06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 5
ގަވާއިދުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރާނެކަން ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފީފާ އަށް ދީފި

ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ގަވާއިދުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ އަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 4
ކޮމިޓީ އޮންނާނީ އިމުގެ ތެރޭގައި: މަހުލޫފު

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އުފައްދާފައިވާ ފެކްޓް ފައިންޑިން ކޮމިޓީން އިމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭއެފްސީގެ ރައީސް ޝެއިޚް...

December 22, 2018 3
ފީފާގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަން...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 6
އޭއެފްސީގެ ރައީސާ އެކު މަހުލޫފު ބައްދަލުވުމަކަށް

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ގެ ރައީސް ބަހުރޭނުގެ ޝެއިޚް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް ޚަލީފާއާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލަންޑަނުގައި ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 12
މިނިސްޓްރީން މައްސަލަ ބަލާތީ އޭއެފްސީން އިންޒާރުދީފި

އެފްއޭއެމްގެ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ތިން ވަނަ ފަރާތަކަށް ނުވަދޭނެ ކަމަށާއި ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ، އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނު މައްސަލަ ބަލަން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އޭއެފްސީން ނުސީދާކޮށް މިއަދު އިންޒާރުދީފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 7
ފީފާ އަށް މާޔަންގެ ނަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްގެ އިންތިހާބުގައި ފީފާ ކައުންސިލް އަދި އޭއެފްސީ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީ އަށް އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން މަރިޔަމް މުހައްމަދު (މާޔަން)ގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ސްވާފުން ވަކިވުމާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމަން: އެފްއޭއެމް

ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްކޮށް އޮވެ އަލަށް އުފެއްދި ސައުތު ވެސްޓް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ސްވާފް) އިން ރާއްޖެ ވަކިވުމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 1
އޭއެފްސީގެ އިސް ޕެނަލަކަށް ރާއްޖޭގެ ރެފްރީ ޖާވިޒް

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން އަންނަ އަހަރަށް ނެގި އެލީޓް ރެފްރީޒް ޕެނަލުން ރާއްޖޭގެ ރެފްރީ މުހައްމަދު ޖާވިޒް (ޖޭޑް) އަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 12
އޭއެފްސީން ޗެތުރީގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017
އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅަ އަށް އެހީވާން ޕާކް ކިޔަވަނީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 21) - އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅަ އަށް އެހީވުމަށްޓަކައި، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕާކް ޖީ ސަން އިންގްލެންޑްގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

އޭޝިއާގެ ދެ ވަނަ ފަންތީގެ ކްލަބް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލު ގެންނަން އޭއެފްސީ މުބާރާތް ކޮމިޓީން މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016
ޝެއިޚް ސަލްމާން ކުޅިވަރުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ގެ ރައީސް ޝެއިޚް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް އަލް ޚަލީފާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
އުއްމީދީ ވާހަކަތަކަކާ އެކު އޭއެފްސީ ރައީސް ރާއްޖެ އަށް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ހަރަކާތްތެރި، ދާއިމީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއެއް އޮތުމަކީ އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) އިން އެހީދޭން އެޅޭނެ ބާރެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އޭއެފްސީ ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ބަހުރޭނުގެ ޝެއިޚް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް އަލް ޚަލީފާ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 5
ފީފާގެ އެހީއާ އެކު އިންޑިއާ ފުޓްބޯޅަ މެކުހަށް

ޕަނާޖީ، ގޯއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މުހިއްމު ގައުމަކަށް ހަދަން ފީފާ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އިންޑިއާ އޮތީ އެ މަސައްކަތުގައި އަތުކުރި އޮޅާލާފައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ޕްރަފުލް ޕަޓޭލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 5
ޓޮމް އާއި ބައްސާމް ކޮންގްރެސްއަށް، ވޯޓް ލާނީ ޖަވާޒް

އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި މިއަދު ފަށާ އޭއެފްސީ ކޮންގްރެސްގައި، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އާއި އެފްއޭއެމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކޮންގްރެސްގައި ވޯޓް ދެއްވާނީ އެކްޓިން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 1
އާދައިގެ ގައުމުތަކަށް އެހީވާން އޭއެފްސީގެ އާ މުބާރާތެއް

އަރަމުން އަންނަ އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ އިތުރު މެޗުތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އޭޝިއާ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އޭއެފްސީން ސޮލިޑާރިޓީ ކަޕްގެ ނަމުގައި އާ މުބާރާތެއް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 1
އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސެންސިން އަށް އަހުލުވެރިކުރުވަނީ

އޭއެފްސީން 2018 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރާ ކްލަބް ލައިސެންސިން ގަވާއިދަށް ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އޭއެފްސީން ހާއްސަ ސެމިނާރެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
އޭއެފްސީން ނިއު 4،000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ލަވަކިޔުންތެރިން މަނާ ސަރަހައްދަކަށް ވެއްދުމުގެ ސަބަބުން އޭއެފްސީން ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3،000 ޑޮލަރު (46،000 ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.