28 ޖޫން

June 28, 2019 3
މާޒިޔާ މެޗުން ނިލަންދޫ އަށް ފިލާވަޅު ނެގޭނެ: ފެސްކޯ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ މާޒިޔާ އަތުން 13-0 އިން ބަލިވި މެޗުން ފ. ނިލަންދޫ ޓީމަށް ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ނެގޭނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 1
ނިލަންދޫގެ ކޯޗަކީ ފެސްކޯ، މިއަދު ޕްރެކްޓިސް ފަށަނީ

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ފ. ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ވެލެންސިއާގެ ކުރީގެ އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ހަމަޖައްސައި މިއަދު ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
އިތުބާރު ހޯދަން ވެލެންސިއާ ބަލިކުރަން ޖެހޭ: ނަޒީހު

މާލޭ ލީގުގެ ކޮލިފައިން ބުރަށް ދާއިރު އިތުބާރު ބޮޑު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކުޅޭ ފަހު މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ވެލެންސިއާ އަތުން މޮޅެއް މުހިއްމު ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 3
ވެލެންސިއާ އަކީ ފަސޭހަ ޓީމެއް ނޫން: ސޮބާ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަކީ އިދިކޮޅަށް ކުޅެން ފަސޭހަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާ) ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 3
ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ތިން ގުނަވެއްޖެ: ފެސްކޯ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި މިއަދު އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުނުވެވުމުން މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގަ ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތިން ގުނަވެއްޖެ ކަމަށް ވެލެންސިއާގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 1
މިއީ ވެލެންސިއާ ފިލާވަޅު ނަގަންވީ މެޗެއް: ފެސްކޯ

ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އަތުން ބަލިވުމަކީ ވެލެންސިއާ ފިލާވަޅު ނަގަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 2
"މިއީ ވެލެންސިއާގެ މުޅި ސީޒަނާ ގުޅިފައިވާ މެޗެއް"

އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑްގައި މިިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ މެޗަކީ ވެލެންސިއާގެ މުޅި ސީޒަނުގެ ސަޕޯޓާ ވެސް ގުޅިފައިވާ މެޗެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 2
ހެޑްކޯޗުގެ ގޮތުގައި ފެސްކޯ އެނބުރި ވެލެންސިއާ އަށް

ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޕޮމިސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ހެޑްކޯޗުގެ ގޮތުގައި އެ ކްލަބާ 13 އަހަރަށް ފަހު އަލުން ގުޅިއްޖެ އެވެ.