27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 67
އާ ސަރުކާރުން ވެސް ހަމަ ކުރީގެ ބަހަނާތައް!

ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ހަރަދުކޮށްގެން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން އޮންނަ "މާލިއްޔަތު ގަވައިދު"ގެ ބައިތައް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބަދަލުކުރީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން ސިންގަޕޫރު ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަން ވެގެންނެވެ. އެ ގަވައިދު ބަދަލުކޮށް، ބިޑަކާ ނުލައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުން އޭރު ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވި އެވެ. އޭރު ވެސް...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 24
އޭސީސީގެ ރައީސްގެ ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް:ސަމީރު

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު ހާޒިރުކުރަން އުޅުމުން ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ސަމީރު ގުޅުއްވައި ނުރުހުން ފާޅުކުރެއްވި ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ރައީސް އާމިނަތު...

October 21, 2019 39
އޭސީސީން ސުވާލުކުރާތީ މިނިސްޓަރު ސަމީރު ޝަކުވާކުރެއްވި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައެއްގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކާ ސުވާލުކުރަން އުޅުމުން ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު ގުޅުއްވައި ނުރުހުން...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 81
ރައީސް، އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް އެއް ދުވަހަށް ވީ އިރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުންނެވީ އދ. މަހިބަދޫގަ އެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އުފަން ރަށް ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގަތެވެ. އެއަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނު ކެމްޕެއިން ނިންމާލެއްވީ ހަވީރު މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ހިނގާލުމުންނެވެ. ވެއިތުވެދިޔަ މަހެއްހާ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 86
ޔާމީނަށް އެންމެ ފައިސާ ފޮއްޗެއް ވެސް ނުލިބޭނެ: ސަމީރު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތަކުން އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް ނުނެގޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 17
ޖޭޕީގެ އެސްޖީގެ މަގާމުން ސަމީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުން ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 3
ހިޔާނާތާ ދެކޮޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓެލްކޯ އިން ހިމާޔަތް

ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ހިޔާނާތުގެ ކަންކަން ހާމަކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމައި އެކަން ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 11
ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ސަމީރު ހެނބަދު އަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު ނ. ހެނބަދު އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 21
ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ސަމީރު

ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ދެން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 31
މާލޭގައި ނެގި ޖޭޕީގެ ބޮޑު ދިދައެއް ފުލުހުން ބާލައިފި

ގަލޮޅުގެ ގެއެއްގެ އެންމެ މަތީގައި ނަގާފައި ހުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ބޮޑު ދިދައެއް ފުލުހުން މިއަދު ބާލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 34
"ރައީސްގެ ކެމްޕެއިނަށް ސިފައިންނާ ފުލުހުން ބޭނުންކުރޭ"

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ ދަތުރުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވެސް ބޭނުން ކުރަމުން ދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 17
ރަނިން މޭޓް ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާނީ 4 ބޭފުޅުން

މި އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިން މޭޓުގެ މަގާމު ހޯދުމަށް ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ އެންމެ ހަތަރު ބޭފުޅުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 15
"ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ، އެއީ އެޅުވި އަނދުނެއް"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ދޭން އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް އެންގެވިޔަސް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެގޮތަށް އަމަލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެއީ، މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ކުރާ ޕްރެޝަރާ ހެދި ނެރުއްވި ބަޔާނެއް ކަމަށް...

03 ޖުލައި

July 03, 2018 40
ޖޭޕީން ރަނިންމޭޓަކު ކަނޑައެޅުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާ އެކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިން މޭޓަކު އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 7
ޖޭޕީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ޑރ. މައުސޫމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް، އަދި އިންތިޚާބުކުރާ ހަތަރު ނައިބު ލީޑަރުންގެ މަގާމަށް ފަސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 11
ޖޭޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި 400 މީހުން ބައިވެރިވާނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮންގްރެސްގައި 400 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 7
ކުނޫޒު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ބަލާ ޖަގަހައަކަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ އޮފީސް އަދި މައި ޖަގަހަ މ. ކުނޫޒުގައި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހުރިހާ މެޗުތަކެއް ދައްކައި، މުބާރާތާ ގުޅޭ އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 13
ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކުރީ ކުރިއަށްދާނެ މަގެއް ނެތުމުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިއަށް ދެވެނޭ އެއްވެސް މަގެއް ނެތުމުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 3
ސަރުކާރުން އުޅެނީ އިންތިހާބަށް މީޑިއާ ހުއްޓުވަން: ޖޭޕީ

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން މީޑިއާތައް ހުއްޓުވަން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 24
އިދިކޮޅުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް: ޕާޓީތައް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 32
ކުނޫޒަށް ރޭގަނޑު ވަދެ ޖެއްސުންކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގަނީ

ޖުމްްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ މައި ޖަގަހަ، މ. ކުނޫޒަށް ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް ގްރޫޕަކުން ވަދެ އެތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޖެއްސުންކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޕާޓީން މިރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.