29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
އަހުމަދިއްޔާގެ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020
އަހުމަދިއްޔާއިން އޭލެވެލް ދަރިވަރުންނަށް އާ ފުރުސަތެއް

އޭ ލެވެލް އަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް (އޭއައިއެސް) ގައި އާ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 24
މައްސަލަހުރި ފޮތް ހަވާލުކުރަން އަންގައިފިން:އަހްމަދިއްޔާ

އެހެން ދީންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ދެ ފޮތެއް ދޫކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށާއި އެ ފޮތްތައް ހަވާލުކުރަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 7
ސްކޮލާސްކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައި ކާމިޔާބު ހޯދައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 7
އަހުމަދިއްޔާގެ އެންމެމޮޅު ދަރިވަރުން: ރަސަލް އާއި ސާނީ

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަހުމަދު ރަސަލް ތަސްލީމް އާއި ހުސެއިން ސާނީ ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

October 13, 2019 84
ވިސްނައިގެން ކަންކަން ނުކޮށްފިނަމަ ހަރާބުވެދާނެ: ނަޝީދު

ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި ބުއްދިވެރިކަމާ އެކު ކަންކަން ނުކޮށްފި ނަމަ ހަރާބުގެ އައްސޭރި އަކަށް ރާއްޖެ ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް...

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ފަހު ބުރަށް ގިނަ ޓީމުތަކެއް

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި އޮތް ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ގިނަ ދަރިވަރުން ގިނަ މެޑެލްތަކާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ދަރިވަރުން ނިންމާލައިފި

މި ފަހުން ރާއްޖެ އަށް ވަނީ ބޭރުގެ އިލްމީ މުބާރާތެއް ތައާރަފުވެފަ އެވެ؛ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕެވެ. ބަހުސްކުރުމާއި އެކި މައުލޫއުތަކުން އަންނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ލިއުން ފަދަ ހުނަރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މި މުބާރާތް ރާއްޖެ އަށް އައުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްތަކުން، ޓީމުތައް ހަދައިގެން ބައިވެރިވެ، ފަހު ބުރުގައި...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 127
ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އެހީއެއް ނުލިބޭ ދަރިވަރުން!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނަށް ވެސް، އާސަންދަ ލިބެ އެވެ. އަދި 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހެއް ނަމަ، ކިތައްމެ މުއްސަނދި ނަމަވެސް 5،000ރ ގެ މަހު އެލަވަންސް ލިބެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީތެރިކަން މާލޭގައި ހުންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކުގެ ދަަރިވަރުންނަކަށް ނުލިބެ އެވެ!

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 2
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލަށް 37 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް 37 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 3
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލްގައި އޭ ލެވަލަށް ހުޅުވާލައިފި

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި އޭ ލެވެލަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުން އެންމެމޮޅު 3 ދަރިވަރުން ހޮވައިފި

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން، މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު ތިން ދަރިވަރުން ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 15
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017
ސްކޫލް ގައިޑް: 10 އަހަރުގެ ހަނދާންތަކާ އެކު

ތައުލީމީ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިންމު 10 އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމި އެތައް ކުދިންނެއް ކުރިމަތިލަނީ ދިރިއުޅުމުގެ އަމަލީ މައިދާނަށެވެ. ގްރޭޑް 10 ނިމޭ އިރު އެކި ކުދިންގެ އިހުސާސްތައް ތަފާތެވެ. ބައެއް ކުދިންނަށް އެއީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. އަނެއް ބައި ކުދިން ކަރުނަތައް ފޮހެލަނީ އެތައް އަހަރެއްގެ ހަނދާންތަކާ ވަކިވެދާތީ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 1
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުން 274 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން 274 ދަރިވަރުން ރޭ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017
އަހުމަދިއްޔާގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސްް ފާހަގަކޮށްފި

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މިިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 4
އާ އަޒުމާއި އުއްމީދާ އެކު ދަރިވަރުންނަށް އުފާވެރިކަން

ސްކޫލް ބަންދަށް ލިބުނު އެއް މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގައި އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ޖައިޝާން ވަރަށް މަޖާ ނަގައިފި އެވެ؛ ދަތުރު ދިއުމާއި މަސް ބޭނުމާއި ދޯނި ދުއްވުމާއި ރައްޓެހިންނާ އެކު ކުޅިވަރު ކުޅުމުގައި ވަގުތުތައް ދިޔަ ގޮތެއް ވެސް އޭނާއަކަށް ނޭނގުނެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމަކުން ސިކުނޑި ތާޒާވެ، އޭނާ މިއަދު ހުރީ މާ އުފަލުންނެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016
އޯ ލެވެލް، ތިން އަހަރުގެ މަސައްކަތް

ގްރޭޑް ދިހައެއް ނިންމައި އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނަށް ކުރިމަތިލުމަކީ ދަރިވަރުންގެ ބޮޑު އުއްމީދެކެވެ. ތައުލީމީ ދިހަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ވަޒަންކުރަނީ މި އިމްތިހާނުންނެވެ. އެހެންވެ، އޯލެވެލް އަކީ ދަރިވަރުގެ މުޅި ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިލާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮޑު އިންތިހާނެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
2016: ސްކޫލުތަކަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް!

އާ އަޒުމާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެކު ފެށި ދިރާސީ އާ އަހަރު މިއަދު މި ވަނީ ނިމިފަ އެވެ. އެކި ސްކޫލުތަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަގުސަދުތައް އެކި މިންވަރަށް ހާސިލް ވީއިރު އަނެއް ބައި ސްކޫލްތައް ވަރަށް ކާމިޔާބެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 16
އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކަށް ސްޓޭޝަނަރީ ދިނުން ހުއްޓާލަނީ

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ފޮތް ލިސްޓާއެކު ސަރުކާރުން ހިލޭ ދެމުން އައި ސްޓޭޝަނަރީ، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ 217 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި މި އަހަރު ގްރޭޑް 10 ކިޔެވި ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ އެވެ.