22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 30
މަ ހޭނެތިދާނޭ: ކޮޕީއެއްކަން އެނގުނީ އަދި ކިރިޔާ؟

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އައިޝަތު ޝިރާނީ އާއި އަހުމަދު ގިޔާސްގެ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ލަވަ "މަ ހޭނެތިދާނޭ" އާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ދެކެވެނީ އެހެން ވާހަކައެކެވެ. މި ލަވަޔަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބުނު އިރު، މިއީ ޝިރާނީގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް މަސައްކަތެވެ. މިއީ ޝީރާނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ވެސް މެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 24
ޝިރާނީ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އެނބުރި އައުމެއް ނެތް

ދިވެހި ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދުމަށް ފަހު އާންމުންގެ ލޯމަތިން އައިޝަތު ޝިރާނީ ގެއްލުނުތާ ކިތައްމެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަލުން ކޮންމެވެސް ރޯލަކުން ފެނިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި ތިބި މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އެ ފޭނުންނަށް އޮތް ހިތާމަވެރި ހަބަރަކީ ޝިރާނީ ދެން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އެނބުރި ނާންނާނެ...