12 މާޗް

March 12, 2018 30
ސާވިސް ޗާޖުން އެއް ބަޔަކަށް ބޮޑު އުފަލެއް

ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދޭ މިންވަރު އެވްރެޖް މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑެވެ. ހާއްސަކޮށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރަނީ ސާވިސް ޗާޖަށެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 9
މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ތަފާތު ޓެކްސްތަކާއި ފީތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެ، މީރާ އަށް މިދިޔަ މަހު 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 43
ގާނޫނުތައް ފާސްކުރީ ސަރުކާރު އެދޭގޮތަށް: އަބްދުއްރަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރި ކޮންމެ އިސްލާހެއް އަދި ކޮންމެ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައި ވާނީ ސަރުކާރުން އެދޭ ގޮތަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 2
އޭޑީސީ ނަގަންވީ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށްފައި: މެމްބަރުން

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީ ފަސިންޖަރުން އަތުން 25 ޑޮލަރު ނަގަންވީ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފަހު...

November 24, 2016 16
ފުރާ ދިވެހިން އަތުން 25 ޑޮލަރު ނަގަން ހުށަހަޅައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީ ފަސިންޖަރުން އަތުން 25 ޑޮލަރު ނަގަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 18
25 ޑޮލަރުގެ ޓެކްސް ނަގަނީ ބިދޭސީންގެ އަތުން އެކަނި

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް އަންނަ އަހަރު ތައާރަފް ކުރާ އެއާޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖު (އޭޑީސީ)، ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުން ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން ނެގުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބަދަލުކޮށް، ހަމައެކަނި ބިދޭސީންގެ އަތުން އެ 25 ޑޮލަރު ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.