21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 20
އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑެންސް: ހިތްފަސޭހަ، ޒަމާނީ ގެތައް

ހުޅުމާލޭގައި އަކުއާ ވީޓާއިން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ "އަކުއާ ވީޓާ ރެޒިޑަންސް"ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކާ ގާތްވެފަ އެވެ. ސާދަ ބުރީގެ މި އިމާރާތުގައި ދެ ކޮޓަރި އާއި ތިން ކޮޓަރީގެ 98 އެޕާޓްމަންޓް ހުންނާނެ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ވެސް މެއިޑް ރޫމެއް ހުންނާނެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ސަރަހައްދެއްގައި...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
މާދަމާގެ ރާއްޖެ ބިނާކުރުމުގައި އެމްޓީސީސީ

މީހުން ދިރިއުޅެނީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ކަމަށް ނުބަލާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އާބާދީ ބޮޑެވެ. މީގެތެރޭގައި ބިންބޮޑު ރަށްތަކާއި ބިންކުދި ރަށްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މި ރަށްތަކުގެ ޖަޒީރާވަންތަ ކަމަށް ވިސްނައި، ރަށްތަކަށް ލަފާފުރުމަށް އޮތް ހައްލަކީ ސަރުކާރުން ރަށްތަކުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ބަނދަރުތަކެވެ. އަދި 24...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ވެބްސައިޓާއެކު ލިންކްސާވް ކަސްޓަމަރުންނާ ކައިރިއަށް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އައިޓީ ސާމާނުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ލިންކް ސާވް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވެބްސައިޓެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 13
ލިފްޓް ލާން ބޭނުން؟ އަވަހަށް އޮރޯނާ ލިފްޓެއް ހޯދާ

ލިފްޓް ގޮޅި ކުޑަވެގެން، ޕިޓުގައި ބޭނުންވާ ފުންމިން ނެތިގެން ނުވަތަ އިމާރާތް ކުރުމުގައި ހެދޭ ގޯސްތަކާ ހެދި ލިފްޓު ނުލެވި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަށް މިހާރަކު ނުޖެހޭނެ އެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ ކުދިކުދި އިމާރާތްތަކަށް ލިފްޓު ހަރުކުރުމުގައި ފުލް ސޮލިއުޝަނެއް ބޭނުން ނަމަ އެކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ "އޮރޯނާ" ބްރޭންޑްގެ ލިފްޓެވެ. ސަތޭކަ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 11
އުރީދޫއަށް 15: ހިދުމަތްތަކުގައި ދެވަނައެއް ނެތް

ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މުސްކުޅި ގޮތް ބަދަލުކޮށްލަދިނީ އޮގަސްޓް 1، 2005 ގައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށި ވަތަނިއްޔާ އަދި މިހާރު ނަމަ އުރީދޫންނެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު އަތް ފޯރާ އަގުތަކުގައި އޭރު ހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރި ވަތަނިއްޔާ 2013 ގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް ރީބްރޭންޑްކުރި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 2
ޓްރީ ޓޮޕުން ހިޔަރިން އެއިޑްގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ހިޔަރިން އެއިޑް ޓްރަޔަލް އާއި ފިޓިން އަދި އެ ޕްރޮގްރާމްކޮށް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 31
ހިތްފަސޭހަ ދިރިއުޅުމަށް އަކުއާވީޓާގެ ފްލެޓްތައް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހަލަބޮލި މާހައުލުގެ ތެރެއިން ހިތްފަސޭހަ، އަމާން ދިރިއުޅުމަކަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް އަކީ ހުޅުމާލެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ތަރުތީބު ކަމާއި އިމާރާތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުން އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބެ އެވެ. ހުޅުމާލެ އަށް ބަހާއި ފެރީގައި ދަތުރު ކުރެވޭ އިރު ބްރިޖާ އެކު އެރަށަށް...

13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
ޓްރީ ޓޮޕުން ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކައިފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ މީހާ ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު، އިންފެކްޝަން ޕްރިވެންޝަން އަދި ކޮންޓްރޯލް (އައިޕީސީ)ގެ ދަށުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އަޅާފައިވެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ހިސާބުން މި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް...

28 ޖޫން

June 28, 2020 2
ސިމްޑީގެ އެޕްލިކޭޝަން: ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ސިމްޑީން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހާއްސަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020
ކެންސަލްކުރި އިވެންޓުތައް ބާއްވަން ޑިޖިޓަލް ސްޓޫޑިއޯ

ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި އިވެންޓުތައް ބޭއްވުމުގައި ނަން މަޝްހޫރު އެއް ކުންފުންޏަކީ ސްޓޭޖް ކޯ އެވެ. ރަސްމީ ހަފުލާތަކާއި މިއުޒިކް އިވެންޓުތަކުގައި ފުލް ސޮލިއުޝަނެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ މި ކުންފުންޏަށް ވެސް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވި އެވެ. ނަމަވެސް މި ހާލަތުގައި "ނިއު ނޯމަލް"ގެ...

04 ޖޫން

June 04, 2020 8
ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދެންތަ؟

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރު ގައިގެ ހަންގަނޑު ޖަރާސީމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ގިނައިން އަތް ދޮވެ، ސެނިޓައިޒް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ވެސް ބައެއް މީހުންގެ ހަންގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އާދެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ މުހިއްމު...

03 ޖޫން

June 03, 2020 15
ޓީޗަރުންތަކެއް ކިޔަވައިދޭން ކުރި އަގުހުރި މަސައްކަތް

ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް މާޗް 15، 2020 ގައި އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން ކެންގަރޫ ކިޑްސް، ބިލަބޮންގް ހައި އަދި ފިންލެންޑް ސްކޫލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 200 އެއްހާ މުދައްރިސުން ވަނީ ގޭގައި މަޑުކުރަންޖެހިފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މުދައްރިސުން އެނބުރި އުފަން ރަށަށް ވެސް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު އެ...

17 މެއި

May 17, 2020
ކޮވިޑް-19:މާބަނޑު މީހުން ސަމާލުވާންވީ ކަންކަން

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެންމެންގެ ހާސްކަން އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހާސްކަން އިތުރުވެފައިވަނީ މާބަނޑު މީހުންގެ އެވެ. ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ ނަމަ ވާނޭ ގޮތާއި، ވައިރަހާ ގުޅިގެން އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންނާ ވަކިވާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރާއި، ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ކުއްލިއަކަށް އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 2
ޓްރީޓޮޕްގެ ސެޕްޓޮޕްލާސްޓީއާއި ރައިނޮޕްލާސްޓީ ހިޔާރުކުރަމާ

ޑީވިއޭޓެޑް ސެޕްޓަމް އަކީ ނޭފަތުގެ ކަށިގަނޑާއި ކާޓިލޭޖް ގުޅޭ ހިސާބު (ނޭސަލް ސެޕްޓަމް) ކަތިކޮށް ހުރުމެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ އެތަކެއް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ނޭސަލް ސެޕްޓަމްގައި ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ކަތިކަމެއް ހުންނަ މީހުންނެވެ. މި މައްސަލަ ބޮޑަށް ހުންނަ...

23 މާޗް

March 23, 2020 2
ދިމާޓް: މިހާރު ގޭގައި ހުރެގެން ވިޔަފާރި ކޮށްލަންވީ

ވިޔަފާރިކޮށްލަން މިހާރު ފިހާރައަކަށް ގޮސް އެތައް ބައިވަރު ވަގުތެއް ހޭދަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. ގޭގައި ހުރެގެން، ކޮންމެ ވަގުތަކު، ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަމުން ވެސް، ޝޮޕިން ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު "ދިމާޓް" އިން މިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. އޮފީހުގައި އިނދެ، ނުވަތަ ބިޒީ ވަގުތުތަކުގައި ކައްކަން ބޭނުންވާ ސާމާނު...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 33
ޕެންޝަން އޮފީސް: އެންމެ ބޮޑު ފަންޑް ފުޅާކުރުމުގައި

ހަރުދަނާ ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ފެށި މަސައްކަތުގައި ރިޓަޔާމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް މިއަދު މިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސޭވިން ފަންޑަށް ވެފަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އާބާދީގެ ގާތްގަނަޑަށް 80 ޕަސެންޓް މީހުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔާމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު މަހެއްގެ މައްޗަށް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 9
ޕެންޝަން ނިޒާމަށް އެދެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް މާލީ މިނިވަންކަން ކަށަރަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ފެށިތާ 10 އަހަރު ފުރުފައިވާއިރު މި ރޮނގުން ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ގިނަ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 2
ޔޫކޭގެ މާސްޓާސް ޕްރޮގްރާމެއް ނާސިންގެ ދާއިރާއިން

ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ޕްރޮފެޝަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ އެއް ދާއިރާއަކީ ނަރުސްކަމެވެ. އެ ދާއިރާ އަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާއި ތައުލީމް ލިބިގަތުމާއި ތަމްރީން...

December 18, 2019 2
ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި އެމްޓީސީސީ 39 އަހަރު

ފަޅު ފުންކުރުމާއި ބިންހިއްކުމާއި، އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި އިމާރާތްކުރުން، ދަތުރުފަތުރާއި އަދި އިންޖިނިއަރިންގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ ތަރައްގީގެ މުހިންމު...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019
އެމް7 އިން އަނެއްކާ ވެސް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

"އެމް7 ސްކޫލް ފޮތް ލިސްޓް ޕްރޮމޯ 2020" ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 2
ކިންގްސްޓަންއިން ގަންނަ ސައިކަލާއެކު "އައްޑަނަ"އެއް!

އެތައްހާސް ރުފިޔާއެއް ދެއްކުމަށް ފަހު ސައިކަލެއް ގަނެ، ދަރިއެއް ފަދައިން ލޯބިން ގެންގުޅެނިކޮށް ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުން، ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއްވެ ހަލާކުވުން ފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ދިމާވާލެއް މަދެއް ނޫނެވެ. ސައިކަލަށް ގޮތެއް ވުމަކީ އެދޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއްފަހަރު އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ނަގާ ސައިކަލު...