29 ޖޫން

June 29, 2017 1
އެއާ އިންޑިއާ ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރަން ނިންމައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 29) - އިންޑިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އެއާ އިންޑިއާ ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރަން އެ ގައުމުގެ ކެބިނެޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 1
މުވައްޒަފެއްގެ ގައިގައި ޖެހި މެންބަރަށް ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 8) - އެއާ އިންޑިއާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ އޮތް އޮތުން އެއާ އިންޑިއާ އިން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 4
މެންބަރަކަށް އިންޑިއާގެ އެއާލައިންތަކުން އަދަބު ދީފި

އެއާ އިންޑިއާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގައިގައި ތަޅައިގަތް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ގޮވައިގެން ދަތުރުނުކުރަން އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފަސް އެއާލައިނުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 6
ރާޑަރުން ގެއްލުނު އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓަށް ޖެޓެއްގެ އެހީތެރިކަން

މުމްބާއީ (މާޗް 10) - ލަންޑަނަށް މިއަދު ފުރި އެއާ އިންޑިއާގެ ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓު ހަންގޭރީގެ މަތިން އުދުހެމުން ދަނިކޮށް ރާޑަރުން ގެއްލުމާ އެކު ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓެއްގެ އެހީތެރިކަން ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 2
ހުސް އަންހެން ކްރޫންނާ އެކު ދުނިޔެ ވަށާ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 5) - މުޅިން ވެސް އަންހެން ކްރޫންނާއި ސްޓާފުން ބޭނުންކޮށްގެން އެއާ އިންޑިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔެ ވަށާ ޕަސިންޖާ ދަތުރެއް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
މީހުންނާ ބެހޭ ފަސިންޖަރުން ހުއްޓުވަން ބިޑި އަޅުވަނީ

ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނާ ބެހި އުނދަގޫކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެއް މިދިޔަ ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެން އެއާ އިންޑިއާ އިން ގަވައިދު ހަރުކަށިކޮށްފި އެވެ. އެއާ އިންޑިއާ އިން ނިންމާފައި ވަނީ އެންގުންތަކަށް އަމަލު ނުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުގައި ބިޑި އެޅުވުމަށެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 3
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއްގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް އިންޒާރު

ކޮލްކަތާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ކޮލްކަތާ އިން ފުރަން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ޗެކިން ކައުންޓަރަށް މީހަކު ގުޅާ ބޯޓުގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 1
އެއާ އިންޑިއާގެ "ތެދުވެރި" މުވައްޒަފަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް

ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން މަތިންދާބޯޓާއި އެއާޕޯޓް ތެރެއަށް ގެއްލޭ އެއްޗެހި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު ރައްދުކޮށްދިމުގައި މަޝްހޫރު، އެއާ އިންޑިއާގެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަން ދީފި އެވެ. މިއީ އެ އެއާލައިނުގެ ދިގު މާޒީގައި ވެސް މިފަދަ ކަމެއްގައި މުވައްޒަފަކަށް އިނާމު ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.