28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 3
އައިޝްވަރިޔާ-ޝާހްރުކް އެކުގައި ފިލްމު ކުޅެން ދެކޮޅުހަދަނީ

ޝާހްރުކް ޚާނާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީގެ ޖޯޑަށް ޑިމާންޑް ބޮޑެވެ. ދޭވްދާސް އަދި މުހައްބަތޭންގައި މި ދެ ތަރިން ދައްކާފައިވާ ކެމިސްޓްރީގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް މި ދެ އެކްޓަރުންގެ ފިލްމުތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 4
ގައިގޯޅި މަންޒަރުތައް ނުކުޅެން އައިޝްވަރިޔާ ނިންމީތަ؟

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އަލަށް ކުޅެން ސޮއިކުރި "ފެނީ ޚާން"ގައި އެއްވެސް ގައިގޯޅި މަންޒަރެއް ނުކުޅެން އައިޝްވަރިޔާ ނިންމައި އެކަން ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ބުނެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017
އައިޝްވަރިޔާއާ އެކު ފިލްމު ކުޅެވޭތީ ރާޖްކުމާރު އުފަލުން

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އަލަށް ކުޅެން ފަށާ ފިލްމު "ފެނީ ޚާން" ގައި އޭނާއާ އެކު ލޯބީގެ ރޯލު ކުޅެނީ އާރް. މާދްވަން ކަމަށް ޚަބަރު ފެތުރުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް އުފާކުރި އެވެ. ނަމަވެސް މާދްވަން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެހެން ބައެއް ފިލްމުތަކާ ހެދި އެ ފިލްމުގައި މަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
ޕްރިޔަންކާ ދޫކޮށްލި ފިލްމް އައިޝްވާރިޔާ އަށް

މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ ސާހިރް ލޫދިއަންވީ އާއި ލިޔުންތެރިޔާ އަމްރިތާ ޕްރިތަމްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމް "ގުސްތާކިޔާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެންނާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވިފައި އޮތީ އިރްފާން ހާނާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
އައިޝްވާރިޔާއާ ހެދި އަކްޝޭ "ފެނީ ހާން" ދޫކޮށްލައިފި

އައިޝްވާރިޔާ ރާއީގެ ކުރިިއަށް އޮތް ފިލްމް "ފެނީ ހާން" ގައި އޭނާ ފެނިގެން ދާނީ ވަރަށް ޒުވާން އެކްޓަރަކާ އެކުގަ އެވެ. އަނިލް ކަޕޫރް ވެސް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ އެ ފިލްމަށް ޒުވާން ބަތަލަކު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު އެ ރޭހުގައި ރާޖްކުމާރް ރާއޯ އާއި އަކްޝޭ އޮބެރޯއީ ފަދަ އެކްޓަރުން ހިމެނެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017
ޝާހްރުކާ ހެދި އައިޝްވަރިޔާއަށް ފަސް ފިލްމެއް ގެއްލުނު

"މުހައްބަތޭން" އިން ފެށިގެން "ދޭވްދާސް" އާ ހަމައަށް ޝާހްރުކް ޚާނާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ވަނީ އެ މީހުންގެ ކެމިސްޓްރީން ޖާދޫ ދައްކާފަ އެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އެ ދެ ތަރިންނަކީ އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު ޖޯޑަށް ވި އެވެ. އަދި ވިދިވިދިގެން ފަސް ފިލްމެއް ކުޅެން އެ މީހުން އޭރު ސޮއި ވެސް ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ޝާހްރުކާއި އައިޝްވަރިޔާގެ ގުޅުން ގޯސްވެ ފަސް...

30 ޖޫން

June 30, 2017 2
"ފެނީ ޚާން" އަށް އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަނިލް ލަވަކިޔަނީ

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ކަރަން ޖޯހަރްގެ "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ބައްޕަ ބަލިވުމާ ގުޅިގެން ނުވަ މަސް ދުވަހުގެ ދިގު ޗުއްޓީއެއް ނެގީ އެވެ. އަލުން ފިލްމު ކުޅެން ފެށުން ފާހަގަކުރާނީ ރާކޭޝް އޯމްޕްރަކާޝް މެހެރާގެ "ފެނީ ޚާން" އިންނެވެ. އެ ފިލްމަށް އޭނާ އާއި އަނިލް ކަޕޫރު ލަވަ ވެސް ކިޔައިދެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017
ބާންސާލީ އާއި މަނީ ރަތުނަމަށް އައިޝްވަރިޔާ ރުހުން ދީފި

ދަރިއަކު ލިބި އުމުރުން 40 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ދިޔަޔަސް މިހާރުގެ އެންމެ ޒުވާން ބަތަލާއިންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ވެސް ގިނައިން އަދިވެސް އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އަށް ފިލްމު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތުތައް ލިބެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 6
އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކްގެ އާދައިގެ ދިރިއުޅުން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަންގެ ކައިވެންޏަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10 އަހަރު ވަނީ ފުރިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އައިޝްވަރިޔާގެ ބައްޕަ މަރުވެފައި ވާތީ ކައިވެނީގެ އުފާ ފާޅެއް ނުކުރެ އެވެ. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކްގެ ފޭނުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮނުވި ތަހުނިޔާތަކަށް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 1
އައިޝްވާރިއާ އާއި އަބިޝެކް އެކުގައި ސްކްރީނަށް އަންނަނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިއާ ރާއީ އާއި އަބިޝެކް ބައްޗަން ހިމަނައިގެން ސައުތު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު މަނީ ރަތުނަމް ފިލްމެއް ހަދަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ރަތުނަމް ކުރިން ވެސް ވަނީ މި ދެ މީހުން ލައިގެން ދެ ފިލްމް ޑައިރެކްޓްކޮށްފަ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 2
އައިޝްވަރިޔާއާ ވާދަކުރަން ސުޝްމިތާ ޖެހިލުންވި

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި ސުޝްމިތާ ސެން މިސް އިންޑިއާގެ ފަޚުރުވެރި ތާޖަށް ވާދަކުރީ 1994 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ މިސް ޔުނިވާސް އާއި މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު އިންޑިއާއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016
ބާންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތީ"ގައި އައިޝްވަރިޔާއަށް ޚާއްސަ ރޯލެއް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތީ" އިއުލާން ކުރީއްސުރެ އެ ފިލްމުގައި ބައިވެރިވާ ތަރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު އަޑުތައް އިވެ އެވެ. މިހާރު ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާފައިވާއިރު ފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލު ކުޅެނީ ހަގީގީ ދެ ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ކަން ވަނީ ޔަގީން ވެފަ އެވެ. އަދި ޝާހިދު ކަޕޫރު ވެސް...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 2
އައިޝްވަރިޔާ ވެސް ޓީވީ ޝޯއެއްގައި ބައިވެރިވަނީ؟

ފިލްމީ ތަރިންގެ ތެރެއިން ޓީވީގައި ރަސްކަން ކުރަނީ ސަލްމާން ޚާނެވެ. ކަލާޒް ޗެނަލްގެ "ބިގް ބޮސް"ގެ ގިނަ ސީޒަންތަކެއް އޭނާ ހޯސްޓްކޮށްދީފައިވާއިރު ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓީވީ ބަލާ ބޮޑި އޯޑިއަންސެއްގެ ލޯތްބާއި ތާއީދު ވެސް ސަލްމާނަށް ދަނީ އޮހެމުންނެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 3
އައިޝްވަރިޔާގެ އާ ފިލްމަށް އަމީތާބު ތައުރީފުކޮށްފި

"އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" ގައި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ގައިގޯޅި މަންޒަރުތަކެއް ކުޅެފައި ވާތީ އައިޝްވަރިޔާގެ ބަފައިގެ އަމީތާބު ބައްޗަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަމަށް...

November 16, 2016 9
"އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" އުފެއްދީ އައިޝްވަރިޔާ އަށް

"އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" އުފެއްދީ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އަށް ހާއްސަކޮށް ކަމަށާއި އޭނާ ފިލްމަށް އެއްބަސް ނުވި ނަމަ އެ ފިލްމު ނުއުފައްދާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 10
ބައްޗަން އާއިލާއިން "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" ބޮއިކޮޓް

އަމީތާބު ބައްޗަންގެ އާއިލާ އާއި ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް އަކީ ކުރިން ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް އެ އާއިލާގެ ޅީދަރިފުޅު އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ލައްވާ "އޭ ދިލް ހެ...

November 03, 2016 2
ޝާހްރުކް އާއި އައިޝްވަރިޔާގެ އާ ފިލްމެއް ކަރަން އުފައްދަނީ

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ޚާނާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން ފިލްމެއް ތައްޔާރުކުރަން ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް ގަސްދުކޮށްފި އެވެ. ކަރަން...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016
ރަންބީރު ދުލުން އައިޝްވަރިޔާ: އެއީ ހަގީގީ ސުޕަސްޓާރެއް

ރަންބީރު ކަޕޫރަކީ ތިން ޚާނުންނަށް ފަހު ބޮލީވުޑުން އުފަން ވާނެ ސުޕަސްޓާރެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނި ދުވަސްވަރެއް ދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން ނުކުތް އޭނާގެ ގިނަ ފިލްމުތައް ފްލޮޕްވުމާ އެކު ރަންބީރުގެ ކެރިއަރަށް ވަނީ ނުރަނގަޅު އަސަރުތައް ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ރަންބީރުގެ ހުރިހާ ވެސް އުންމީދެއް މިހާރު ގުޅިފައިވަނީ މި މަހުގެ 28...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 3
އައިޝްވަރިޔާގެ ރީތިކަން ރޭކާ ސިފަކުރި ގޮތް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މުމްބައީގައި ބޭއްވި ފިލްމްފެއާ ގްލޭމާ އެންޑް ސްޓައިލް އެވޯޑުގައި މޯސްޓް ގްލެމަރަސް ސްޓާ (ފީމޭލް) ޓްރޮފީ ލިބުނު މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީގެ ރީތިކަން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ރޭކާ ސަމާސާ ގޮތަކަށް ސިފަކޮށްދީފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
ރަންބީރު-އައިޝްވަރިޔާގެ ގައިގޯޅި މަންޒަރުތައް ސެންސަރު

ކަރަން ޖޯހަރް އަލަށް ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" އަށް މައްސަލައަކަށް ފަހު މައްސަލައެއް ދިމާވަމުން އެބަދެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 1
ސަލްމާނާއެކު ފިލްމެއް ކުޅެން އައިޝްވަރިޔާ ތައްޔާރު

ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ ނިމުނީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށެވެ. ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވި އެވެ. ދެ މީހުންގެ ލޯތްބަށް ނިމުން އައީ އައިޝްވަރިޔާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތަށް ވެސް ބުރޫ އަރަން ފެށުމުންނެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 6
ރާނީ އާއި އައިޝްވަރިޔާގެ ދެކޮޅުވެރިކަމަށް ނިމުމެއް ނެތް

ބޮލީވުޑް ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި ރާނީ މުކަރުޖީ އަކީ ކުރިން ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި ދެ ބަތަލާއިންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހި ގުޅުން ކެނޑިފައިވާ އޮންނަތާ 13 ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. ސުލްހަވެދާނެ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ވެސް ނުފެނެ އެވެ.