01 ޖުލައި

July 01, 2020 13
ގަރާރަށް ބަހުސްކުރާނެ މެމްބަރަކު ނުވުމުން ނުރުހިއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްްޖެއިން ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންކަން ބަލައިގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަކަށް ބަހުސް ކުރާނެ މެމްބަރަކު...

23 ޖޫން

June 23, 2020 6
ތަފާސްހިސާބަށް މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަން ދެކޮޅު

ތަފާސްހިސާބުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދުމަށް ނުފެންނަނަ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 44
މިނިމަމް ވޭޖް، 4،000 އިން 8،500އާ ދެމެދަށް

ރާއްޖޭގައި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަދަދު އެކި ދާއިރާތަކަަށް ތަފާތުވާ ގޮތަށް 4،000ރ-8،000ރ. އަށް ކަނޑައަޅަން ސަރުކާރުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 16
ނ. އަތޮޅުގައި އީއޯސީއެއް ނުހަދާނެ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ނ. އަތޮޅުގައި އަތޮޅު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އީއޯސީ) އެއް ހަދަން އެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތް ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 172
ލޯނަށް ލުއި ދޭނަމަ، ކުލި ކުޑަކުރަން ޝަރުތު ކުރަންޖެހޭ

ގެދޮރުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކޮށް ދޭ ނަމަ، އެ ތަންތަނުގެ ކުލި އެ މުއްދަތުގައި ކުޑަކުރަން ޝަރުތު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 40
މަސައްކަތްތެރިން ހިމާޔަތް ނުކުރާތީ އީސަ އަށް ފާޑުކިޔުން

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ޓީމްގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާ އަށް ހަދައި، އެ ޖަމިއްޔާގައި އިސްވެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަހުމަދު އީސާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމާ އެކު، އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައްވައި އުޅުއްވަނީ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހިމާޔަތުގައި ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ރޭ...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 100
ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ފާޑުކިޔުން

ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަ މަހަށް އިތުރުކޮށް، ސަލާމް ބުނުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކާ އެކު ފާޑޫކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 14
ހުކުމެއް ނެތި ޖަލުގައި ބޭއްވުމަކީ އަނިޔާ: މެމްބަރުން

ހުކުމެއް ނެތި ޖަލުގައި އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ގައިދީންނަށް އިންސާފު ނުލިބި މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަކީ ދެވޭ އަނިޔާއެއް ކަމަށާއި އެ މީހުންނަށް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އިންސާފު ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 5
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 15
ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލާ: އެމްޑީޕީ

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.