22 ޖޫން

June 22, 2020 3
ޕޮލިޓެކްނިކުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރަނީ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރަން ފަސް ކޯހަކުން 600 ފުރުސަތު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ޓްރެކްޓާސް ސިންގަޕޫރުގެ ކޯހެއް ޕޮލީޓެކްނިކްގައި ހިންގަނީ

ޓްރެކްޓާސް ސިންގަޕޫރުގެ ހެވީ މެޝިނާއި އިންޖީނު މަރާމާތުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ދެ ކޯހެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލީޓެކްނީކްގައި ފަށަން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ދަރިވަރުން ސްޓެލްކޯގައި ތަމްރީންކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓެލްކޯގައި ތަމްރީން ދިނުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 14
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ހަންނާން،ޕޮލިޓެކްނިކަށް ނާސިރު

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ސީއީއޯ އިން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.