11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 50
އިންޑިއާ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ ބޭނުން ކެނޑިއްޖެ: ސަފީރު

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު އާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރީ ބަލި މީހުން އުފުލަން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން އަމިއްލައަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ވަސީލަތްތައް މިހާރު ކުރިއަރާފައި ވާތީ އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުގެ ބޭނުމެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް، ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 27
މަޖިލީހުގެ އަމީން އާއްމަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް މިހާރު ހިންގަމުންދާ ކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަމީން އާއްމު އަހްމަދު މުހައްމަދު ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 1
އައްމަޑޭ ޓީސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު މުހައްމަދު (އައްމަޑޭ) ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.