23 ޖުލައި

July 23, 2020 7
ސަލްމާން ޚާން ދަނޑުވެރިކަމުގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ ޕޭންވޭލް ފާމްހައުސްގައި ހުންނަތާ މިހާރު ފަސް މަހެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ހެދި ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުނާ އެކު ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައި ނަމަވެސް، ސަލްމާންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 2
ޒުވާބަށް ފަހު، ޒަހާ ހާޒިރުކުރާކަށް ފާހެއް ނުވި

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ހާޒިރުކުރަން އެދިވަޑައިގެން، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހާ ދެ ބޭފުޅުން މިއަދު އަރައިރުން ވެއްޖެ...

06 ޖުލައި

July 06, 2020 1
ދަނޑުވެރިކަމަށް ސޮނޭވާ އިން އޮންލައިން ކޯހެއް

ޖަޒީރާ މާހައުލެއްގައި ކާނާ ހައްދަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް "އޯގަނިކް ޓްރޮޕިކަލް ގާޑެނިން" ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ކޯހެއް ސޮނެވާ އިން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 35
މާލޭގައި އާބަން ގާޑެނިން ކުރިއަށް ގެންދަން ތައްޔާރުވަނީ

ބައިބޯ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ކުދި ކުދި ތަންކޮޅޮކޮޅުގައި ގަސް ހެއްދުމުގެ އުސޫލު "އާބަން ގާޑެނިން" މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެކަމުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރަން ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 1
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ޖޫހީގެ އާއިލީ ދަނޑެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ އެކު ދަނޑުތައް ދޫކޮށްލަން ޖެހި މަސައްކަތެއް ނެތިފައި ތިބި ދަނޑުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަ އެވެ. މިފަދަ ބަޔަކަށް އެހީވާން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖޫހީ ޗާވްލާ މިހާރު ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 63
ވައިކަރަދޫގައި އާމަންޑް ގަހެއް ފަޅުވައިފި

ރާއްޖެއަށް އާ، ތަފާތު ބާވަތްތައް ހެއްދުމުގައި ހދ. ވައިކަރަދޫގެ ދަނޑުވެރިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދައިފަ އެވެ. އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން ހަނޑޫ ހައްދައި އެއިން ބަތް ކައްކައިފި އެވެ. މިފަހަރު ވެސް އެކަހަލަ އާ ކަމެކެވެ. އެ ރަށުގެ ޒުވާނަކު ވަނީ އާމަންޑު އޮށަކުން ގަހެއް ފަޅުވައިފަ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 31
ދަނޑުވެރިކަން ނުކުރާ ރަށްތައް އަތުލަން ހުށަހަޅައިފި

ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަން ނުކުރާ ރަށްތައް އަތުލުމަށާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ޖާގަ ނެތް ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ކުރު މުއްދަތަކަށް ފަޅު ރަށްތައް ދޫކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާ މަރުކަޒީީ ކޮމެޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 1
ބެލްޖިއަމް މީހުން އެދެނީ ގިނައިން ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ކާން

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ ގުޅިގެން އަލުވި އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓި، ބެލްޖިއަމްގައި އެތައް ޓަނެއްގެ އަލުވި ގުދަންކުރަން ޖެހިފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވީހާ ވެސް ގިނައިން ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ކެއުމަށް، އަލުވި ހައްދާ މީހުންގެ ޔުނިއަން ބެލްޖަޕޮމް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 21
ބާޒާރުން ރޯމިރުސް ހުސްވެއްޖެ

ދިވެހިން ކެއްކުމުގައި އެންްމެ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއް ބާވަތް ކަމަށްވާ ރޯމިރުސް މާލޭގެ ބާޒާރުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 32
ކަރާ ފަދަ ބާވަތްތައް އެސްޓީއޯއިން މިވަގުތު ނުގަންނާނެ

ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެސްޓީއޯއިން މިވަތުތު ގަންނާނީ ފުޑް ސެކިއުރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ކަރާ ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 13
ގޮއިދޫގެ ދަނޑެއް ކޮށާލައިފި

ބ. ގޮއިދޫގައި ދަނޑުވެރިއަކު ހައްދާފައިވާ ފާގަ އާއި ޗިޗަންޑާ ދަނޑަކަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

April 20, 2020 4
ނުވިކޭ ތަކެތި ބަހާލަން ވެސް ދަނޑުވެރިން ތައްޔާރު

އއ. ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭ ގޮތް ނުވެއްޖެ ނަމަ އެ ތަކެތި ބަހާލަން ވެސް ދަނޑުވެރިން ތިބީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 4
ގިނަ ރަށްރަށުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަކާ ނުލައި، ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ މީހުންނަށް ރަށްރަށުގެ ބިން...

April 19, 2020 11
ފަޅުރަށަކަށް ހޮނު އަޅައި ތިން ބިދޭސީއަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ދ. އުއްދު ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅުރަށަކަށް ހޮޅު އަޅައި ތިން ބިދޭސީއަކަށް ރޭ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 5
ދެ މިލިއަން އަލުވި ހިލޭ ބަހާލަނީ

ފާއިތުވި ހައެއްކަ މަހު ހެއްދި ދެ މިލިއަން އަލުވީގެ ޑިމާންޑް ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވެއްޓި، ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވުމުން ހިލޭ ބަހާލަން އެމެރިކާގެ ދަނޑުޔވެރިކަންކުރާ ކުންފުންޏަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 37
ރާއްޖެ ބަނޑަކަށް ނުޖެހޭނެ: ފައްޔާޒު

ރާއްޖެ ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ހާލަތެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ކެއުންބުއިމުގެ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 48
ކުއްޔާނުލައި 3 އަހަރަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރަނީ

ބިން ހުރި ރަށްރަށުން، ކުއްޔަކާ ނުލައި ތިން އަހަރަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެގްރިކަލްޗަރު މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 11, 2020 2
ދަނޑުވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ޔޫކޭގައި އިތުރުވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މި ދަނޑުވަޅުގައި ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލެމުންދާތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 43
ހައްދަންވީ ހަނޑުލެއް ނޫން، ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިބްރާހިމް އަޝްރަފް، އޭނާގެ ގޯތިތެރޭގައި ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި ހެއްދި ހަނޑޫ ގަސްތަކުން ހަނޑޫ ކަނޑައިފި އެވެ. ފަސް ފޫޓެއްހާ ތަންކޮޅެއްގައި ހެއްދި ގަސްތަކުން އޭނާއަށް ލިބުނީ ދޮޅު ކިލޯގެ ހަނޑުލެވެ. އަޖުމަ ބެލުމަށް އަޝްރަފް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުމުން، މިހާރު އޭނާ އަމާޒު ހިފާފައި ހުރީ މަސައްކަތް ފުޅާކުރާށެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 4
ކުރިނބީން ވެސް ދަނޑު ހައްދަން ބިން ދޫކުރަނީ

ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބިން ދޫކުރަން ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

April 05, 2020 64
ވައިކަރަދޫގައި ހަނޑޫ ހައްދައި މަސައްކަތް ފުޅާކުރަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫ ޒުވާނަކު އަޖުމަ ބެލުމަށް ހެއްދި ހަނޑޫ ދަނޑުން ހަނޑޫ ލިބުމުން އެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 18
ދަނޑުވެރިކަމަށް އައްޑޫން ބިން ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބިން ދޫކުރަން ނިންމައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

April 04, 2020 1
ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ސްޓްރޯބެރީތައް ލިބުނީ ޖަނަވާރުތަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ގައުމު ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފައިވާތީ ކުރިމަތިވިތި ދަތިތަކާ އެކު އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 60
ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް ހައްދަން މަސައްކަތް ކޮށްދީ: ޒަހާ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިތަކާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު ދަށްވެފައިވާއިރު ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް ހައްދާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ...

April 02, 2020 25
ދަނޑުތައް ހައްދާ، އަޅުގަނޑުމެން ގަންނާނަން: އަމްރު

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް ގަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 5
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ލޯނުގެ 30 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް

ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ 30 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.