31 ޖުލައި

July 31, 2017
ޝާހްރުކާ ހެދި އައިޝްވަރިޔާއަށް ފަސް ފިލްމެއް ގެއްލުނު

"މުހައްބަތޭން" އިން ފެށިގެން "ދޭވްދާސް" އާ ހަމައަށް ޝާހްރުކް ޚާނާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ވަނީ އެ މީހުންގެ ކެމިސްޓްރީން ޖާދޫ ދައްކާފަ އެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އެ ދެ ތަރިންނަކީ އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު ޖޯޑަށް ވި އެވެ. އަދި ވިދިވިދިގެން ފަސް ފިލްމެއް ކުޅެން އެ މީހުން އޭރު ސޮއި ވެސް ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ޝާހްރުކާއި އައިޝްވަރިޔާގެ ގުޅުން ގޯސްވެ ފަސް...

30 ޖޫން

June 30, 2017 2
"ފެނީ ޚާން" އަށް އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަނިލް ލަވަކިޔަނީ

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ ކަރަން ޖޯހަރްގެ "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ބައްޕަ ބަލިވުމާ ގުޅިގެން ނުވަ މަސް ދުވަހުގެ ދިގު ޗުއްޓީއެއް ނެގީ އެވެ. އަލުން ފިލްމު ކުޅެން ފެށުން ފާހަގަކުރާނީ ރާކޭޝް އޯމްޕްރަކާޝް މެހެރާގެ "ފެނީ ޚާން" އިންނެވެ. އެ ފިލްމަށް އޭނާ އާއި އަނިލް ކަޕޫރު ލަވަ ވެސް ކިޔައިދެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017
ބާންސާލީ އާއި މަނީ ރަތުނަމަށް އައިޝްވަރިޔާ ރުހުން ދީފި

ދަރިއަކު ލިބި އުމުރުން 40 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ދިޔަޔަސް މިހާރުގެ އެންމެ ޒުވާން ބަތަލާއިންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ވެސް ގިނައިން އަދިވެސް އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އަށް ފިލްމު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތުތައް ލިބެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 6
އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކްގެ އާދައިގެ ދިރިއުޅުން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަންގެ ކައިވެންޏަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10 އަހަރު ވަނީ ފުރިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އައިޝްވަރިޔާގެ ބައްޕަ މަރުވެފައި ވާތީ ކައިވެނީގެ އުފާ ފާޅެއް ނުކުރެ އެވެ. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކްގެ ފޭނުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮނުވި ތަހުނިޔާތަކަށް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 1
އައިޝްވާރިއާ އާއި އަބިޝެކް އެކުގައި ސްކްރީނަށް އަންނަނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިއާ ރާއީ އާއި އަބިޝެކް ބައްޗަން ހިމަނައިގެން ސައުތު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު މަނީ ރަތުނަމް ފިލްމެއް ހަދަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ރަތުނަމް ކުރިން ވެސް ވަނީ މި ދެ މީހުން ލައިގެން ދެ ފިލްމް ޑައިރެކްޓްކޮށްފަ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 2
އައިޝްވަރިޔާއާ ވާދަކުރަން ސުޝްމިތާ ޖެހިލުންވި

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި ސުޝްމިތާ ސެން މިސް އިންޑިއާގެ ފަޚުރުވެރި ތާޖަށް ވާދަކުރީ 1994 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ މިސް ޔުނިވާސް އާއި މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު އިންޑިއާއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016
ބާންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތީ"ގައި އައިޝްވަރިޔާއަށް ޚާއްސަ ރޯލެއް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީގެ "ޕަދްމާވަތީ" އިއުލާން ކުރީއްސުރެ އެ ފިލްމުގައި ބައިވެރިވާ ތަރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު އަޑުތައް އިވެ އެވެ. މިހާރު ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާފައިވާއިރު ފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލު ކުޅެނީ ހަގީގީ ދެ ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ކަން ވަނީ ޔަގީން ވެފަ އެވެ. އަދި ޝާހިދު ކަޕޫރު ވެސް...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 2
އައިޝްވަރިޔާ ވެސް ޓީވީ ޝޯއެއްގައި ބައިވެރިވަނީ؟

ފިލްމީ ތަރިންގެ ތެރެއިން ޓީވީގައި ރަސްކަން ކުރަނީ ސަލްމާން ޚާނެވެ. ކަލާޒް ޗެނަލްގެ "ބިގް ބޮސް"ގެ ގިނަ ސީޒަންތަކެއް އޭނާ ހޯސްޓްކޮށްދީފައިވާއިރު ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓީވީ ބަލާ ބޮޑި އޯޑިއަންސެއްގެ ލޯތްބާއި ތާއީދު ވެސް ސަލްމާނަށް ދަނީ އޮހެމުންނެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 3
އައިޝްވަރިޔާގެ އާ ފިލްމަށް އަމީތާބު ތައުރީފުކޮށްފި

"އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" ގައި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ގައިގޯޅި މަންޒަރުތަކެއް ކުޅެފައި ވާތީ އައިޝްވަރިޔާގެ ބަފައިގެ އަމީތާބު ބައްޗަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަމަށް...

November 16, 2016 9
"އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" އުފެއްދީ އައިޝްވަރިޔާ އަށް

"އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" އުފެއްދީ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އަށް ހާއްސަކޮށް ކަމަށާއި އޭނާ ފިލްމަށް އެއްބަސް ނުވި ނަމަ އެ ފިލްމު ނުއުފައްދާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 10
ބައްޗަން އާއިލާއިން "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" ބޮއިކޮޓް

އަމީތާބު ބައްޗަންގެ އާއިލާ އާއި ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް އަކީ ކުރިން ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް އެ އާއިލާގެ ޅީދަރިފުޅު އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ލައްވާ "އޭ ދިލް ހެ...

November 03, 2016 2
ޝާހްރުކް އާއި އައިޝްވަރިޔާގެ އާ ފިލްމެއް ކަރަން އުފައްދަނީ

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ޚާނާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން ފިލްމެއް ތައްޔާރުކުރަން ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް ގަސްދުކޮށްފި އެވެ. ކަރަން...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016
ރަންބީރު ދުލުން އައިޝްވަރިޔާ: އެއީ ހަގީގީ ސުޕަސްޓާރެއް

ރަންބީރު ކަޕޫރަކީ ތިން ޚާނުންނަށް ފަހު ބޮލީވުޑުން އުފަން ވާނެ ސުޕަސްޓާރެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނި ދުވަސްވަރެއް ދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން ނުކުތް އޭނާގެ ގިނަ ފިލްމުތައް ފްލޮޕްވުމާ އެކު ރަންބީރުގެ ކެރިއަރަށް ވަނީ ނުރަނގަޅު އަސަރުތައް ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ރަންބީރުގެ ހުރިހާ ވެސް އުންމީދެއް މިހާރު ގުޅިފައިވަނީ މި މަހުގެ 28...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 3
އައިޝްވަރިޔާގެ ރީތިކަން ރޭކާ ސިފަކުރި ގޮތް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މުމްބައީގައި ބޭއްވި ފިލްމްފެއާ ގްލޭމާ އެންޑް ސްޓައިލް އެވޯޑުގައި މޯސްޓް ގްލެމަރަސް ސްޓާ (ފީމޭލް) ޓްރޮފީ ލިބުނު މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީގެ ރީތިކަން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ރޭކާ ސަމާސާ ގޮތަކަށް ސިފަކޮށްދީފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
ރަންބީރު-އައިޝްވަރިޔާގެ ގައިގޯޅި މަންޒަރުތައް ސެންސަރު

ކަރަން ޖޯހަރް އަލަށް ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" އަށް މައްސަލައަކަށް ފަހު މައްސަލައެއް ދިމާވަމުން އެބަދެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 1
ސަލްމާނާއެކު ފިލްމެއް ކުޅެން އައިޝްވަރިޔާ ތައްޔާރު

ފިލްމީ ތަރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ ނިމުނީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށެވެ. ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވި އެވެ. ދެ މީހުންގެ ލޯތްބަށް ނިމުން އައީ އައިޝްވަރިޔާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތަށް ވެސް ބުރޫ އަރަން ފެށުމުންނެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 6
ރާނީ އާއި އައިޝްވަރިޔާގެ ދެކޮޅުވެރިކަމަށް ނިމުމެއް ނެތް

ބޮލީވުޑް ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި ރާނީ މުކަރުޖީ އަކީ ކުރިން ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި ދެ ބަތަލާއިންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހި ގުޅުން ކެނޑިފައިވާ އޮންނަތާ 13 ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. ސުލްހަވެދާނެ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ވެސް ނުފެނެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 1
އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް: އަހަރުގެ ލޯބީގެ ފިލްމަށް ވެދާނެ

ކަރަން ޖޯހަރް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިހާރު ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފަ އެވެ. އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ، ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އަދި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އާއި ފަވާދު ޚާން ލީޑް ރޯލުތައް ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ އިޝްތިހާރު ބެލުމަށްފަހު ގިނަ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
"ބުލޭޔާ" ލަވައިގައި ރަންބީރާއި އައިޝްވަރިޔާގެ ޖާދޫ

ކަރަން ޖޯހަރް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް"ގެ ދެވަނަ ލަވަ "ބުލޭޔާ" އިއްޔެ ރިލީޒްކޮށްފި އެވެ. މި ލަވައިގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކޮށްފައިވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ ވަނީ ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލާފަ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 8
އައިޝްވަރިޔާ ދެކެ އަމީތާބު ރުޅިއައީތަ؟

ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރްގެ އާ ފިލްމު "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާއާ އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ފިލްމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީގެ ގައިގޯޅި މަންޒަރުތަކެވެ. އިޝްތިހާރު ފެނުނު ގިނަ މީހުންނަށް ވެސް އައިޝްވަރިޔާ މިފަދަ މަންޒަރުތަކެއް...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016
"އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް" އަށް ފިލްމީ ތަރިންގެ ތައުރީފު

ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރްގެ އާ ފިލްމު "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް"ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ މިއަދު ހެނދުނު ނެރެފި އެވެ. އެއާ އެކު ގިނަ ބަޔެއްގެ ތައުރީފު އެ ފިލްމަށާއި ފިލްމުގެ ތަރިންނަށް ދަނީ އޮހެމުންނެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 1
އައިޝްވަރިޔާގެ ލޯބިވެރިޔަކަށް ޝާހްރުކް

ޝާހްރުކް ޚާނާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީގެ ޖޯޑަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނަށް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ކަރަން ޖޯހަރް މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމު "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް"ގައި ޝާހްރުކް ޚާން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހުމެވެ. މި ފިލްމުގައި ޝާހްރުކަކީ އައިޝްވަރިޔާގެ ކެރެކްޓާގެ ލޯބިވެރިޔާ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ކުޑަ ރޯލެއް ނަމަވެސް ފިލްމަށް ވަރަށް...