15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، ރާނީ މުކަރްޖީގެ އާ ފިލްމު "މަރުދާނީ 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ތަނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ އާ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
އަޖޭގެ "ޕޫލް އޯރް ކާންޓޭ" އަލުން އުފައްދަނީ

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ތިބި އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަޖޭ ދޭވްގަން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ފިލްމު "ޕޫލް އޯރް ކާންޓޭ" ގެ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019
"ގަންގްބާއީ" ގައި އާލިއާއާ އެކު އަޖޭ

އާލިއާ ބަޓް ސޮއިކޮށްފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމު "ގަންގުބާއީ" ގެ ބަތަލުގެ ރޯލަށް އަޖޭ ދޭވްގަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
ޑައިރެކްޓަރު އަމިތަށް އަޖޭ ވަރުގެ މީހަކު ނެތް

އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމަށާއި އަދި އޭނާއާ އެކީ މަސައްކަތްކޮށްލަން ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު އަމިތު ޝަރުމާ އަޖޭ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 22 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޕާގަލްޕަންތީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ކާޖޮލް އެކީގައި ފެންނަ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

"ބާހްބަލީ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސުނިލް ޝެޓީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އާތިޔާ ޝެޓީގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މޯޓީޗޫރް ޗަކްނަޗޫރް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019
ކާޖޮލްގެ ނެޓްފްލިކްސް ފިލްމަކީ "ތުރިބާންގާ"

"ހަމް އާޕް ކޭ ހޭ ކޯން" ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ރެނޫކާ ސަހާނޭ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރާ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުން ދެއްކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭރު މީޑިއާތަކުން ބުނިގޮތުގައި ޕްރޮޑިއުސަރު ރޯނީ ސްކްރޫވާލާގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ރެނޫކާ ހަދައިދޭ ފިލްމުގެ ތަރިންނަކީ ކާޖޮލް އާއި ޝަބާނާ އަޒްމީގެ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
އަޖޭ، ލަވް ރަންޖަންގެ ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި؟

އަޖޭ ދޭވްގަން ސޮއިކޮށްފައި އޮތް، ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަންގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނުފެށި ލަސްވަމުންދާތީ، ސޮއިކޮށްފައިވާ އެހެން ފިލްމުތަކުގެ ޝެޑިއުލްތަކަށް ބުރޫއަރާނެތީ އޭނާ އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ދީޕިކާ ފެންނާނީ އަޖޭއާ އެކު

އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން މިހާތަނަށް އަދި އެކީގައި އެއްވެސް ފިލްމަކުން ފެނިފައެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ މިއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ބެލުންތެރިން ސްކްރީނުން އެކީގައި ދެކިލަން ބޭނުންވާ ޖޯޑެކެވެ. ރިޕޯތައް މިހާރު ބުނާގޮތުން އެ ފުރުސަތު ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ ލިބިދާނެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 1
ދީޕިކާ ފޭނުންގެ އަޑު ނާހައި ލަވްގެ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނު ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަންގެ އާ ފިލްމަށް ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ސޮއިނުކުރަން ގޮވާލައި ދާދި ފަހުން އޭނާގެ ފޭނުންތަކެއް ކެމްޕޭނެއް ހިންގި ނަމަވެސް އެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ރާޒް" އާއި "ހޯންޓެޑް" ފަދަ ކާމިޔާބު ބިރުވެރި ފިލްމުތަކެއް އުފެއްދި ޑައިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ބަޓް އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ބިރުވެރި ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 2
އަޖޭގެ ކާރު ކަލެކްޝަނަށް އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ކާރު

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން އަގުބޮޑު ކާރެއް ގަތުމަކީ ހައިރާންވާ ވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އޭނާ އަކީ ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެއް އެކްޓަރެވެ. އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު އެއް އެކްޓަރެވެ. އަދި އަޖޭއަކީ ހަމައެކަނި އެކްޓަރެއް ވެސް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ޕްރޮޑިއުސަރެއް ވެސް މެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019
އަޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމަކީ "މައިދާން"

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ސައިދު އަބްދުލް ރަހީމްގެ ރޯލް އަޖޭ ދޭވްގަން ކުޅޭ ފިލްމުގެ ނަމަކަށް "މައިދާން" ހަމަޖައްސައި ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 3
އަޖޭގެ "ތާނަޖީ" ގެ ރޯލަކުން އައިޝްވާރިޔާ ފެންނާނެ

އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ މިހާރު ސްކްރީނުން ނުފެންނާތީ ދެރަވެފައި ތިބި ފޭނުން ބައިވަރެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ފިލްމަކީ ކުޑަ ރޯލެއް ކުޅުނު، މިދިޔަ އަަހަރުގެ ފްލޮޕް ފިލްމު "ފަނޭ ހޭން" އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އޭނާ އެއްވެސް ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރި ކަމުގެ އަޑެއް ނާރަ އެވެ.