09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
އަޖޭގެ "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދާނެ

މިދިޔަ އަހަަރު ރިލީޒްކުރި އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ވެސް ހަދާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ އެއް ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020
އަޖޭ އަށް ކިޔާނެ ފާޑެއް ނެތް، މާ ރަނގަޅު: ރަޖަމޯލީ

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ގިނަ ޑައިރެކްޓަރުން އޭނާގެ ހުނަރާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމަށް ވަރަށް ތައުރީފުކުރެ އެވެ. މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ "މައިދާން" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަމިތު ޝަރުމާ ވެސް އަޖޭ އަށް ތައުރީފުކޮށް ދާދި ފަހުން ވާހަކަ ދައްކާފައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020
"ކަރަން އަރުޖުން" ފުރަތަމަ ލިބުނީ ސަނީ އާއި ބޮބީ އަށް

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާން ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކަރަން އަރުޖުން" އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ދެބެއިން ކަމަށްވާ ސަނީ އާއި ބޮބީ ޑިއޯލަށް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 1
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދި "ބާހްބަލީ" ގެ ދެ ފިލްމަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީ ގެނެސްދޭ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020
ބަންސާލީގެ "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގައި ރަންވީރާއި އާލިއާ؟

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ މިއުޒިކަލް "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 1
އިންދަރްގެ އާ ފިލްމަކީ "ތޭންކް ގޯޑް"

ޑައިރެކްޓަރު އިންދަރު ކުމާރު، އަޖޭ ދޭވްގަނާއި ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އާއި ސިދާތު މަލްއުތުރާއާ އެކު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ނަމަކަށް "ތޭންކް ގޯޑް" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމު "ގަންގްބާއި ކަތިއަވާޅީ" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 1
އަކްޝޭގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އެޅުވުން ކެންސަލްކޮށްފި

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" އެޅުވުން، މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރުފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހުރެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ ކޮޕް ޔުނިވާސް އަށް އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު އިތުރުވާ ކެރެކްޓާ "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

March 04, 2020 2
އިންޑިއާގެ ފިރިހެނުން މިހާރު މައިތިރިވެއްޖެ: ކާޖޮލް

ރޭޕާއި ޖިންސީ ގޯނާގެ އެކި މައްސަލަތައް ބޮޑު އިންޑިއާގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅަށް އަންހެނުން މިހާރު ވަރަށް ފާޅުފައި ނުކުމެ ވާހަކަ ދައްކާތީ އެ ގައުމުގެ ފިރިހެނުން މިހާރު...

01 މާޗް

March 01, 2020 1
"ކައިތީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމަށް އަޖޭ ސޮއިކޮށްފި

ރިލަޔަންސް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ރައިޓްސް ހޯދި ތަމަޅަ ފިލްމު "ކައިތީ" ގެ ރިމޭކަށް އަޖޭ ދޭވްގަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020
އަޖޭގެ "ޗަނަކިއާ" ގެ ޝޫޓިން އޮކްޓޯބަރުގައި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިއުލާންކުރި، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ތާރީހީ ފިލްމު "ޗަނަކިއާ" ގެ ޝޫޓިން މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ނީރަޖް ޕާންޑޭ ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ގެ ތެލެގޫ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ އާ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ތާރީހަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަންގަނާ ރަނާވަތު އެއާފޯސް ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ތޭޖާސް" ގެ ފަސްޓްލުކް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެކްޓަރު އިރްފާން ޚާން އެނބުރި ބޮޑު ސްކްރީނަށް އަންނަ ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 1
އަޖޭ، ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" ކުޅެދެނީ ހިލޭ

މިހާރު ޝޫޓިންތައް ކުރިއަށްދާ، ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގައި އަޖޭ ދޭވްގަން މަސައްކަތްކުރަނީ އެއްވެސް ފީއަކާ ނުލައި ހިލޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮޑްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ކުޅިވަރު ފިލްމު "މައިދާން" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަލާޒް އިން ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 22 ގައި ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، ޝޯގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.