03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020
މާޗުން ނޮވެމްބަރަށް ހޭދަވީ 15 މިނިޓް: ކާޖޮލް

މި އަހަރު ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ވަރަށް އަވަހަށް ނިމިއްޖެ ކަމަށާއި މާޗު މަހުން ފެށިގެން ނޮމެވްބަރާ ހަމައަށް ދިޔައީ 15 މިނެޓުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020
އަޖޭގެ ރިލީޒްނުވެ އޮތް "ނާމް" ދައްކަން ތައްޔާރުވަނީ

"ނާމް" އަކީ 2004 ގައި ޝޫޓްކުރި ފިލްމެއް

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" ގައި އާމިރު ހިއްސާވާނެ

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކަމަށްވާ އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" އަށް އިންތިޒާކުރަން ޖެހޭ އެހެން ސަބަބެއް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމުގެ ޓީމުން ދީފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
އަޖޭގެ "މޭޑޭ" އަށް ރަކުލް

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މޭޑޭ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020
އެމެޒޯން ޕްރައިމާ އެކު އަޖޭ އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު، އަޖޭ ދޭވްގަން ވަރަޑް ބޮޑު އަގަކަށް ފަސް ފިލްމެއްގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
އަޖޭ އަނެއްކާ ވެސް ޑައިރެކްޝަނަށް

އަޖޭ ވަނީ ކުރިން ދެ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ދާސްވީ" ގައި އޭނާ ކުޅޭނީ ކޮރަޕްޓް ޗީފް މިނިސްޓަރެއްގެ ރޯލު ކަމަށާއި މިއީ މިހާތަނަށް އޭނާ ފެންނާނެ އެންމެ ތަފާތު ރޯލަށް ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "އިސްތިރީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަމަރް ކޯޝިކް ދެން ހަދާ އެ ޖޯންރާގެ ފިލްމު "ބޭޅިޔާ" ގައި ވަރުން ދަވަނާ އެކު، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ކްރިތީ ސެނަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރަބާސްގެ "ރާދޭ ޝާމް" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" ގެ އާ ޓީޒާއެއް

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ އާ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020
"ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގައި ރަންބީރް، އާލިއާ އަދި ދީޕިކާ؟

އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާންކުރި ފިލްމު "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެންނާނީ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އޭނާގެ މިހާރުގެ...

October 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ ނުވައެއްގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ގެ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހެންސަލް މެހެތާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ކޮމެޑީ "ޝަލާންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް މުތިއާ މުރާލިތަރަން އަށް ބިނާކޮށް އިންޑިއާ އިން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ނަން އިއުލާންކޮށް، އޭގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

October 15, 2020
އަޖޭ ވެސް ޕްރަބާސްގެ "އަދިޕުރުޝް" ގައި؟

"ބާހްބަލީ" ކުޅެގެން ވިދައިލި ތެލެގޫ އެކްޓަރު ޕްރަބާސްގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "އަދިޕުރުޝް" ގެ ވިލަންގެ ރޯލަށް ސައިފް އަލީ ޚާން ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމުން އަޖޭ ދޭވްގަން ވެސް...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
"އާރްއާރްއާރް"ގެ ރައިޓްސް އަށް 27 މިލިއަން ޑޮލަރު؟

އަންނަ އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އަދި އިންޑިއާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާ ރެކޯޑްތަކެއް ވެސް ހަދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ސެޓެލައިޓްސް އާއި ޑިޖިޓަލް ރައިޓްސް ހޯދަން ސްޓާ ނެޓްވޯކުން 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް (27.3 މިލިއަން ޑޮލަރު) ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 3
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" ގެ ޝޫޓިން މެދުކެނޑިފައި އޮންނަތާ ހަތް މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާއެރް) އިން ފިލްމު ހަދާތާ ބައި ގަރުނު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ލޯގޯއެއް ނެރެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
އަޖޭގެ ދަރިފުޅަށް މޯދީގެ ތައުރީފު

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ 10 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ގަސް އިންދާފައިވާތީ އެކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތައުރީފު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އޮން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި އޭގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
ޕާތަށް "ގަންގްބާއީ" ލިބުނު ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ އެކްޓަރު ޕާތު ސަމްތާނަށް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ، ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓާ އެކު ހަދާ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއާވާޅީ" އިން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 1
ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއީ" އިން ޕާތު ބޮލީވުޑަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ލީޑް ބަތަލު ޕާތު ސަމްތާން ވަކިވާން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ވަނިކޮށް، ސަންޖޭ ލީލާ...

September 09, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.