09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 7
ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޭ ރަށްތަކުގެ ޕްރީބިޑް މީޓިން ބާއްވަނީ

ދަނޑުވެރި ކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ހަ ރަށުގެ ބީލަން ކަރުދާހާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިން އަންނަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 17
ދަނޑުވެރި ބިންތަކުގެ ކުލި ތިން އަހަރަށް މާފުކޮށްފި

ދަނޑުވެރިކަމަށް އެހީތެރިވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި އަލަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ކުލި ނުނެގުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމަވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 15
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ބޯޑެއްގެ ލަފަޔާ އެކު، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް އޮންނަ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 93
މާރުކޭޓުން ނެރެލުމުން ބިދޭސީންގެ ގޮޅިތައް މުޅި މާލެއަށް

ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ބިދޭސީންނަށް ނުތިބެވޭ ގޮތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހެދުމުން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް އެމީހުންގެ ކުދިކުދި "މާރުކޭޓުން" ފުރެން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ އޯގެނިކް ފާމިން ހުއްޓުމަކަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ އެލިޒަބަތަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ ތަހުތަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހުންނެވި ޕްރިންސް ޗާލްސް އޯގަނިކް ފާމިންގެ މަސައްކަތްކުރައްވާތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން އެ މަސައްކަތްތަކާ ދުރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 4
އެސްއެމްއީ ބޭންކުން ދަނޑުވެރިންނަށް 4.7 މިލިއަން

"ދަނޑުވެރި ނަފާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެސްއެމްއީ ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ދަނޑުވެރިންނަށް 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 7
ސަލްމާން ޚާން ދަނޑުވެރިކަމުގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ ޕޭންވޭލް ފާމްހައުސްގައި ހުންނަތާ މިހާރު ފަސް މަހެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ހެދި ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުނާ އެކު ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައި ނަމަވެސް، ސަލްމާންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 2
ޒުވާބަށް ފަހު، ޒަހާ ހާޒިރުކުރާކަށް ފާހެއް ނުވި

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ހާޒިރުކުރަން އެދިވަޑައިގެން، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހާ ދެ ބޭފުޅުން މިއަދު އަރައިރުން ވެއްޖެ...

06 ޖުލައި

July 06, 2020 1
ދަނޑުވެރިކަމަށް ސޮނޭވާ އިން އޮންލައިން ކޯހެއް

ޖަޒީރާ މާހައުލެއްގައި ކާނާ ހައްދަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް "އޯގަނިކް ޓްރޮޕިކަލް ގާޑެނިން" ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ކޯހެއް ސޮނެވާ އިން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 35
މާލޭގައި އާބަން ގާޑެނިން ކުރިއަށް ގެންދަން ތައްޔާރުވަނީ

ބައިބޯ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ކުދި ކުދި ތަންކޮޅޮކޮޅުގައި ގަސް ހެއްދުމުގެ އުސޫލު "އާބަން ގާޑެނިން" މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެކަމުގެ ނަމޫނާ ތައްޔާރުކުރަން ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 1
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ޖޫހީގެ އާއިލީ ދަނޑެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ އެކު ދަނޑުތައް ދޫކޮށްލަން ޖެހި މަސައްކަތެއް ނެތިފައި ތިބި ދަނޑުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަ އެވެ. މިފަދަ ބަޔަކަށް އެހީވާން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖޫހީ ޗާވްލާ މިހާރު ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 63
ވައިކަރަދޫގައި އާމަންޑް ގަހެއް ފަޅުވައިފި

ރާއްޖެއަށް އާ، ތަފާތު ބާވަތްތައް ހެއްދުމުގައި ހދ. ވައިކަރަދޫގެ ދަނޑުވެރިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދައިފަ އެވެ. އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން ހަނޑޫ ހައްދައި އެއިން ބަތް ކައްކައިފި އެވެ. މިފަހަރު ވެސް އެކަހަލަ އާ ކަމެކެވެ. އެ ރަށުގެ ޒުވާނަކު ވަނީ އާމަންޑު އޮށަކުން ގަހެއް ފަޅުވައިފަ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 31
ދަނޑުވެރިކަން ނުކުރާ ރަށްތައް އަތުލަން ހުށަހަޅައިފި

ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަން ނުކުރާ ރަށްތައް އަތުލުމަށާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ޖާގަ ނެތް ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ކުރު މުއްދަތަކަށް ފަޅު ރަށްތައް ދޫކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާ މަރުކަޒީީ ކޮމެޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 1
ބެލްޖިއަމް މީހުން އެދެނީ ގިނައިން ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ކާން

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ ގުޅިގެން އަލުވި އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓި، ބެލްޖިއަމްގައި އެތައް ޓަނެއްގެ އަލުވި ގުދަންކުރަން ޖެހިފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވީހާ ވެސް ގިނައިން ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ކެއުމަށް، އަލުވި ހައްދާ މީހުންގެ ޔުނިއަން ބެލްޖަޕޮމް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 21
ބާޒާރުން ރޯމިރުސް ހުސްވެއްޖެ

ދިވެހިން ކެއްކުމުގައި އެންްމެ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއް ބާވަތް ކަމަށްވާ ރޯމިރުސް މާލޭގެ ބާޒާރުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 32
ކަރާ ފަދަ ބާވަތްތައް އެސްޓީއޯއިން މިވަގުތު ނުގަންނާނެ

ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެސްޓީއޯއިން މިވަތުތު ގަންނާނީ ފުޑް ސެކިއުރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ކަރާ ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 13
ގޮއިދޫގެ ދަނޑެއް ކޮށާލައިފި

ބ. ގޮއިދޫގައި ދަނޑުވެރިއަކު ހައްދާފައިވާ ފާގަ އާއި ޗިޗަންޑާ ދަނޑަކަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

April 20, 2020 4
ނުވިކޭ ތަކެތި ބަހާލަން ވެސް ދަނޑުވެރިން ތައްޔާރު

އއ. ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭ ގޮތް ނުވެއްޖެ ނަމަ އެ ތަކެތި ބަހާލަން ވެސް ދަނޑުވެރިން ތިބީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 4
ގިނަ ރަށްރަށުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ކައުންސިލްތަކުން ކުއްޔަކާ ނުލައި، ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ މީހުންނަށް ރަށްރަށުގެ ބިން...

April 19, 2020 11
ފަޅުރަށަކަށް ހޮނު އަޅައި ތިން ބިދޭސީއަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ދ. އުއްދު ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅުރަށަކަށް ހޮޅު އަޅައި ތިން ބިދޭސީއަކަށް ރޭ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 5
ދެ މިލިއަން އަލުވި ހިލޭ ބަހާލަނީ

ފާއިތުވި ހައެއްކަ މަހު ހެއްދި ދެ މިލިއަން އަލުވީގެ ޑިމާންޑް ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވެއްޓި، ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވުމުން ހިލޭ ބަހާލަން އެމެރިކާގެ ދަނޑުޔވެރިކަންކުރާ ކުންފުންޏަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 37
ރާއްޖެ ބަނޑަކަށް ނުޖެހޭނެ: ފައްޔާޒު

ރާއްޖެ ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ހާލަތެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ކެއުންބުއިމުގެ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.