކަން ކުރާނެ ރަނގަޅު ބަޔަކު ވެސް ހޯދަން ޖެހެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ފްލޯގައި އިތުރު ލޭޔަރުތައް އަޅާ، އެތައް ވަގުތެއް ވެސް އެކަމަށް ދެއެވެ. މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ލަކުޑި ކުނޑިތަކުން މުޅިތަނަށް އޮންނާނީ ހިރަފުސް ކުނޑި އަރައިފަ އެވެ. މި...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއާ މެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް؟

ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއަކީ މަޝްހޫރު ހިދުމަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ރާއްޖޭގައި މި ސާޖަރީތައް އެހާ މަޝްހޫރު ނުވެދާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްލާސްޓިކް އަދި ރީކޮންސްޓްރަކްޓިވް ސާޖަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށި ޑރ. ސެރްކަން ޑީނާރްއާ އެކު ކުރި އިންޓަވިއުއެއްގައި މި ހިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިންގެ ޝައްކުތައް ފިލުވައިދިނެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
ކެންގަރޫ ކިޑްސް އާއި ބިލަބޮންގެ އެޑްމިޝަން ހުޅުވާލަނީ

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޑްރީމް ކެމްޕަހުގައި އުމުރުން 22 މަހާއި (1 އަހަރާއި 10 މަސް) 6 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ޕްރީސްކޫލް އަދި ބިލަބޮން ހައި ޑެސްޓިނީ ކެމްޕަހުގައި (ކުރީގެ އީޕީއެސް އިމާރާތް) އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް 2 އިން 10 އަށް، އެޑްމިޝަން މި މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 2
ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުމުގައި ފަރުދުންގެ ދައުރު

ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުން ރާއްޖޭގައި ފަށާފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު ފާސްކުރެވި އާ ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ވުޖޫދަށް އައުމާ ހިސާބުންނެވެ. މި ނިޒާމުގެ ދަށުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުން މަޖުބޫރު...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 17
ކޮކޯ ޝިކް: ގިނަ ބައެއްގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް!

ރީތިކޮށް ހުރުމަށް އިސްކަންދޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ކުރިން ވަގުތުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދައިގެން ޓްރީޓްމަންޓްތައް ނެގޭއިރު މިހާރު ސެލޫންތަކުގައި ޓްރީޓްމަންޓްތައް ނަގަން މަސްދުވަހުގެ ވެއިޓިން ލިސްޓެއް އޮވެ އެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާ އަކީ ބޭނުންވާ ޓްރީޓްމަންޓްތައް ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތުމާއި ނަގާ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 5
ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއާގެ އިނާމަކަށް މިފަހަރު 200،000ރ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއާ، މި މަހު 29 ގައި، 200،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމަކާ އެކު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 2
އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންވީ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް އަށް

ކުންފުނިތަކުގައި އިންވެސްޓު ކުރުމަކީ ފަހަށް ރައްކާ ކުރުމަށް ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފައިދާ ހޯދުމަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެކެވެ. ނަމަވެސް ހިއްސާ އާއި ބޮންޑު ފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ގަތުމަކީ ފައިދާގެ އިތުރުން ގެއްލުން ވެސް އެކުލެވޭ ކަމަކަށް ވުމުން އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ބަލާލުމަކީ ވަރަށް...

29 ޖުލައި

July 29, 2019 1
މައި ކޮލެޖު: މަތީ ތައުލީމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާވަމުން އަންނައިރު، އެކަމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއް ބަޔަކީ މައި ކޮލެޖެވެ. މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި މި ކޮލެޖުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް މިހާތަނަށް ވަނީ އުނގެނިގެން ނުކުމެފަ އެވެ. އެތަނުގެ އެކި ސެންޓަރުތަކުގައި 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އަންނަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ....

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ދިލްމާ ސައިފަތް: އާ ޖީލުތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ

މިހާރު ދިވެހިންނަށް އެންމެ ކަމުދާނީ ކޮންމެވެސް ފިނިބުއިމެއް ނުވަތަ ކޮފީއެކެވެ. ރައްޓެއްސަކާ ބައްދަލު ކޮށްލަން ބޭނުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ދާނީ ކޮފީ އަކަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކޮފީ އާއި ފިނި ބުއިމުގެ ބަދަލުގައި ސައިފަތް ހިޔާރުކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019
ރަންފައުނުން އޭސީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މިނިވަންދުވަހާ ގުޅިގެން ރަންފައުނުން އެލްޖީ އޭސީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 5
ކްލީވިޔާ އެޕާޓްމެންޓްތައް ހެޔޮ އަގުގައި

ގެދޮރުގެ ދަތިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ އިޖްތިމާއީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެކި ސަރުކާރުތަކުން އެކި މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ލިބޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ. މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އެކި ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ ލަގްޒަރީ...

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ދިލްމާ ސައިފަތުގެ މުޅިން އާ ރަހަތަކެއް!

ސިމްޑީ އާއި ދިލްމާ ގުޅިގެން ސައިފަތުގެ މުޅިން އާ ރަހަތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 9
މެންޑަރީނާ ކޮލަމްބޯ އިން ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ އަގުތަކެއް!

ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ "މެންޑަރީނާ ކޮލަމްބޯ" ހޮޓަލުން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.