03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 24
ޒުހޫރު ކުރެއްވި ތުހުމަތަށް ސްޓެލްކޯ އިން ރައްދު ދީފި

ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ޒުހޫރު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 99
ބޮޑު ހަތަރު ކުންފުންޏެއްގެ އެމްޑީން އިސްތިއުފާއެއް ނުދޭ

ސަރުކާރުގެ ހަތަރު ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރީގެ ސަަރުކާރުން އައްޔަންކުރި ހަތަރު މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކު އަދިވެސް އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައި އޮފީހަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާކަން "މިހާރަ"ށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 7
ސްޓެލްކޯއަށް 52.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

މިދިޔަ އަހަރު ސްޓެލްކޯއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 52.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018
ސްޓެލްކޯގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ހިންގާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

July 25, 2018 27
ތަރައްގީ ކުރަނީ ޗައިނާ، އިދިކޮޅަށް އެހީވަނީ އިންޑިއާ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ވެރިކަމަށް އަންނަން އުޅެނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިސް، އަދި ސްޓެލްކޯގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ޒުހޫރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 13
ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ އިންޖީނުގެއަށް 6 ޖަނެެރޭޓަރު ގެނެސްފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ 50 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު އުފެއްދޭ އިންޖީނުގެ އަށް ބޭނުންވާ ހަ ޖަނަރޭޓަރު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 7
ހުޅުމާލެ- މާލެ ކޭބަލް އަޅަން ޑޮންފެންއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ހައިވޮލްޓޭޖް ކޭބަލެއް އަޅަން 44.6 މިލިއަން ޑޮލަރަށް 687.7 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ޗައިނާގެ ޑޮންފެންގް އިލެކްޓްރިކް ކޯޕަރޭޝަން (ޑީއީސީ)އާ ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 15
ސްޓެލްކޯގެ ދެ ޓަވަރުގެ އަގު 540 މިލިޔަން ރުފިޔާ

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރު އިމާރާތްކުރަން ގާތްގަނޑަކަށް 540 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ބޭރު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށް، އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 3
ސީއެންއީއީސީއަށް ކޭބަލް އަޅަން ދޭންއުޅުނު ކަމެއް ނޭނގެ

މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލް އަޅަން ޗައިނާ އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަން (ސީއެންއީއީސީ)އާ ހަވާލުކުރަން އެނާޖީ މިނިސްޓްރީން ނިންމި ކަން އެނގިފައިނުވާ...

January 18, 2018 4
ކޭބަލް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދަން އޭސީސީން ހުއްދަދީފި

ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލެއް އަޅަން ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 48
ސްޓެލްކޯގެ ގެއްލުން އަހަރަކު 100 މިލިއަނުގައި!

ފާއިތުވި ތިން އަހަރަށް ބަލާއިރު އަހަރަކު 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވަމުން ދާ ކަމަށާއި ކުންފުނީގެ ދަރަނި 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ޒުހޫރު މިއަދު، ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 30
ސްޓެލްކޯ އިން ފިއުލް ސާޗާޖު ބޮޑުނުކުރަން ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކުރި ނަމަވެސް ފިއުލް ސާޗާޖު މިވަގުތު ބޮޑުނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 02, 2017 17
އުރީދޫ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޒުހޫރު

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އުރީދޫ ބޯޑަށް، ސްޓެލްކޯގެ ސީއީއޯ އަދި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒުހޫރު ރޭ އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 27
މިހާރު މި ހުރީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނުގައި: ޒުހޫރު

ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ސިޔާސީ މަގާމުތައް ފުރުއްވުމަށް ފަހު، މިހާރު ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަކީ އޭނާއާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދާއިރާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޒުހޫރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 19
ބޮއްސުންލާފައި ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނަން: ޒުހޫރު

ސްޓެލްކޯގައި ކަންކަން ބޮއްސުންލާފައި ހުރިތޯ ބަލައި އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅާ މެދު ބައެއް މުވައްޒަފުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުންޏަކާ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ހަވާލުވެވަޑައިގެންންނެވި އަހުމަދު ޒުހޫރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 30
ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަރަންޓް އުފެއްދޭ، ނެޓްވޯކް މާބަލިކަށި

މާލޭގައި މިހާރު ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ކަރަންޓް ކެނޑެނީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކް މާބޮޑަށް ބަލިކަށިވުމުން ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޒުހޫރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 82
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީއަކަށް މިނިސްޓަރު ޒުހޫރު އައްޔަންކޮށްފި

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުއްޝުކޫރު އަބްދުﷲ ވަކިކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަދި އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ޗެއާ އަހުމަދު ޒުހޫރު އެ މަގާމަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 14
ވަޒީފާ ބާޒާރުގެ އަދަދުތައް، އެކި ވެރިން އެކި ގޮތަށް!

ސަރުކާރުގެ އެއް އަމާޒަކީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަސް އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން 94،000 ވަޒީފާ އުފައްދައި ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދިނުމެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ބަހުސަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އުފެއްދި ވަޒީފާތަކުގެ އަދަދެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ އަދަދަކާއި މިނިސްޓަރުން...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 30
ސަރުކާރު ފިއްތަން މަސައްކަތް ކުރޭ: ޒުހޫރު

ދައުލަތަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މަސައްކަތް ކުރާތީ ސަރުކާރަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒުހޫރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 70
އޭޑީސީ ނަގަން ފާސްކުރީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް: ޒުހޫރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ނެގުމުގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ތަފާތު ކުރުމަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (އިކާއޯ) ގެ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ޗެއާ އަދި...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 20
ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ޔަގީނުން ވެސް ހޯދޭނެ އާމްދަނީ

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ފަހަރު ހިމަނާފައި ވަނީ ޔަގީނުން ވެސް ލިބޭނެ އާމްދަނީތަކެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 10, 2016 60
ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިންގެ އަތުން އޭޑީސީ ނަގަން

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން 25 ޑޮލަރުގެ އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ނަގަން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންހުރި...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 2
އެޗްޑީސީގެ އެގްޒިބިޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ އެގްޒިބިޝަން ސެންޓަރު މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 149
"ބޭރުގެ މާލީ އެހީ ހޯދަން ސަބްސިޑީ ކަނޑާލަން ޖެހޭ"

ރާއްޖެ އަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދޭ އެހީ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ސަބްސިޑީތައް ކަނޑާލަން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.