18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަންގަނާ ރަނާވަތު އެއާފޯސް ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ތޭޖާސް" ގެ ފަސްޓްލުކް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެކްޓަރު އިރްފާން ޚާން އެނބުރި ބޮޑު ސްކްރީނަށް އަންނަ ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 1
އަޖޭ، ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" ކުޅެދެނީ ހިލޭ

މިހާރު ޝޫޓިންތައް ކުރިއަށްދާ، ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގައި އަޖޭ ދޭވްގަން މަސައްކަތްކުރަނީ އެއްވެސް ފީއަކާ ނުލައި ހިލޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮޑްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ކުޅިވަރު ފިލްމު "މައިދާން" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަލާޒް އިން ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 22 ގައި ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، ޝޯގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު-ޕާޓް ވަން: ދަ ހޯންޓެޑް ޝިޕް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައި، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 1
އަޖޭގެ 100 ވަނަ ފިލްމަށް 200 ކްރޯޑް

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ 100 ވަނަ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ)" އަށް އިންޑިއާ އިން ލިބުނު އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް (28 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ޚާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅޭ ފިލްމު "ބޮބް ބިސްވާސް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކުޅިވަރު ފިލްމު "ޖުންދު" އަންނަ މެއި މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"މައިދާން" އަށް ވަގުތު ދެވެން ނެތިގެން، އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއިކުރި އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކީރްތީ ސުރޭޝް ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފިލްމަށް އެހެން ބަތަލާ އަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި، ބެލުންތެރިންގެ މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނު ފިލްމު "ދަ ބޮޑީ" އަށް ފަހު، އިމްރާން ހާޝިމީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ވިޝްނޫ ވަރުދާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޝޭރުޝާހް" މި އަހަރުގެ ޖުލައި 3 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއަވާޅީ" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 1
ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ނުބަލަން: ކާޖޮލް

ފިލްމި ކުޅޭ ދެ ޖިންސްގެ މީހުންގެ އާމްދަނީ ބޮޑު ފަރެއްގައި ހުއްޓަސް އެއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
އަޖޭގެ "ބޫޖް" ގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ތާރީޚީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ބޫޖް: ދަ ޕްރައިޑް އޮފް އިންޑިއާ" ގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ ފަތެހީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދިން "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ އާމްދަނީ 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020
ޕަރިނީތީގެ ބަދަލުގައި "ބޫޖް" އަށް އިހާނާ

ވަގުތު ދެވެން ނެތިގެން އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމު "ބޫޖް: ދަ ޕްރައިޑް އޮފް އިންޑިއާ" އިން ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ވަކިވެފައި ވާތީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެ ފިލްމަށް އިހާނާ ދިލަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ލަވްގެ ފިލްމު ދޫކޮށެއް ނުލަން: އަޖޭ

އަޖޭ ދޭވްގަން މިދިޔަ އަހަރު ސޮއިކުރި ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަންގެ ފިލްމު އޭނާ ދޫކޮށްލީ ކަމަށް މީޑިއާ އިން ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.