25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 6
އެއާ އިންޑިއާގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

އެއާ އިންޑިއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 12
އަންނަ ހަފުތާގައި އެއާ އިންޑިއާގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އެއާ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 4
ބޯޓުން ސަލާމަތްވީ "އެންމެ 5 މިނިޓުގެ ސަބަބުން"

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 9) - ދުބާއީން އިންޑިއާގެ ކޮޒިކޯޑުގެ އެއާޕޯޓަށް ހުކުރު ދުވަހު ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޯޓުން އަފްޒަލް ކޭޕީ އަށް ދަތުރު ނުކުރެވުނީ ދުބާއީގައި ގިނަ ދުވަހު ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދައްކަން ޖެހުނު ޖޫރިމަނާއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 2
ނުކުމެވުނީ އިމަޖެންސީ ދޮރަކުން: ސަލާމަތްވި މީހެއް

ކޮޒިކޯޑް (އޮގަސްޓް 8) - ދުބާއީން ފުރައިގެން އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކެރަލާގެ ކޮޒިކޯޑް އެއާޕޯޓަށް ބޯވާރޭގެ ތެރޭގައި ރޭ ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް ރަންވޭ އިން ކަހާލައިގެން ގޮސް ވާދީއަކަށް...

August 08, 2020 13
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަކީ އެއާފޯސްގެ ކުރީގެ ޕައިލެޓެއް

ކާލިކަޓު (އޮގަސްޓް 8) - ކެރަލާގެ ކޮޒިކޯޑް އެއާޕޯޓަށް ރޭ ޖައްސަނިކޮށް ރަންވޭއިން ކަހާލައިގެން ގޮސް ވާދީއަކަށް ވެއްޓުނު އެއާ އިންޑިއާ އެކްސްޕްރެސް ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަކީ އިންޑިއާގެ ވައިގެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 7
އެއާއިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ކެރަލާއަށް ޖައްސަނިކޮށް ވެއްޓިއްޖެ

ކެރެލާ (އޮގަސްޓް 7) - އެއާ އިންޑިއާ އެކްސްޕްރެސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކެރަލާގެ ކާލިކަޓަށް ޖައްސަނިކޮށް މިރޭ ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 2
އެއާ އިންޑިޔާގެ ރާއްޖޭގެ ދަަތުރުތައް މަދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، އެއާ އިންޑިޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
ވޫހާން ދިޔަ އެއާ އިންޑިއާގެ ކްރޫންނަށް މޯދީގެ ތައުރީފް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 20) - ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ފެތުރެމުން ދިޔަ ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 68 މީހުންނާއި ހަތް ދިވެހިން އަނބުރާ އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެހީތެރިވި އެއާ އިންޑިއާގެ ކްރޫންނަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 7
އެއާ އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ހިއްސާއެއް ވިއްކާލަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 27) - ގެއްލުމުގައި މިހާރު ހިންގާ އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ ހުރިހާ ހިއްސާއެއް ވިއްކާލުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 3
ކުޅަނދުރާ ހެދި އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ޑިލޭވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކޮކްޕިޓް ވިންޑޯގައި އެތައް ބައިވަރު ކުޅަނދުރެއް ޖެއްސުމުގެ ސަބަބުން ބޯޓު ފުރުން އެތައް ގަޑިއިރަކަށް އިއްޔެ ލަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 1
އެއާ އިންޑިއާ ވެސް ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރަނީ

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ އިން ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ އެއާލައިން އެއާ އިންޑިއާ އިން ވެސް ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
އެއާ އިންޑިއާގައި ޒަމްޒަމް ފެން އުފުލުން ހުއްދަކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއާ ލައިން، އެއާ އިންޑިއާގައި ދަތުރުކުރާ ހައްޖާޖީންނަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިންޑިިއާ އަށް ޒަމްޒަމް ފެން ނުއުފުލޭނެ ކަމަށް ބުނެ ނެރުނު ސާކިއުލާއެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން އެންމެ ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓަށް ދިނީ ފޭކް އިންޒާރެއް

ބޮމްބޭ (ޖޫން 28) - އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއްގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އިއްޔެ ދިނީ ފޭކް އިންޒާރެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 5
ޖެއި ހިންދު ކިޔަން އެއާ އިންޑިއާ ކްރޫންނަށް އަންގައިފި

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކުގައި ކޮންމެ ޝޯއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ގައުމީ ލަވަ ޖަހާ އިރު، އެއަށް އިހުތިރާމު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮއްޅަށް ތެދުވާން ޖެހެ އެވެ. މިފަހަރު އެކަހަލަ އެހެން ކަމެއް ކުރަން ސަރުކާރުން އެންގީ، ގައުމީ އެއާލައިން، އެއާ އިންޑިއާގެ ފަޅުވެރިންނަށެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 6
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް އެއާޕޯޓުގެ އިމާރާތެއްގައި ޖެހިއްޖެ

ސްޓޮކްހޯމް (ނޮވެމްބަރު 29) - އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ފިޔަގަނޑުގެ ކޮޅު ސްވިޑަންގެ ސްޓޮކްހޯމް ގެ އާލަންޑާ އެއާޕޯޓުގެ އިމާރާތެއްގައި ރޭ ޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 2
މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރި އެއާ އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް ސަސްޕެންޑް

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 13) - އެލްކަހޯލް ޓެސްޓުން ފެއިލްވި އެއާ އިންޑިއާގެ ސީނިއާ ޕައިލެޓަކު ތިން އަހަރަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018 4
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓުން ވެއްޓުނު ކްރޫއަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެެއް

މުމްބާއީ (އޮކްޓޯބަރު 20) - މުމްބާއީގެ އެއާޕޯޓުގައި އޮތް އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ވެއްޓުނު ކްރޫ އަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 8
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ނައްޓާލަން އުޅެނިކޮށް ފާރެއްގައި ޖެހިއްޖެ

ޓްރިޗީ (އޮކްޓޯބަރު 12) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ޓްރިޗީ އިން ދުބާއީ އަށް ރޭ ނައްޓާލި އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ފާރެއްގައި ޖެހި ބޯޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 16
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓު ފުރުމުގެ ހުއްދަ އަދިވެސް ނުދޭ

ހުޅުލޭގެ އާ ރަންވޭ އަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އޮޅިގެން ޖެއްސި ކަމަށް ބުނާ އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާބޯޓަށް އަދިވެސް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ނުދޭކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 19
އާ ރަންވޭއަށް ޖެއްސި ބޯޓުގެ ޕައިލެޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމުން 136 ޕަސިންޖަރުންނާ އެކު އައިސް، ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގައި "އޮޅިގެން" އިއްޔެ މެންދުރު ޖެއްސި އެއާ އިންޑިއާ ބޯޓު ޕައިލެޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 162
އާ ރަންވޭ ނުހުޅުވަނީސް އެއާއިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ޖައްސައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި އަލަށް ހަދައި، އަދި ނުވެސް ހުޅުވާ އޮތް ރަންވޭގައި އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.