30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ޕިޑީލައިޓްގެ ދެ އުފެއްދުމެއް ދަމާސް އިން ވިއްކަނީ

އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ޕިޑިލައިޓް ކުންފުނީގެ ޑރ. ފިކްސްއިޓް، ފެވިކޯލް އަދި އެމް-ސީލް ކެމިކަލް ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏަކަށް ދަމާސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018
ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ސެލީސް

ސެލީސް އުފެދުނީ 1930 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މާޓިން ސެލީސް އޭނާގެ އުފަން ގައުމު، ޖަރުމަނު ދޫކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދިޔައީ ހަމަ އެކަނި 100 ޕައުންޑާއި (މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު) ސެލީސް ސިލިކޮން ގެ ފޯމިއުލާ ހިފައިގެން އެވެ. އެއަށް ފަހު އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުން 1939 ވަނަ އަހަރު...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ވިލާ ކޮލެޖު: ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވެސް ހާއްސަ

އޯ ލެވެލްގައި ރަނގަޅު ފާހެއް ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މުސްތަގުބަލް ބައްޓަން ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ފުރުސަތު، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ވިލާ ކޮލެޖުން ވަނީ ފަހިކޮށްދީފަ އެވެ. ފައުންޑޭޝަނުން ފެށިގެން މާސްޓާސްއާ ހަމައަށް ކިޔެވުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 1
މެޕަލް ޓްރެވަލް އިން އަގުހެޔޮ ޓްރެވެލް ޕެކޭޖްތަކެއް ދެނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ރިސޯޓުތަކުންނާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިޔުމަށް ޓްރެވެލް ޕެކޭޖްތައް ހަދައިދިނުމަށް އުފެއްދި ޓްރެވެލް އެޖެންސީ، "މެޕަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ލީސިންގް" އިއްޔެ އިފްތިތާހް ކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 9
ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް ޓީޗަރުން ހޯދަނީ

އަންނަ އަހަރު މާލޭގައި ފަށާ ފިންލަންޑް ސްކޫލް- "ޑްރީމް ކެމްޕަސް" ގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ޓީޗަރުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 05, 2018 8
ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީ ޗާޓުކުރެހުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް

ޖަޒީރާއެއްގެ ގޮތުގައި އުފެދިފައިވާ މި ރާއްޖެ އަކީ ދަތުރުވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިންނަށް އަޖައިބެއް ފަދަ ތަނެކެވެ. ކުދި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ފެތުރިފައި މިވަނީ އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ އެއް...

30 ޖުލައި

July 30, 2018 2
މެލޭޝިއާއިން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

މެލޭޝިއާގެ ފިހާރަތަކުން އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލެކިއުޓުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

July 30, 2018
ލިޓަސް އިން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް

ލިޓަސް އިން ސައިކަލް ގަންނަ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018
މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓާސް އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް

މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް އެސްޓާސް އިން ފެށި، ޕްރޮމޯ ބަންޑަލްއަށް އަންނަނީ ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ.

July 16, 2018 2
ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް އަންނަ އަހަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ އަދި ތަފާތު ރޭންކިންތަކުން ވެސް އެ ކަމަށް ހެކިދޭ، ފިންލަންޑްގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރުމަށް...

05 ޖުލައި

July 05, 2018 4
ބޯޖަސް އޮލިވް އޮއިލް، އެތައް ފައިދާއެއް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އެއްބަސްވާ ކަމެކެވެ؛ އޮލިވް އޮއިލް އިން ހަށިގަނޑަށް އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދޭ ކަމެވެ. ދިރާސާ އަކަށް ފަހު، ދިރާސާ އަކުން އެކަން އިތުރަށް މި...

July 05, 2018 6
އެސްޖޭ: އަޑު މަޑު އެކަމަކު ބިޔަ ކުންފުންޏެއް!

އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ނަން އެހާ އާއްމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިމާރާތްކުރުމުގެ އިންޑަސްޓްރީގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރުގައި...

04 ޖުލައި

July 04, 2018 8
އޭސީސީއޭގެ ދާއިރާއިން ވިލާ ކޮލެޖަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ކުރައަރައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނައިރު ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވެސް އަދި ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ކުރާ މާލީ މުއާމަލާތްތައް އެންމެ ފައިދާ ހުރި އަދި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރުމާއި ފައިސާއަށް ވާނުވާ ބެލުމެވެ. މި މަސައްކަތްތައް އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި...

29 ޖޫން

June 29, 2018 2
ލޭ ހަދިޔާކޮށް، ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކުރައްވާ

އެހެން މީހަކަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވުމަށް ހުންނަވާށެވެ. ލޭ ހަދިޔާ ކުރައްވައި، ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކުރައްވާށެވެ. މިއީ ދަރުމަ އަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ މީހުންގެ ދުވަހުގެ މި އަހަރުގެ ޝިއާރެވެ. މި ދެކެވެނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

25 ޖޫން

June 25, 2018 9
ޕިއްޒާ ބޯނާ އޮންލައިންވެ، "ރަހަ" ހެޔޮވަރު ކޮށްލައިފި

ޕިއްޒާ ބޯނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ޒަމާނީ ޕިއްޒާ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ނަމެވެ. ކަސްޓަމަރުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީ ފެށި އެއް ކުންފުންޏަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ މި އިންޑަސްޓްރީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން އެ ކުންފުނިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފައިފަ އެވެ. މި ފަހަރު، "ރަހަމީރު"...

21 ޖޫން

June 21, 2018 3
ސްކިން ކޭންޑީން އާ އުފެއްދުންތަކެއް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރީތިވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނު އެއްވެސް ކެމިކަލެއް ބޭނުން ނުކޮށް އުފައްދައި ވިއްކަމުން އަންނަ ސްކިން ކޭންޑީން މިއަދު އާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
ރެޑްވޭވް ލިވިން، އެންމެ ގިނަ މުދާ ލިބޭ ފިހާރަ

ރެޑްވޭވުން މާލޭގައި، ފުލުފުލުގައި އެތައް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ތަފާތު ސާމާނުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ. އާންމުކޮށް ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ސާމާނު އަދި ފަރުނީޗަރުގެ ގިނަ ވައްތަރުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018
އޭސް ހާޑްވެއާގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަން ނިމެނީ، އަވަސް ކުރޭ

މާދަމާ އަކީ އޭސް ހާޑްވެއާ އަދި ކަލަ ބޭންކުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަން "ރޯދަ ބަދަލު"ގެ ފަހު ދުވަހެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ސައުތު ކޭޓަރިންއިން ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ތަފާތު ޕެކޭޖްތަކެއް

މަޝްހޫރު ސައުތު ކޭޓަރިން އިން ޑެލިވަރީއާއެކު ރޯދަ ވީއްލުން އަދި ތަރާވީސް ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

May 26, 2018
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑު ޖުލައި މަހު ބާއްވަނީ

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) ކޮންފަރެންސްގައި ތައާރަފް ކުރި...

17 މެއި

May 17, 2018 3
ދަ ކެޔޮޅު: ހިތްގައިމު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް

ކެޔޮޅޭ ބުނުމުން އެއީ ދިވެހިންނަށް އާ ބަހަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް "ދަ ކެޔޮޅު" ރެސްޓޯރަންޓަކީ އަދި ދިވެހިންނަށް އާ ތަނެކެވެ. އެ ތަނުގެ މީރު ކެއުންތަކަކީ ވެސް ދިވެހިންނަށް އާ ރަހަތަކަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. އަދި އެއީ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ރަހަތަކަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ހޮޓެލިއާ މޯޑިވްސް: ރިސޯޓުތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެނީ

"ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް" މަޖައްލާއަކީ މިހާރު ރިސޯޓުތަކަށް އާ ނަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެ މަޖައްލާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މަޖައްލާ ވެފައި ވަނީ ރިސޯޓުތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ވަރަށް މުހިންމު ބައިވެރިއަކަށެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 1
އީކުއޭޓާ ވިލެޖުގެ ތަރައްގީގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ބޮޑު

"އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަސައްކަތްކުރަން ފެށިއިރު ހުރީ ވަރަށް ބިރުން. ނޭނގޭ މިއީ ކޮން ކަމެއްކަން ވެސް. އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ނޭނގޭ“ މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން މިހާރުގެ އީކުއޭޓާ ވިލެޖުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށި އުމުރުން 50 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ޝީޒާ ބުންޏެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 1
ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކުރުމަށް އަމާނާ ތަކާފުލް

އާ ކުންފުނިތަކާ އެކު ރާއްޖޭގައި އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން އަންނައިރު، ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ބަލާނީ ތަފާތު އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީތައް ތައާރަފް ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް އަމާނާ ތަކާފުލް އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ތަފާތު ފެންނަނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައާރަފު ކުރަމުން އަންނަ...

25 ޖުލައި

July 25, 2017 2
އެޗްޑީއެފްސީ ސުކުކް: އިންވެސްޓްކުރަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެ އާއްމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލްކަން އިތުރުވަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ގެދޮރު ގަތުމަށާއި އިމާރާތްކުރުމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އިސްލާމިކް އުސޫލުން ދޫކުރާ ފެސިލިޓީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަމުންނެވެ.