07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 9
ހެޕީ މާކެޓުން ބެޓަރި ވެހިކަލް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފިނިކުރި ކަބޯތަކެތީގެ ފިޔަފާރި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ އެއް ކުންފުނި، ހެޕީ މާކެޓްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބެޓަރިން ދުއްވާ ވެހިކަލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 2
ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވައި ސާފުވަނީ؛ އެއްވަނަ ދިއްލީއަށް

ވައި ސާފުވުމަކީ ކޮރޯނާވައިރަހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ބައްޔާ ހެދި ދުނިޔެ ބަންދުވެފައި އޮންނާތީ ގައުމުތަކުގައި ވައި ސާފުވަނީ އެވެ. ސަބަބަކީ، އެއްގަމާއި ކަނޑު އަދި ވައިގެ ތެރޭގައި އުދުހޭ އުދުހުންތައް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފައި އޮތުމެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019
ދިއްލީގެ ވައި ތަޣައްޔަރުވާތީ ލިއޮނާޑޯގެ ކަންބޮޑުވުން

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެ، އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ސިއްހީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އަދި ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓް ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
ކުނި އެންދުން ނޫންގޮތެއް ނެތް: އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިން

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 6) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެ، އާއްމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އުނދަގޫވުމާ ގުޅިގެން، ދިއްލީއާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ދަނޑުތަކުގައި ކުނި އެންދުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރެއް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ނަމަވެސް ކުންޏާއި ހުއި އެންދުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އިންޑިއާގެ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 1
ދިއްލީއާ ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ކުނި އެންދުން މަނާ!

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 5) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެ، އާއްމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އުނދަގޫވުމާ ގުޅިގެން، ދިއްލީއާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ދަނޑުތަކުގައި ކުނި އެންދުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރެއް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 3
ދިއްލީ އަކީ ގޭސް ޗެމްބަރެއް، މިލިއަން މާސްކް ބަހައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 2) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ވައި ނުސާފުވެ ނުރައްކާތެރި މިންވަރަކަށް ވައި ތަޣައްޔަރުވުމުން އެ ސިޓީއަކީ "ގޭސް ޗެމްބަރެއް" ގެ ގޮތުގައި ޗީފް މިނިސްޓަރު އަރްވިންދު ކެޖްރިވާލް ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019
ޖައްވު ނުސާފުވުމުގެ ނުރައްކާ މާބަނޑު މީހުންނަށް

ވައި ނުސާފުވެ، ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ބައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 1
ވައި ނުސާފުވުމާ ލޭމައްޗަށް ދިއުމާ ގުޅުން އެބަހުރި

ވައި ނުސާފުވުމުން ނުރައްކާވަނީ ފުއްޕާމެ އަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ލޭމައްޗަށް ދިއުމާއި މެޓަބޮލިކް ސިންޑްރޯމްގެ ނުރައްކާ ވެސް ބޮޑުވާ ސަބަބަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 3
ވައި ނުސާފުވެ، މެލޭޝިއާގެ 400 ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 25) - މެލޭޝިއާގެ ޖޯހަރް ސްޓޭޓުގެ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލްގެ ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެ ދަރިވަރުން ބަލިވާން ފެށުމުން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ޕޮލިއުޝަނާ ހެދި ބެންކޮކްގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 30) - ތައިލެންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކުގެ ވައި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތައް އެއް ހަފުތާ އަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
ތައިލެންޑުގެ ވައި ނުސާފުވެ "ފޭކް ވާރޭ" ވެއްސަނީ

ތައިލެންޑުގެ ވައި ނުސާފުވެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ދަރަޖައަށް ދިއުމުން، އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ވެއްސަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ވައި ނުސާފުވެގެން ވެސް މާބަނޑު މީހުންނަށް ގެއްލުން

ބަލިވެ އިންނަ ދުވަސްވަރަކީ މައިމީހާގެ ސިއްހަތަށް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެެގޮތުން ސާފު ތާހިރު މާހައުލެއްގައި އުޅުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 4
ދުވަސްވީ ކާރުތައް ދުއްވުން މެޑްރިޑްގައި މަނާކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 2)- ސްޕެއިންގެ ވެރިރަށް މެޑްރިޑުގައި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކާރުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 4
ވައި ސާފުކުރަން ޗައިނާގައި ބިޔަ ޓަވަރެއް

ވައި އެންމެ ތަޣައްޔަރު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާގެ ވައި ސާފުކުރަން ބިޔަ އެއާ ޕިއުރިފަޔާ ޓަވަރެއް ބަހައްޓައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 91
ގަސް ގިނަ މަޑިވަރު ހަނަފަސް ކޮށްލައިފި!

މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއިން އެފެންނަނީ އެއާޕޯޓެއް ހެދުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލާއި ކުރިން އެ ރަށް އޮތް ގޮތެވެ. އެއީ ރުއްގަހުން "ފުރިފައި" އޮތް ޅ. މަޑިވަރެވެ. ނަމަވެސް އެއާޕޯޓަކަށްޓަކައި އެރަށް މިހާރު ވަނީ ހަނަފަސްކޮށްލާފަ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018
ނިއު ދިއްލީގައި ހިރަފުސް ބޯވެ، އާންމުން ކޮށިއަރައިފި

ނިއު ދިއްލީ- އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ޖައްވު ހިރަފުހުން ފުރި، އާންމުން ކޮށިއަރުވާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
ވައި ނުސާފުވާތީ ބުދުތަކުގެ އަނގަމަތީ މާސްކް އަޅުވައިފި

ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކުގެ އަޑު ސަރުކާރަށް ނީވޭ ކަމަށްވާ ނަމަ، އެ އަޑު އިއްވައި ލެވޭނެ އިތުރު އުކުޅުތަކެއް ޖެހޭނީ ހޯދާށެވެ. ވައި ތަޣައްޔަރުވާ މައްސަލާގައި ފްރާންސްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސުލްހަވެރި އިޖުތިތާޖުތަކުގެ ތެރެއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު މި ވަނީ ތަފާތު ކަމެއްކޮށްފަ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018
ވައި ސާފުކޮށްދޭ ކުޑަދޮރެއް

ޖައްވު ނުސާފުވުމަކީ މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެވެ. ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގައި މި މައްސަލަ ވަކިން ބޮޑެވެ. ސާފު ވައި ހޯދަން ކުޑަދޮރު ހުޅުވައިފި ނަމަ ގޭތެރެ އިތުރަށް ތަޣައްޔަރުވުން ނޫން ކަމެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންވެ މި މައްސަލައަށް މިއީ ހައްލެކެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 4
ދިއްލީގައި ދުންބޯވެ ސިއްހީ އިމަޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ވިހަ ދުންބޯވެ އާއްމު ސިއްހީ ހާލަތާ ގުޅޭ ކުއްލި ހާލަތު މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.