17 ޖޫން

June 17, 2019 19
އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސްއިން އެންމެންނަށް ސޯލާ ކެމްޕެއިންއެއް

ކަރަންޓާއި އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން، ގޭބިސީތަކަށް ހާއްސަކޮށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 36
ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ހަސަންބެއާ މިފަހަރު ދިމާވީ ޕެންޝަން އޮފީހުންނެވެ. އެހެންޏާ ހަސަންބެއާ ދިމާވާއިރު މޫނުމަތިން ފެންނަ ހިނިތުންވުމެއް މިއަދަކު ނެތެވެ. ހަސަންބެއާ ސުވާލުކުރުމުން ޕެންޝަން އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ހުރިވަރެއް ބަލަން އައި ކަމަށް ބުންޏެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019
ޒީބާ ޕްރިމިއަމް ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ޕިރަމިޑުން

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ޒީބާ ޕްރިމިއަމް ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ޕިރަމިޑުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 1
ކޮކޯ ޝީކުން އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބިއުޓީ ޓްރީމަންޓްގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ކޯކޯ ޝީކުން "ޓްރީޓްސް އިން ބިޓްސް"ގެ ނަމުގައި އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 2
ލައިފް ސަޕޯޓުގެ އާ ފިހާރަ "ސަފާޔާ" ހުޅުވައިފި

ޕާސަނަލް ކެއާ އާއި ރީތިވާ ސާމާނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ލައިފް ސަޕޯޓްގެ އާ ފިހާރަ، ސަފާޔާ މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
އެސްއެންޑްއޯ އިން ހާއްސަ ފަރާޓާއެއް ނެރެފި

ރާއްޖޭގައި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ސްޓޭންޑާޑް އެންޑް އޮރިޖިން (އެސްއެންޑްއޯ) އިން ހާއްސަ ފަރާޓާއެއް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019
ފިންލެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އަދި ސައުތު އޭޝިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ފިންލަންޑުގެ އެމްބެސެޑަރު ހަރީ ކަމަރައިނަން، އޭޕްރީލް 8، 2019 ގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވި 'ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް މޯލްޑިވްސް' ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 4
ކްރޯމޯލްޑިވްސް: ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމުގެ ނަމޫނާއެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުގައި އާބާދީގެ 49.30 ޕަސެންޓު މީހުން ދިރިއުޅެނީ މާލޭގަ އެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ހިންގުން މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ސަބަބުންނާއި ވިޔަފާރިތައް މާލެއަށް ޖަމާވެފައި އޮތުމުންނާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި މާލެ އާއި މާލެ ސަރަހައްދަށް ހިޖުރަކުރަން...

31 މާޗް

March 31, 2019
ޕްރައިމް ޕްލަސް: ގޭތެރެ ރީތިކުރާ ސާމާނަށް ހާއްސަ

ގޭތެރޭގެ އިންޓީރިއާ ބޭނުންތަކަށް ހާއްސަ މި ފިހާރައަކީ އެކަމަށް ވަރަށް ހާއްސަ މުދާ ވިއްކާ ފިހާރައެކެވެ. "ޕްރައިމް ޕްލަސް" ހާއްސަ ވަނީ ގޭތެރެ ރީތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ލިބެން ހުރީތީ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 2
މިހާރު ޕްރޯޑިޒައިނާސް އަކީ ލޫޕްކްރާފްޓް، ހިދުމަތް ކުރިޔަށް

ޕްރޯ ޑިޒައިނާސްގެ ނަން ލޫޕްކްރާފްޓް އަށް ބަދަލުކޮށް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 6
ކަސްރަތުކުރާ އިރު އެކަށީގެންވާ ހެދުންލުން މުހިއްމު!

މި އުޅެނީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ޖިމަށް ދާށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖަހައިފި އެވެ. ބެންޗު ޕްރެސް ބޭނުންކުރަން ވެސް ޖެހުނީ ކިޔޫގައި ހުންނާށެވެ. އެ ބޭނުން ކުރަން އިން މީހާ ދިއުމުން ވަރަށް އުފާވި އެވެ! އެންމެ ފަހުން އެ ބޭނުން ކޮށްލަން އަހަރެންނަށް އެ ލިބުނީ އެވެ. އެކަމަކު އޭތި ކައިރިއަށް ދިޔަ އިރު އޭގެ ވަށައިގެން ހުރީ...

08 މާޗް

March 08, 2019 13
މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރާ ވެމްކޯގެ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ

މާލޭގެ މަގުމަތި ކުނިން ފުރިބާރުވެފައި ހުއްޓައި އެތަން ރީތި ކޮށްދެނީ ވެމްކޯގެ މި ހީވާގި އަންހެނުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް، ކުނި މެނޭޖުކުރަން ސަރުކާރުން އުފެއްދި ކުންފުނިން ކުރަން ފެށުމާ އެކު، މަގުމަތި ސާފުވެގެން ދިޔައީ އެވެ. އެގޮތަށް އަހަރެމެން އަޅާ ކުނިތައް ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތާ ގާތްގަނޑަކަށް...

06 މާޗް

March 06, 2019
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް، އިޖްތިމާއީ ރޮނގުން ވިދާލައިފި

އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް ބިނާކޮށް، އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތޮންސް އެންޑް ޑިސްޓެންސް (އެއިމްސް) އިން ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސޯޝަލް އެވޯޑްގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 1
ފެންވަރު ރަނގަޅު އިލެކްޓްރޯނިކްސް "ޑިއާޒޮއި" އިން!

ފެންވަރު ރަނގަޅު އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް: މީރުވެފައި ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ

އިންޑޮނީޝިއާގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް އަކީ އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އުފެއްދުމެކެވެ. ލިލީ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރި މި އުފެއްދުމަކީ ނޫޑުލްސް އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުންޏެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 4
ކޮކޯ ޝީކް އިން "ހައިޑްރާ ފޭޝަލް" ތައާރަފްކުރަނީ

މޫނުމަތީގެ ހަންގަނޑުގެ ކުލަ އެއްވަރު ނުވެގެން ޝަކުވާކުރާ މީހުންނަށް އުފާވެރި މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. މޫނުމަތީގައި ހުންނަ ލައް ފަދަ އެއްޗެހި ނައްތާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް މިއީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އެއީ، މާލެއިން "ހައިޑްރާ ފޭޝަލް" ގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުނީތީ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
އެޑްލޮކޭޓުން ސްޓަޑީ އެބްރޯޑު ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި ކޮންސަލްޓަންސީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، އެޑްލޮކޭޓް އިން "ސްޓަޑީ އެބްރޯޑް ޑޭ 2019"ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ފެއާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019
ހެލޯ ސީކްރެޓް: އޮރިޖިނަލް މޯބައިލް ފޯނަށް އެއްވަނަ

ފޯނުނަގާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބުނެވޭ ބަހަކީ "ހެލޯ" އެވެ. އަދި ކޮންމެ ފޯނުކޯލަކީ ވެސް އޭގެ ޒާތުގައި "ސީކްރެޓް" ނުވަތަ ޒާތީ މުއާމަލާތެކެވެ. މި ދެ ކަންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފަންވި ހެލޯ ސީކްރެޓް ބްރޭންޑުން ގެނެސްދޭ ހިދުމަތް ހެހާމެ ފައްކަލެވެ. އޮރިޖިނަލް މޯބައިލް ފޯނާއި މަޝްހޫރު އެތައް ބްރޭންޑެއްގެ އެންމެ ފަހުގެ ސްޓައިލިޝް...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރާ އެކު، މާލޭގައި ކެންގަރޫ ކިޑްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގާ ޑްރީމް ކެމްޕަހުގައި، ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހުޅުވައިފިއެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 18
ހަސަންބެގެ ހިޔާލަށް ތާއީދު ކުރަންތަ؟

ހަސަންބެއާ މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން ދިމާވި އެވެ. ހަސަންބެ ދަނީ ކޮންތަނަކަށްތޯ ސުވާލުކޮށްލުމުން، މިދަނީ ޕެންޝަން އޮފީހަށޭ ބުނެ ހަސަންބެގެ ދަތުރުގެ ތަފްސީލް ދޭން ފެށި އެވެ. ހަސަންބެގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާލުމުން އެނގުނީ ހަސަންބެގެ މުސާރައިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭތީ އެކަމާ ނުރުހިގެން އުޅޭ ކަމެވެ.