28 ޖޫން

June 28, 2020 2
ސިމްޑީގެ އެޕްލިކޭޝަން: ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ސިމްޑީން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހާއްސަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020
ކެންސަލްކުރި އިވެންޓުތައް ބާއްވަން ޑިޖިޓަލް ސްޓޫޑިއޯ

ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި އިވެންޓުތައް ބޭއްވުމުގައި ނަން މަޝްހޫރު އެއް ކުންފުންޏަކީ ސްޓޭޖް ކޯ އެވެ. ރަސްމީ ހަފުލާތަކާއި މިއުޒިކް އިވެންޓުތަކުގައި ފުލް ސޮލިއުޝަނެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ މި ކުންފުންޏަށް ވެސް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވި އެވެ. ނަމަވެސް މި ހާލަތުގައި "ނިއު ނޯމަލް"ގެ...

04 ޖޫން

June 04, 2020 8
ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދެންތަ؟

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރު ގައިގެ ހަންގަނޑު ޖަރާސީމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ގިނައިން އަތް ދޮވެ، ސެނިޓައިޒް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ވެސް ބައެއް މީހުންގެ ހަންގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އާދެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ މުހިއްމު...

03 ޖޫން

June 03, 2020 15
ޓީޗަރުންތަކެއް ކިޔަވައިދޭން ކުރި އަގުހުރި މަސައްކަތް

ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް މާޗް 15، 2020 ގައި އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން ކެންގަރޫ ކިޑްސް، ބިލަބޮންގް ހައި އަދި ފިންލެންޑް ސްކޫލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 200 އެއްހާ މުދައްރިސުން ވަނީ ގޭގައި މަޑުކުރަންޖެހިފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މުދައްރިސުން އެނބުރި އުފަން ރަށަށް ވެސް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު އެ...

17 މެއި

May 17, 2020
ކޮވިޑް-19:މާބަނޑު މީހުން ސަމާލުވާންވީ ކަންކަން

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެންމެންގެ ހާސްކަން އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހާސްކަން އިތުރުވެފައިވަނީ މާބަނޑު މީހުންގެ އެވެ. ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ ނަމަ ވާނޭ ގޮތާއި، ވައިރަހާ ގުޅިގެން އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންނާ ވަކިވާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރާއި، ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ކުއްލިއަކަށް އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 2
ޓްރީޓޮޕްގެ ސެޕްޓޮޕްލާސްޓީއާއި ރައިނޮޕްލާސްޓީ ހިޔާރުކުރަމާ

ޑީވިއޭޓެޑް ސެޕްޓަމް އަކީ ނޭފަތުގެ ކަށިގަނޑާއި ކާޓިލޭޖް ގުޅޭ ހިސާބު (ނޭސަލް ސެޕްޓަމް) ކަތިކޮށް ހުރުމެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ އެތަކެއް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ނޭސަލް ސެޕްޓަމްގައި ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ކަތިކަމެއް ހުންނަ މީހުންނެވެ. މި މައްސަލަ ބޮޑަށް ހުންނަ...

23 މާޗް

March 23, 2020 2
ދިމާޓް: މިހާރު ގޭގައި ހުރެގެން ވިޔަފާރި ކޮށްލަންވީ

ވިޔަފާރިކޮށްލަން މިހާރު ފިހާރައަކަށް ގޮސް އެތައް ބައިވަރު ވަގުތެއް ހޭދަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. ގޭގައި ހުރެގެން، ކޮންމެ ވަގުތަކު، ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަމުން ވެސް، ޝޮޕިން ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު "ދިމާޓް" އިން މިވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. އޮފީހުގައި އިނދެ، ނުވަތަ ބިޒީ ވަގުތުތަކުގައި ކައްކަން ބޭނުންވާ ސާމާނު...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 33
ޕެންޝަން އޮފީސް: އެންމެ ބޮޑު ފަންޑް ފުޅާކުރުމުގައި

ހަރުދަނާ ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ފެށި މަސައްކަތުގައި ރިޓަޔާމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް މިއަދު މިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސޭވިން ފަންޑަށް ވެފަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އާބާދީގެ ގާތްގަނަޑަށް 80 ޕަސެންޓް މީހުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔާމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު މަހެއްގެ މައްޗަށް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 9
ޕެންޝަން ނިޒާމަށް އެދެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް މާލީ މިނިވަންކަން ކަށަރަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ޕެންޝަން ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ފެށިތާ 10 އަހަރު ފުރުފައިވާއިރު މި ރޮނގުން ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ގިނަ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 2
ޔޫކޭގެ މާސްޓާސް ޕްރޮގްރާމެއް ނާސިންގެ ދާއިރާއިން

ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ޕްރޮފެޝަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ އެއް ދާއިރާއަކީ ނަރުސްކަމެވެ. އެ ދާއިރާ އަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާއި ތައުލީމް ލިބިގަތުމާއި ތަމްރީން...

December 18, 2019 2
ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި އެމްޓީސީސީ 39 އަހަރު

ފަޅު ފުންކުރުމާއި ބިންހިއްކުމާއި، އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި އިމާރާތްކުރުން، ދަތުރުފަތުރާއި އަދި އިންޖިނިއަރިންގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ ތަރައްގީގެ މުހިންމު...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019
އެމް7 އިން އަނެއްކާ ވެސް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

"އެމް7 ސްކޫލް ފޮތް ލިސްޓް ޕްރޮމޯ 2020" ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 2
ކިންގްސްޓަންއިން ގަންނަ ސައިކަލާއެކު "އައްޑަނަ"އެއް!

އެތައްހާސް ރުފިޔާއެއް ދެއްކުމަށް ފަހު ސައިކަލެއް ގަނެ، ދަރިއެއް ފަދައިން ލޯބިން ގެންގުޅެނިކޮށް ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސައިކަލު ވަގަށް ނެގުން، ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއްވެ ހަލާކުވުން ފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ދިމާވާލެއް މަދެއް ނޫނެވެ. ސައިކަލަށް ގޮތެއް ވުމަކީ އެދޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއްފަހަރު އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ނަގާ ސައިކަލު...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 3
2020 ގައި ވިލާ ކޮލެޖުން ސައިކޮލޮޖީ ޑިގްރީ ފަށަނީ!

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ތައާރަފްކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ވިލާ ކޮލެޖުން ކުރަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ވަރަށް ހާއްސަ ދާއިރާއެއްގެ ކޯހެއް ފަރުމާކޮށް، އަންނަ ޖަނަވަރީ މަހުގައި ފެށުމަށް އެ ކޮލެޖުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
އެމްއެމްއޭސީ:މިޔުޒިކާއި އާޓުގެ ކާމިޔާބު ސެންޓަރެއް

ރާއްޖޭގައި ހުނަރުވެރި ކުދިންގެ އަދަދު މަދެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުދިންނަށް އެ ހުނަރު ކުރިއަރުވައި، އެ ހުނަރެއްގެ ރަނގަޅު ބޭނުން ހިފޭނެ ފުރުސަތުތައް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދެވެ. މިފަދަ ކުދިންނަށް ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނީ މޯލްޑިވްސް މިއުޒިކް އެންޑް އާޓްސް ސެންޓާ (އެމްއެމްއޭސީ) އިންނެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 3
ކިޔަވާ ކުދިންގެ ސާމާނު ގަންނަންވީ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން

މި އަހަރަށް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ނިމި، ދެން އޮތީ އަންނަ އަހަރަށް ތައްޔާރު ވުމެވެ. ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ސްކޫލަށް ދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމެވެ. ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ފެންވަރު އަދި ޒަމާނީ ތަކެއްޗެވެ. އެ ހުރިހާ ތަކެތި ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން މިހާރު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 9
33 ހިއްސާދާރުންގެ ކުންފުންޏެއް، ހިންގަން މުޅި އާއިލާ

ހދ. ވައިކަރަދު އަށް އުފަން އަލީ ސުލައިމާން، އޭނާގެ ދަރިންނަށް މާލެ ފޮނުއްވީ ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ދެއްވުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އަލީ ސުލައިމާނު އަދާކުރެއްވީ ވައިކަރަދޫ ކަތީބު ކަމެވެ. އެ އަށް ފަހު ހދ. ގެ އަތޮޅުވެރިކަން ވެސް ކުރެއްވި އެވެ. އަލީ ސުލައިމާން ވައިކަރަދޫ ދޫކުރައްވައި 1970 ވަނަ އަހަރު މާލެ އަށް ދިރިއުޅުން...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 2
އެމްޔޫ ސްޓޯރުން "ޖެފް-ޓީ" ތައާރަފްކޮށްފި

ސައިފަތަކީ ދިވެހިން އެންމެ ކުރިއްސުރެ ވެސް ބޭނުންކުރަމުން އައި ބާވަތެކެވެ. ކައިރު ސައި ބޯ މީހުން ވެސް އެހާ ގިނަ އެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ސަޔެއް ބުއިމަށް ޝައުގުވެރިވެ އެއީ އާދައެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ގެންގުޅެނީއެއް ނޫނެވެ. ސައި ހުރީތީ ބޮނީ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 1
މަންދު ކޮލެޖުގެ ވާޗުއަލް ސިސްޓަމް ތަފާތު

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ހާސިލްކުރަން ކޮންމެހެން ޔުނިވާސިޓީއެއް ނުވަތަ ކޮލެޖަކަށް މީހާ ދާން ނުޖެހޭނެކަން ދައްކައިދިނީ މަންދު ކޮލެޖުންނެވެ. އެ ކޮލެޖުން އަމިއްލަ އަށް ފަރުމާކުރި...

November 07, 2019
ޑިޒްނީ: ކުޑައިރުން ފެށިގެން ދިވެހިންނާ ގުޅިފައި!

އަހަރެމެން ކުޑައިރު، އެންމެ އުފާވާ ގަޑިއަކީ ކާޓޫނު ބަލާ ގަޑި އެވެ. އަދި އެ މީހަކު އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ ކާޓޫން ނުވަތަ ފިލްމެއް އަންނަ ގަޑިއަށް ގޭގެ ހުރިހާ ކޮއްކޮމެން، ދައްތަމެން އަދި...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 13
ޕެންޝަން ފަންޑު:އާންމުންގެ ފުދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ބޮޅެއް

"މިއީ މާ މުހިއްމު ކަމެއް ނޫން، ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތި ކުރާ ބޮޑު ތަކްލީފެއް،" މިއީ ޕެންޝަން ފަންޑާ މެދު ސުވާލުކޮށްލުމުން އާއްމު ރައްޔިތެއްގެ ހިޔާލެވެ. މި ފަންޑަށް ރާއްޖޭގެ އެތައް ބަޔަކު ފައިސާ ޖަމާ ކުރާ އިރު ފަންޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިކަން އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 25
ދިރާގު: 31 އަހަރު، ތަރައްގީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތަކީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ. މި ޒަމާނުގައި މި ހިދުމަތާ ނުލައި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަދި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. އެހެންވެ، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް...