22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 4
ޓީބީ އަށް ފަރުވާ ކުރިން: އަމީތާބް

ޓިއުބަކްލޮސިސް (ޓީބީ) ޖެހިފައިވާކަން ނޭނގި އަށް އަހަރު އުޅުނު ކަމަށާއި ބަލިޖެހިފައިވާކަން އެނގުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ފަރުވާކޮށް، އެކަމުން މިހާރު ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާރު އަމީތާބް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 3
އަޖޭގެ "ތާނަޖީ" ގެ ރޯލަކުން އައިޝްވާރިޔާ ފެންނާނެ

އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ މިހާރު ސްކްރީނުން ނުފެންނާތީ ދެރަވެފައި ތިބި ފޭނުން ބައިވަރެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ފިލްމަކީ ކުޑަ ރޯލެއް ކުޅުނު، މިދިޔަ އަަހަރުގެ ފްލޮޕް ފިލްމު "ފަނޭ ހޭން" އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އޭނާ އެއްވެސް ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރި ކަމުގެ އަޑެއް ނާރަ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 5
އައިޝްވާރިޔާ އާ ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިފި

މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގައި ވައިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއަކަށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަނެއްކާވެސް އާ ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 1
މި ފަހަރު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ އެގެއިން"

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން 2005 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދައުރުވާތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. އެ ފިލްމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޝާދު އަލީ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފެށުމަށް މިހާރު އަންނަނީ...

22 މެއި

May 22, 2019 2
އައިޝްވާރިޔާއަށް ވިވެކް ނިސްބަތްކުރި ޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު ނިމުމާ ދިމާކޮށް އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ހޯމަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގެ ސަބަބުން އޭނާ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން އެ ޓްވީޓް އަންގާރަ ދުވަހު ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 3
އަމީތާބު އިމްރާނާ އެކީ ފިލްމުކުޅެން އައިޝްވާރިޔާ ދެކޮޅު

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ މި ވަގުތު ހުރީ ބަފާބެ އަމީތާބް ބައްޗަން ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 1
އައިޝްވާރިޔާގެ ދެމަފިރިން ނިޔަމަ ރިސޯޓްގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019
އައިޝްވާރިޔާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

މިހާރު ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް އަތުގައި ނެތް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އިނީ ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ ބައެެއް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ "ޓްރޯއި" އައިޝްވާރިޔާ އަށް ހުށަހެޅި

ދެހާސް ހަތަރު ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ބްރެޑް ޕިޓްގެ ފިލްމު "ޓްރޯއި" ގެ ރޯލެއް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ހުށަހެޅި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 1
އައިޝްވާރިޔާ ބަފާބެއާ އެކު އަލުން ފިލްމަކަށް

ފިރިމީހާ އަބީޝެކް ބައްޗަންއާ އެކު ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމު "ގުލާބް ޖާމޫ" އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން ނުކުޅެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އައިޝްވާރިޔާ ބަފާބެ އަމީތާބް ބައްޗަންއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
އައިޝްވާރިޔާ އާއި އަބީޝެކް "ގުލާބް ޖާމޫ" ދޫކޮށްލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއީ އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކުގައި ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމު "ގުލާބް ޖާމޫ" އިން ދެ ތަރިން ވަކިވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 1
ރިލީޒް ނުކުރަނީސް "2.0" ހަރަދުން ބައެއް ހޯދައިފި

ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހަދައި މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މާލީ ދަތިކަމާ އެކު، ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ތިބީ ރަޖްނީކާންތުގެ "2.0" އަށް ވާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދައިގެންނެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
އައިޝްވާރިޔާ "ޖޭސްމިން" ގަބޫލެއް ނުކުރި

ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކުރި "ބައްތީ ގުލް މީޓަރު ގުލް ޗާލޫ" އާއި ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު "ރާމް-ލީލާ" ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔުނު ސިދާތު އާއި ގަރީމާ ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމު "ޖޭސްމިން" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަށް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ގެންނަން ބޭނުންވި ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފައި ނުވާތީ އެ ފިލްމު ނުކުޅެން އޭނާ ވަނީ ނިންމައިފަ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 2
ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުން މުހިއްމު: އައިޝްވާރިޔާ

އިންޑިއާގައި މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ބައްޔާ ބެހޭ ގޮތުން އަދިވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން ނުހުންނަ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 1
ވިލް ސްމިތު އަދިވެސް އައިޝްވާރިޔާގެ ހުވަފެނުގައި

މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަށް، ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިލް ސުމިތާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ހުށަހެޅި އެވެ. އެއީ 2005 ގެ "ހިޗް" އެވެ. އެކަމަކު ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީ ވަނީ އެ ފިލްމުން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 2
އާމިރާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުން: އައިޝްވާރިޔާ

އާމިރު ހާނާއި އައިޝްވާރިޔާއީ ރާއީގެ ޖޯޑު އެއް ފިލްމަކުން އަދިވެސް ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އައިޝްވާރިޔާގެ ކެރިއަރުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އާމިރާ އެކު ޕެޕްސީ އާއި ކޮކަ ކޯލާގެ އިޝްތިހާރުތަކެއް ކުޅުނެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
އައިޝްވާރިޔާގެ ބަދަލުގައި ބިޕާޝާ

ކްރިއާޖް އެންޓަޓައިންމަންޓޫން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކުރީގެ ފިލްމް "ވޯ ކޯން ތީ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ވެސް ނުލިބޭ ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018
ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް އައިޝްވާރިޔާ އަށް ހުށަހަޅެއް ނާޅާ

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް ދާދި ފަހުން ރިތިކް ރޯޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އޭނާ އެ ފިލްމް ގަބޫލު ނުކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ރިތިކް ދޮގުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އައިޝްވާރިޔާ ރާއީއާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ހަމަ މި ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 1
ރާނީ އާއި އަބީޝެކް އެކީގައި އަލުން ފެންނާނެ

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކީގައި ކުޅުނު ފިލްމަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ ނޮވެމްބަރު ފަށަން ނިންމައިިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018
ހަޔާތާ ގުޅޭ ފިލްމެއް ހެދިޔަސް ވަރިހަމަ: އައިޝްވާރިޔާ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންނަކީ އެ މީހުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފޮރުވަން އުޅޭ ބައެކެވެ. އެހެންވެ އެ މީހުންގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމްތައް ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނާކަށް ވެސް ބައެއް ތަރިން ރުހޭ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ ސަލްމާން ހާނެވެ.