16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 15
އަހުސަން މަރުމަތީ ދެއްކި ވާހަކަ ބަލައިގަނެވޭނެ:ދައުލަތް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރާލި އަހުސަން ބަޝީރު، އޭނާއަށް ދައުވާ ލިބޭ މީހުން ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ، މަރު މަތީގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019
އަހުސަން މަރާލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބެލޭނެތޯ ނިންމަނީ

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރައިލި އަހުސަން ބަޝީރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފް ކުރީ އިސްތިއުނާފްގެ މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން ކަމަށް ވާތީ އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބެލުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.