18 މާޗް

March 18, 2019 6
ކަސްރަތުކުރާ އިރު އެކަށީގެންވާ ހެދުންލުން މުހިއްމު!

މި އުޅެނީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ޖިމަށް ދާށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖަހައިފި އެވެ. ބެންޗު ޕްރެސް ބޭނުންކުރަން ވެސް ޖެހުނީ ކިޔޫގައި ހުންނާށެވެ. އެ ބޭނުން ކުރަން އިން މީހާ ދިއުމުން ވަރަށް އުފާވި އެވެ! އެންމެ ފަހުން އެ ބޭނުން ކޮށްލަން އަހަރެންނަށް އެ ލިބުނީ އެވެ. އެކަމަކު އޭތި ކައިރިއަށް ދިޔަ އިރު އޭގެ ވަށައިގެން ހުރީ...

08 މާޗް

March 08, 2019 13
މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރާ ވެމްކޯގެ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ

މާލޭގެ މަގުމަތި ކުނިން ފުރިބާރުވެފައި ހުއްޓައި އެތަން ރީތި ކޮށްދެނީ ވެމްކޯގެ މި ހީވާގި އަންހެނުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް، ކުނި މެނޭޖުކުރަން ސަރުކާރުން އުފެއްދި ކުންފުނިން ކުރަން ފެށުމާ އެކު، މަގުމަތި ސާފުވެގެން ދިޔައީ އެވެ. އެގޮތަށް އަހަރެމެން އަޅާ ކުނިތައް ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތާ ގާތްގަނޑަކަށް...

06 މާޗް

March 06, 2019
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް، އިޖްތިމާއީ ރޮނގުން ވިދާލައިފި

އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް ބިނާކޮށް، އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތޮންސް އެންޑް ޑިސްޓެންސް (އެއިމްސް) އިން ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސޯޝަލް އެވޯޑްގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 1
ފެންވަރު ރަނގަޅު އިލެކްޓްރޯނިކްސް "ޑިއާޒޮއި" އިން!

ފެންވަރު ރަނގަޅު އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް: މީރުވެފައި ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ

އިންޑޮނީޝިއާގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް އަކީ އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އުފެއްދުމެކެވެ. ލިލީ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރި މި އުފެއްދުމަކީ ނޫޑުލްސް އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުންޏެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 4
ކޮކޯ ޝީކް އިން "ހައިޑްރާ ފޭޝަލް" ތައާރަފްކުރަނީ

މޫނުމަތީގެ ހަންގަނޑުގެ ކުލަ އެއްވަރު ނުވެގެން ޝަކުވާކުރާ މީހުންނަށް އުފާވެރި މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. މޫނުމަތީގައި ހުންނަ ލައް ފަދަ އެއްޗެހި ނައްތާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް މިއީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އެއީ، މާލެއިން "ހައިޑްރާ ފޭޝަލް" ގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުނީތީ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
އެޑްލޮކޭޓުން ސްޓަޑީ އެބްރޯޑު ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި ކޮންސަލްޓަންސީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، އެޑްލޮކޭޓް އިން "ސްޓަޑީ އެބްރޯޑް ޑޭ 2019"ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ފެއާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019
ހެލޯ ސީކްރެޓް: އޮރިޖިނަލް މޯބައިލް ފޯނަށް އެއްވަނަ

ފޯނުނަގާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބުނެވޭ ބަހަކީ "ހެލޯ" އެވެ. އަދި ކޮންމެ ފޯނުކޯލަކީ ވެސް އޭގެ ޒާތުގައި "ސީކްރެޓް" ނުވަތަ ޒާތީ މުއާމަލާތެކެވެ. މި ދެ ކަންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފަންވި ހެލޯ ސީކްރެޓް ބްރޭންޑުން ގެނެސްދޭ ހިދުމަތް ހެހާމެ ފައްކަލެވެ. އޮރިޖިނަލް މޯބައިލް ފޯނާއި މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއްގެ އެންމެ ފަހުގެ ސްޓައިލިޝް...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރާ އެކު، މާލޭގައި ކެންގަރޫ ކިޑްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގާ ޑްރީމް ކެމްޕަހުގައި، ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހުޅުވައިފިއެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 18
ހަސަންބެގެ ހިޔާލަށް ތާއީދު ކުރަންތަ؟

ހަސަންބެއާ މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން ދިމާވި އެވެ. ހަސަންބެ ދަނީ ކޮންތަނަކަށްތޯ ސުވާލުކޮށްލުމުން، މިދަނީ ޕެންޝަން އޮފީހަށޭ ބުނެ ހަސަންބެގެ ދަތުރުގެ ތަފްސީލް ދޭން ފެށި އެވެ. ހަސަންބެގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާލުމުން އެނގުނީ ހަސަންބެގެ މުސާރައިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭތީ އެކަމާ ނުރުހިގެން އުޅޭ ކަމެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 1
ޕިއްޒާ ބޯނާ: 35 އަށް ވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ޕިއްޒާ

ޕިއްޒާ ބޯނާއަކީ މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އާ ނަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެތަނުގެ ޕިއްޒާގެ ރަހަޔަށް އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިފައިވާ އިރު މިހާރު 35 އަށް ވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ޕިއްޒާ ލިބެން ހުރެ އެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕުން އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 12
އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑެންސީ: ވަރަށް ހިތްގައިމު

އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްގީކުރާ އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑެންސީގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ބާރަށް ކުރިޔަށެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ދުވާ ޓްރެކް އަޅާފައިވާ ދަނޑުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި އޮތް ހުސް ބިމުގައި ހަދާ އެޕާޓްމަންޓްގެ...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 13
ފަހިޕޭ: ބިލް ދައްކަން ކިޔުގައި ޖެހުން ނިމުމަކަށް

ރީލޯޑެއް ނުވަތަ ރާސްޓަސްއެއް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އަވަސް އަރުވާލާފައި ދަނީ އެންމެ ކައިރި ކަންމަތީ ފިހާރައަށެވެ. ބިލަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ނަންބަރު ނަގައިގެން އެތައްއިރެއް ހޭދަކުރަންޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް މި ވަނީ މިކަމަށް ފަހިކަމެއް އައިސްފަ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 10
އަންނައަހަރު ބިލަބޮންގަށް ވެސް ފިންލަންޑް ޕްރިންސިޕަލެއް

އީޕީއެސް އިމާރާތުގައި ބިލަބޮންގް ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މި އަހަރު ކުރި ބިޑު އައިލެންޑަސް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކާމިޔާބުކުރުމާ އެކު ސްކޫލް ހިންގަމުން އައި ބޯޑުގައި އީޕީއެސްގެ ފައުންޑަ މެމްބަރުން އަދާކުރި މުހިންމު ދައުރު ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އާ ބޯޑެއް އެކުލަވާލައި،...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ފިޓްޒޯން: ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ހާއްސަ ޖިމެއް!

އާންމުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ފިޓްޒޯނަކީ ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި "ޔުނިސެކްސް" ޖިމެވެ. އާދައިގެ ގޮތަކަށް ޑިސެމްބަރު 10، 2014 ގައި ފިޓްޒޯނަ ހުޅުވި ނަމަވެސް، ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް މިހާރު އެހީ ތަނަވަސް ޖިމެކެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 4
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ޔޫވީ ކޯސްތަކުގެ ތަރުހީބު ބޮޑު ވަނީ

މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ވިލާ ކޮލެޖު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް މިއީ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ދަރިވަރުންނަށް ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކިޔެވުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ހުރި އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ކޮލެޖުން އަންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ދަ ވެސްޓް...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 3
ކްރޯ މޯލްޑިވްސް: އެކައުންޓިން ދާއިރާއަށް ކުރިއެރުމެއް!

ކްރޯ މޯލްޑިވްސް އަކީ ރާއްޖޭގައި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފާމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހިމެނޭ އެއް އެކައުންޓިން ފާމެވެ. ދުނިޔޭގެ އޮޑިޓް ފާމްތަކުގެ ލިސްޓުގައި އަށް ވަނަ...

December 25, 2018 8
ޕާޓިކަލްސް: ހުރިހާ ކަމެއް އެއްތަނަކުން، އޮންލައިންކޮށް

ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރާ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ދިވެހިންގެ ވިސްނުމާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސޯދު އަރާ ހަމަކުރާއިރު، ރާއްޖޭގައި އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 27
ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބޭނުން އެނގޭތަ؟

ޕެންޝަން އޮފީސް ވުޖޫދަށް އައިފަހުން ނުވަ އަހަރު ފާއިތުވެގެންދިޔަ އިރު އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު އުފައްދާ އެއް ސުވާލަކީ ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ. އޭގެއިން ވާ ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. އަދި އެއީ މުހިއްމު ފަންޑެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ވިލާތު ގައުމުތަކުގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ފަންޑެއް ކަމަށް އެފަދަ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 2
ރީތިރަށް ރިސޯޓް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށަނީ

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 9
ބޮޑީޓެކް: އަލަށް ޖިމަށްދާ މީހުންނަށް ލުޔެއް!

ފިޓްނަސް އާއި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެއް ގެންގުޅޭ ދިވެހިން އިތުރުވެފައިވާ އިރު ޖިމްތަކާއި ފިޓްނެސް ސްޓޫޑިއޯތައް ވެސް މާލޭގައި ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވި "ބޮޑީޓެކް" އަކީ ވެސް ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޖިމެކެވެ. ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުވާފައިވާ ޖިމްގައި ކުޑަކުދިންނާއި...

December 06, 2018 1
ރަންފައުނުން އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން މުދާ ގެނެސް ވިއްކާ ރަންފައުން ފިހާރައިން އަހަރު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ އިޔާ އެންޑް ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

December 06, 2018
ނިއު އޭޖްގެ ކްރެޝަލް، ކޮލިޓީ ފާހާނާ ބްރޭންޑެއް!

ނިއު އޭޖް އަންލިމިޓެޑަކީ 1998 އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި، ފާހާނަ ސާމާނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު، އަދި ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ތަޢާރަފްކޮށް ވިއްކަމުންދާ...