25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 31
ނިއުމާގެ މަގާމު ފުރާނީ ކޮން ބަތަލާއެއް؟

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ވަރަށް ކުޅަދާނަ، އެހާމެ މަޝްހޫރު އަދި ހަމަ އެ ވަރަށް ވާދަވެރިކަން އޮތް ބަތަލާއިންތަކެއް މާޒީވެގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ފިލްމީ ދާއިރާގައި އެންމެ ގަދައަށް ވިދާލި ތަރިންނަކީ އައިޝަތު ޝިރާނީ އާއި މަރިޔަމް ނިޝާ އާއި ޖަމްޝީދާ އަހުމަދާއި ނިއުމާ މުހައްމަދެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 20
"ބޮސް"ގެ ޓްރެއިލާ: ރޮވޭ ގޮތްވޭތަ؟

"ބޮސް" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 26 ގައި ވިއްކަން ފަށާނެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 3
އަޒޫއަކީ ވަރަށް މޮޅު ބަތަލާއެއް: ނަހުލާ

މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "ބޮސް" އަކީ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ފިލްމެވެ. އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުގެ އެންމެ ލަވައެއް ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މަންޒަރެއް މިހާރު ވަނީ ނަގައި ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި ފިލްމްގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައި އޮތީ އެޑިޓް ކޮށް ވެސް ނިމިފަ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 9
ހުރިހާ ދިމާއަކުން ވެސް ހަމޫދަށް ތައުރީފު

ފިލްމްތަކަށް ލަވަ ކިޔަން ހަމޫދަށް އަންނަނީ ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 12
"ބޮސް" ބެލުންތެރިން ރޮއްވާލާނެ: ނަހުލާ

"ބޮސް" ގެ ޓީޒާ 10 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 8
"ބޮސް" ގެ ޓީމުން ޔުނާނަށް ތައުރީފު އޮއްސާލައިފި

ނަހުލާ ބުނަނީ ޔުނާންއަކީ މިހާރުގެ އެކްޓަރުންނަށް ގޮންޖަހާލާ ވަރުގެ އެކްޓަރެއްކަން "ބޮސް" އިން ސާބިތުކޮށް ދޭނެ ކަމަށް.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 6
"ބޮސް"ގެ 75 ޕަސެންޓް ޝޫޓިން ނިމިއްޖެ

"ބޮސް" ގެ ޓީމުން ބުނީ ޓާގެޓަކީ މި މަހުގެ 15 އަށް ޝޫޓިން އެއްކޮށް ނިންމައިލުން ކަމަށް.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 6
ރިޝްމީއާ ދެކޮޅަށް ކޮކޯ ހަސަން ދައުވާކުރި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިއަކީ އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އައިޝަތު ރިޝްމީ ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އެ ފިލްމުގެ މިލްކުވެެރިކަމާ މެދު ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ދައުވާ ކުރި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 2
ވިޝްކާގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭ މިލްކުވަނީ ރިޝްމީ

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭ އަކީ އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އައިޝަތު ރިޝްމީގެ މިލްކެއް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 2
"ބޮސް" ގެ ކާސްޓަށް އަޒޫ، ޖިމީ އަދި ދޮން އައްޔަ

"ބޮސް" ގެ ލީޑް ބަތަލާއަކީ އައްޒަ. އޭނާއާ އެކު މުޅިން އާ އެކްޓަރެއް ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފު ކުރާނެ.

17 މެއި

May 17, 2017 5
ނަހުލާގެ "ބޮސް" އޮކްޓޯބަރު 24 ގައި ސްކްރީނަށް

"ބޮސް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 13 ގައި ފަށާނެ. ޝޫޓިން އަށް ނަގާނީ 45 ދުވަސް.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ މައްސަލާގައި މަހުދީ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާކޮށް، ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ދައުވާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ފިލްމުގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމައިދޭން އެދި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އައިޝަތު ރިޝްމީ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 2
އަންނަ އަހަރު ވެސް ޔާރާގެ ފިލްމެއް ފެންނާނެ: ރިޝްމީ

މި އަހަރު ބެލުންތެރިންނަށް "ވިޝްކާ" ގެނެސްދިން ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ އަހަރު ވެސް ފިލްމެއް އުފައްދާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒް ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 3
"ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތަށް

މިދިޔަ މަހު ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާ ކުރާ ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ގެ ފަރާތުން، މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަނުން ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 10
ނަހުލާގެ "ބޮސް"ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ރިޝްމީ

ފާތުމަތު ނަހުލާ ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ލޯބީގެ ފިލްމު "ބޮސް" ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ލިބުނު ފުރުސަތު ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ރިޝްމީ ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
"ވިޝްކާ"ގެ ފަހު ޝޯ މާދަމާރޭ

މިދިޔަ މަހު 8 ގައި ޝްވެކް ސިނަމާގައި ރިލީޒްކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" އަށް ލިބުނު ތަރުހީބާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަނީ ފިލްމުގެ ވަދާއީ ޝޯތައް ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު/ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒް ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 3
ވިޝްކާއާ މެދު ހާސްކަމެއް ނެތް: ރިޝްމީ

ޝްވެކް ސިނަމާގައި މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުން އަންނަ ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލާގައި ކޯޓްގައި އަލުން ދައުވާ ކުރިޔަސް އެއްވެސް ހާސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު/ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017
ވިޝްކާގެ މައްސަލަ އަލުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

ދިވެހި ފިލްމު "ވިޝްކާ"ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު، އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް އަލުން ހުށަހަޅަން، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވަކީލުންތަކެއް ނިންމަވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 9
ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ މިލްކުވެރިކަމަށް ދައުވާކޮށް، ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

March 14, 2017 20
"ވިޝްކާ" ބަލަން އާއިލާގެ މީހުންނާ އެކު ނުދާތި

ޝްވެކް ސިނަމާގައި މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ބެލި ބައެއް މީހުން ވަނީ އެ ފިލްމުގައި ބަހުރުވަ ހުރި ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. މިއީ އާއިލާގެ އެންމެން އެކުގައި...

10 މާޗް

March 10, 2017 8
"ވިޝްކާ"އިން ރިޝްމީއަށް ފިލާވަޅެއް ލިބިއްޖެ

ފިލްމް މިހާރު އެ އޮތީ ޝްވެކް ސިނަމާގަ އެވެ. އަންހެނުންގެ ދުވަހު ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" އަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު މިހާރު އަންނަނީ އޮހެމުންނެވެ.