09 މެއި

May 09, 2019 85
އަގުގެ މައްސަލާގައި ދަނޑުވެރިންގެ އަސްލު ޖަވާބު

ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުމުން އާންމުންގެ ނުރުހުން އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވަނީ ދަނޑުވެރިންނަށެވެ. މި ފަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ވެސް މި ފެނުނީ އެ މަންޒަރެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 30
ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުމުގެ އަގު

ދަނޑުވެރިކަމުގައި ކެމިކަލް ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުން ރާއްޖޭގައި ހައްދުން ނައްޓާފައި އޮތީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މާ ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް ނެތި އެވެ. އޭގެ ގެއްލުންތައް ފޯރާފައި ހުރި މިންވަރެއް ކަށަވަރުން އެނގޭކަށް ވެސް ނެތެވެ. އެކަމަކު ދަނޑުގޮވާންކުރުމުގެ އާދަތައް ހުރީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށާއި އެހެނިހެން ދިރޭއެއްޗެއްސާއި ތިމާވެއްޓަށް...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 17
ކަނޑޫދޫ މިރުހަށް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ހީނަރުކަން!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހިނގާ ތ. ކަނޑޫދޫ ގިތެޔޮ މިރުހުގެ ދަނޑުތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސް، ލިބޭ މިރުގެ އަދަދު މަދުވެ، އޭގެ އަގު މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ރަނަށް އަރައިިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 15
ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ބިލެއް މަޖިލިހަށް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ޕެސްޓިސައިޑް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 22
"ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ރުއްގަސް ނަގަން ހުއްދަ ދެން"

ބޮޑެތި ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުށްގަސް ނަގައިގެން ނޫނީ ނުހިންގޭނެ މަޝްރޫއުތައް ކަމަށާއި އެފަދަ މަޝްރޫއުތަކަށް ނަގާ ރުށްގަސް އެހެން ރަށް ރަށަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 2
އެސްއެމްއީ އިން މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ލިބޭނެ: ޒީނާދު

އެސްއެމްއީ ބޭންކުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީ އާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ވެސް ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެޕޮލްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޒީނާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 35
ރުއްތައް މުސްކުޅިވީ، އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތް!

ދައުލަތުގެ ނިޝާނުގެ ދިމާ މެދުގައި ބޮޑުކޮށް ރުކެއް އެ އިންނަނީ ސަބަބަކާ ހެދި އެވެ. ރުކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ އެއްޗެއް ނެތޭ ވެސް ބުނެވިދާނެ އެވެ. ބޭނުންކުރެވެން ހުރި ގޮތްތައް ގިނަކަމުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްލާލަން ނުޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން ދަންނަ ރުކަކީ ރާއްޖޭގެ އައިޑެންޓިޓީގެ ވެސް...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 23
ވާލާ ހެދި ފުވައްމުލަކު އަނބު މޫސުން ބަނަކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން އަނބު ހައްދާ ފުވައްމުލަކުގައި ވާލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ އަނބު ލިބޭ މިންވަރު މި ފަހަރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްވާނެ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލުންނާއި ދަނޑުވެރިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 3
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ޑިއުޓީ ނުނަގާނެ ތަކެތި ކަނޑައަޅައިފި

ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ނުނަގާނެ އެއްޗެހި ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 7
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ފާސްކޮށްފި

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އެތެރެ ކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް އެކްސްޕޯޓް، އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 8
ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެ ކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަނީ

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އެތެރެ ކުރާ ތަކެތި ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް އެކްސްޕޯޓް، އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 23
މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ކެމެރާތައް، ތަފާތު ކަމެއް

ވަރަށް ވެސް ޝައުގުވެރި އެވެ. އެން ހިފުމާއި މަސް ބޭނުމާއި މަސް ކިރުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބަލައިލަންވީ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 1
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ރޮބޮޓެއް

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ރޮބޮޓުންނަކީ އިރެއްގައި ސައިންސް ފިކްޝަންތަކުން ފެނުނު ޚިޔާލީ ފޮލައެކެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ދަނޑުވެރިޔަކު މިއަދު މިވަނީ އޭނާގެ ދަނޑުގައި ރޮބޮޓުން ލައްވާ ކުރުވި މަސައްކަތުގެ މޭވާ ވިއްކަން ތައްޔާރުވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަރުހަލާގައެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 19
ބަނބުކެޔޮ: ކާނާ ޔަގީންކުރަން ކުޑަ މިންވަރެއް

މާ ބޮޑު އަގެއް ހުރި އެއްޗެކޭ ބައެއް މީހުން ހިތަށް ނާރަފާނެ އެވެ. އެކަމަކު ޝާދިޔާ އިބްރާހީމް އަށް، އެންމެ ބަނބުކެޔޮ ގަހަކީ ވެސް އާއިލާއަކަށް ފަންސާހަކަށް އަހަރު ވަންދެން ފައިދާހުރި ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ވަސީލަތެކެވެ. އަދި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތި ހާލަތެއްގައި ކާނެ އެއްޗެއް ލިބޭނެކަން ޔަގީންކުރަން އިންދައި ހެއްދިދާނެ މުހިއްމު ބާވަތަކެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 4
އެކުއާކަލްޗާ ކުރިއަރުވާ ޖަމިއްޔާގެ ރިއާސަތަށް ރާއްޖެ

އެކުއާކަލްޗާގެ މަސައްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާ، އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮ ދަ ނެޓްވަކް އޮފް އެކްއާކަލްޗާ ސެންޓާސް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް (ނާކާ)ގެ ގަވާނިން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން މާދަމާ ރާއްޖޭގައި ފަށާނެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 3
އިންޑިއާ ބޮޑު ކަރުހިއްކުމަކަށް ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު!

ނިއުދިއްލީ (ޖޫން 17) - އެކި ސަރަހައްދުތަކުން 600 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފެނަށް ޖެހި، މިހާތަނަށް ތަޖުރިބާ ނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑު 'ގައުމީ ކަރުހިއްކުމަކަށް' ގައުމު ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ދީފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މީގެ ކުރިން ރޯދަމަހު މުހައްމަދު ޝާހިދު ދުރާލައި މާލޭ ބާޒާރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮޕީ ފަތާއި ކަރާ އަދި ކުރުނބާ ފަދަ ބާވަތްތައް ގެނެ އެވެ. ޝާހިދު ފަދަ އެހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ވެސް ރޯދަމަހަކީ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދުވަސްވަރެ އެވެ. އެހެންވެ ދުރާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާވަތްތައް ހައްދަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ކ. ކާށިދޫގެ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 2
ވިއްސާރައިގައި ބޮޑަށް ގެއްލުންވީ ދަނޑުބިންތަކަށް

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން އުފެދުނު ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނީ ދަނޑުބިންތަކަކަށް ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 10
ކޮޅިގަނޑެއްގައި އިސްދޫ އެއްގަމު ތޮށި ފުނޑުފުނޑުވެއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު ލ. އިސްދު އަށް އައި ގަދަ ކޮޅިގަނޑެއްގައި އެ ރަށު އެއްގަމު ތޮށިގަނޑު ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 2
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް އަޅަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.