02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 1
މާޒިޔާ މެޗުގެ ކުރިން ބެންގަލޫރަށް ބޮޑު ބައްޔެއް

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު މާލޭގައި މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އިންޑިއަން އައި ލީގުގައި ރޭ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ކުޅުނު މެޗުން މޯހަން ބަގާން އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 5
"ގައުމީ ޓީމާ" ދެކޮޅަށް ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިއްޔެ ހަވީރު ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ޑާކާ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑުގެ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޑްރާގޯ މަމިޗް ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017
މޯހަން ބަގާންއާ ވެލެންސިއާ އެއްވަރުކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިއަދު ހަވީރު އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން މޮޅުވާން ދަނިކޮށް، ޕެނަލްޓީއަކުން އޮމަޑޫ ގޮޑްފްރޭ ވެސްޓް ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 6
ދިވެހި ކްލަބްތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ބޭނުން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ފުރުސަތަކީ އޭއެފްސީ ކަޕެވެ. ރާއްޖޭގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނާއި އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަނުންނަށް ލިބޭ އެ ފުރުސަތުގައި ދެ ފަހަރަކު ނޫނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ބޭރުން ގިނަ ފުރުސަތުތައް ލިބުމަކީ ކުރިއަށް ދާން އޮތް މަގެކެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
ފެސްކޯގެ އިތުބާރު ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތަށް

އޭއެފްސީ ކަޕަށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުނުވެވޭ ކަމަށާއި މުބާރާތުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބޫޓާނުގެ ތިމްޕޫ ސިޓީއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ތަފާތަކަށްވީ ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރު ކަމަށާއި މާދަމާ ދެ ވަނަ ލެގަށް ނުކުންނައިރު ވެސް އެ ތަފާތުތަކާ އެކު މޮޅުވެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ކޯޗު އަހުމަދު...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017
ވެލެންސިއާ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި، ޓާގެޓަކީ މޮޅެއް

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލިމިނަރީ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިއަދު ބޫޓާނުގައި އެ ގައުމުގެ ތިމްޕޫ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ވެލެންސިއާ އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ނޫން ނަމަވެސް ޓާގެޓަކީ މޮޅުވުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު މުހައްމަދު އިގުބާލް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
މެޗަށް ނުވަ ދުވަސް، ވެލެންސިއާ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕް ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މި މަހު 31 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ މެޗަށް ކުޑަތަން ވެފައި ވެފައިވަނިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން ރޭ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017
ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ހޯދައި ވެލެންސިއާ ޕްރެކްޓިސް ފަށަނީ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރަށް ތައްުޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސްކޮޑު އެކުލަވާލައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން މިއަދު ހަވީރު ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 5
މާޒިޔާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް، ވެލެންސިއާ އަށް އުނދަގޫތަކެއް

އޭއެފްސީ ކަޕަށް ގެނައި ބޮޑު ބަދަލާ އެކު، އިންޑިއާ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޓީމުތަކާ އެއް ގްރޫޕަކަށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ ލައްވާލައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ޕްރިލިމިނަރީ ބުރާއި ޕްލޭއޮފް ބުރުން ވެލެންސިއާ އަށް ކުރި ލިބިއްޖެ ނަމަ އެ ޓީމު ވެސް ލައްވާލާނީ އެ ގްރޫޕަށެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

އޭޝިއާގެ ދެ ވަނަ ފަންތީގެ ކްލަބް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލު ގެންނަން އޭއެފްސީ މުބާރާތް ކޮމިޓީން މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
އޭއެފްސީ ކަޕް އިރާގުގެ އެއާ ފޯސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިރާގުގެ އެއާ ފޯސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 3
ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުގައި އޮތް ރެކޯޑް ބެންގަލޫރަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފައިނަލުން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ޖާގަ ހޯދުމާ އެކު މުބާރާތުގައި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބެެއް ހޯދި ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުގެ ޝަރަފް ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރަން އެފްއޭއެމްގެ ކަލަންޑަރަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ!

އޭޝިއާގެ ދެ ވަނަ ފަންތީގެ ކްލަބް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތައް 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވާދަކުރަމުން އައި ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ދެވުނީ އެންމެ ދެ އަހަރު އެވެ. ނިއު ރޭޑިއަންޓުން 2005 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ހޯދައި އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި...

15 މެއި

May 15, 2016
އޭއެފްސީން ނިއު 4،000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ލަވަކިޔުންތެރިން މަނާ ސަރަހައްދަކަށް ވެއްދުމުގެ ސަބަބުން އޭއެފްސީން ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3،000 ޑޮލަރު (46،000 ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.