30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
އިގްބާލްގެ "އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ..." ސިލްސިލާއަކަށް

ކުރިން ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން އުޅުނު ލިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު އިގްބާލްގެ ވާހަކަ "އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ..." ޓީވީ ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން ނިންމައި އޭގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ދިވެހި ސިނަމާގެ ސުރުހީތައް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ވިޝްކާ" ގެ ޝޯއެއް މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގެ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދެއްކުމަށް ފަހު، މި ފިލްމުގެ އިތުރު ޝޯއެއް އަނެއްކާވެސް އެ ތަނުގައި ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 1
"ވިޝްކާ" ގެ ޝޯއެއް ހުޅުމާލެ ޝްވެކަށް

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑް އައިޝަތު ރިޝްމީ ހޯދި ފިލްމު "ވިޝްކާ" ގެ ޝޯއެއް އަންނަ މަހު ހުޅުމާލޭގެ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 27
ރިޝްމީ އަށް ގައުމީ އިނާމު ނުލިބުނީ ކީއްވެ؟

ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި 2014 ގައި "އިނގިލި" އިން އިސްމާއީލް ރަޝީދު (ކޮޕީ އިއްސެ) އަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ލިބުމުން، ރާއްޖެ އަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދޭ މީހުންގެ ކެޓަގަރީން އޭނާ އަށް ގައުމީ އިނާމު ލިބުނެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރު ސާފް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި "ވިޝްކާ" ބައިވެރިކޮށްގެން ބަތަލާ އައިޝަތު ރިޝްމީ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ...

04 މާޗް

March 04, 2018 1
ސިނަމާއިން ބަލައިލަން އެދޭ އާ ޖޯޑުތަކަކީ ކޮބާ؟

މިހާރު ދިވެހި ސިނަމާގެ އެންމެ ލޯބި އަދި ކަމުދާ ޖޯޑަކީ ކޮބައިތޯ އަހާލައިފި ޔަގީނުން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބުނާނީ އެއީ ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލާއި މަރިޔަމް (މަޖޫ) މަޖުދާ ކަމަށެވެ. އެ ދެ ތަރިން އެކުގައި މިހާތަނަށް ހަތަރު ފިލްމް ކުޅެ ވަރަށް ކަމުދާ ގުޅުމެއް ދައްކައިފި އެވެ. ސިނަމާ އަށް އަންނަން އޮތީ ވެސް ހަމަ މި ޖޯޑުގެ ފިލްމެކެވެ. އެއީ އަންނަ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 6
ޔާރާގެ އާ ފިލްމްގައި ރިޝްމީ އާއި އައްޒަ

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ފިލްމް "ވިޝްކާ" އަށް ފަހު، އެ މީހުން މިހާރު އަންނަނީ އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 6
އަންނަ އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާއަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

2018 އަށް ހުރި ފިލްމްތަކަށް ބަލާ އިރު، މި އަހަރާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ދެ ގުނަ އަށް ފިލްމްތައް އެބަހުރި.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 13
ރަވީ: ބޭރުގެ ފެސްޓިވަލްތަކުން އެވޯޑް ހޯދާ ޑައިރެކްޓަރު

ރަވީ ނޫނީ ބޭރުގެ ފެސްޓިވަލަކުން ރާއްޖޭގެ އެކްޓަރުންތަކަކަށް އެވޯޑް ހޯދައި ދެވުނު ޑައިރެކްޓަރެއް ނެތް.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 3
ވިޝްކާގެ ކާމިޔާބީއާ ހިސާބަށް ރިޝްމީގެ ދަތުރު

އޭރު މީހުން ދުށީ އޭލެވެލް ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ފިލްމު ކުޅެން ނުކުތުމަކީ "ދިރިއުޅުން ބޭކާރުކޮށްލުން" ކަމަށެވެ. ހަގީގަތުގައި، އައިޝަތު ރިޝްމީ ބޭނުންވީ ވެސް ޓީޗަރަކަށް ވާށެވެ. މަންމަ އާމިނަތު ރަޝީދާގެ ފިޔަވަޅުމަތިން އެކްޓިންގެ ތެރެއަށް އޭނާ ވަނީ ކެރިއަރެއްގެ ހުވަފެނަކު ނޫނެވެ؛ ރިޝްމީ ބޭނުންވީ އެންމެ ލަވައެއް ކުޅެލާށެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 12
މި ލިބުނީ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޭނުންވި އެވޯޑް: ރިޝްމީ

ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑް ލިބުމަކީ ފިލްމީ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޭނުންވި އެވޯޑް ކަމަށާއި ފިލްމް "ވިޝްކާ" އާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް ބަތަލާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު އައިޝަތު ރިޝްމީ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 42
ސާކްގެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމު ރިޝްމީ އަށް

ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވި މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އައިޝަތު ރިޝްމީ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

November 25, 2017
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހު ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައި، ފިލްމްގެ ޓިކެޓް މިއަދު އެތަނުން ވިއްކަން...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 3
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި މި ފަހަރު "ވިޝްކާ"

ސާކްގެ ގައުމުތަކުން މި އަހަރުގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި 16 ފީޗާ އާއި ކުރު ހަތް ފިލްމް ވާދަ ކުރޭ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 3
"ވިޝްކާ" މި މަހު އޮޕިމްޕަހަށް އަންނަނީ

އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ފިލްމްގެ ތިން ޝޯ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 6
"ބޮސް" މިރޭ އޮލިމްޕަހަށް

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމް "ބޮސް" އަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި މީހުންގެ އިންތިޒާރަށް މިރޭ ނިމުމެއް އަންނާނެ އެވެ. ފިލްމް ވަރަށް ކުލަގަދަ ޕްރިމިއާ އިވެންޓަކާ އެކު، އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމް ދައްކަން ފަށާ އިރު، ނަހުލާ ބުނަނީ ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމް ކަމުދާނެކަމާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 3
"ބޮސް"ގެ ތީމް ލަވަތައް ރިލީޒްކޮށްފި

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރާ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ބޮސް" ގެ ދެ ތީމް ލަވަ ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 31
ނިއުމާގެ މަގާމު ފުރާނީ ކޮން ބަތަލާއެއް؟

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ވަރަށް ކުޅަދާނަ، އެހާމެ މަޝްހޫރު އަދި ހަމަ އެ ވަރަށް ވާދަވެރިކަން އޮތް ބަތަލާއިންތަކެއް މާޒީވެގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ފިލްމީ ދާއިރާގައި އެންމެ ގަދައަށް ވިދާލި ތަރިންނަކީ އައިޝަތު ޝިރާނީ އާއި މަރިޔަމް ނިޝާ އާއި ޖަމްޝީދާ އަހުމަދާއި ނިއުމާ މުހައްމަދެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 20
"ބޮސް"ގެ ޓްރެއިލާ: ރޮވޭ ގޮތްވޭތަ؟

"ބޮސް" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 26 ގައި ވިއްކަން ފަށާނެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 3
އަޒޫއަކީ ވަރަށް މޮޅު ބަތަލާއެއް: ނަހުލާ

މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "ބޮސް" އަކީ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ފިލްމެވެ. އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުގެ އެންމެ ލަވައެއް ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މަންޒަރެއް މިހާރު ވަނީ ނަގައި ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި ފިލްމްގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައި އޮތީ އެޑިޓް ކޮށް ވެސް ނިމިފަ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 9
ހުރިހާ ދިމާއަކުން ވެސް ހަމޫދަށް ތައުރީފު

ފިލްމްތަކަށް ލަވަ ކިޔަން ހަމޫދަށް އަންނަނީ ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 12
"ބޮސް" ބެލުންތެރިން ރޮއްވާލާނެ: ނަހުލާ

"ބޮސް" ގެ ޓީޒާ 10 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ.