08 ޖުލައި

July 08, 2020
ޓްވީޓެއްގައި ފިލްމުގެ އެންމެން ޓެގް ނުކުރީތީ ނުރުހިއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފިލްމު "ބޯލް ބައްޗަން" ރިލީޒްކުރިތާ އަށް އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަކުރަން އަޖޭ ދޭވްގަން ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން، ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު ބަތަލާ ޕްރަޗީ ދެސާއީ ހިތްހަމަނުޖެހުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައި އޮތް އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމު "މައިދާން" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

July 05, 2020 3
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ކޯޅުމަށް އަޖޭގެ ފިލްމެއް

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ބޯޑަރު ހިއްސާކުރާ ލަޑާކްގެ ގަލްވާން ވާދީގައި ޗައިނާ އިން އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކެއް ބިނާކުރާތީ މަސްރަހު ހޫނުވެ ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި އިންޑިއާގެ...

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ޕޯސްޓަރުތައް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކެއްގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވެބް ސިރީޒް "ބްރީތު: އިން ޓު ދަ ޝެޑޯ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވެ، އާންމު ހާލަތަކަށް އައިސްފައިވާ ނިއު ޒިލެންޑްގައި އަޅުވާ ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމަކަށް "ގޯލްމާން އެގެއިން" ވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އާއި ނެޓްފްލިކްސް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމު "ބުލްބުލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގަ އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، ފިލްމީ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތާ މިހާރު ފަސް މަސް ވަނީ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެތައް ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ގެއްލުމެއް މިހާރު ވެސް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ބަލީގެ ހާލަތު އިންޑިއާގައި ރަނގަޅުވަމުން ނުދާތީ ސިނަމާތައް ހުޅުވާނެ...

12 ޖޫން

June 12, 2020
އަޖޭގެ އަންހެނުންގެ ރޯލަށް ޝްރިޔާ

ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ރޯލަކަށް ބަތަލާ ޝްރިޔާ ސަރަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

June 12, 2020
އާލިއާގެ "ގަންގްބާއީ" ގައި އަޖޭ އާއި އިމްރާން

ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަދާ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއަވާޅީ" ގެ ކާސްޓްގައި އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި އިމްރާން ހާޝިމީ ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020
އަޖޭގެ "ރެއިޑް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަށް ތައްޔާރުވަނީ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ރެއިޑް" އަކީ ވަރުގަދަ ފްރެންޗައިޒަކަށްވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ދެވަނަ ބައިގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވި ޓީ ސީރީޒްގެ ބުޝަން ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 1
"ޗަނަކިއާ" ގެ ރޯލަށް އަޖޭ ބޯ ބާލަނީ

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެއް ކަމަށްވާ ޗަނަކިއާގެ ރޯލް ކުޅެން އަޖޭ ދޭވްގަން ބޯ ބާލާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 1
ޝޫޓްނުކުރެވި "މައިދާން" އަށް 7 ކްރޯޑްގެ ގެއްލުމެއް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ކުޅިވަރު ފިލްމު "މައިދާން" ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތީ ފިލްމު ޝޫޓްކުރަން ހެދި ބޮޑު ސެޓެއް ބޭނުން ނުކުރެވި 7 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
އަޖޭގެ "ކައިތީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ކަޒިންއެއް؟

ނެޕޮޓިޒަމް ނުވަތަ އާއިލީ މީހުންނާއި ގާތް މީސްމީހުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭ ވާހަކަ އަކީ ބޮލީވުޑްގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ހޫނުކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" އަނެއްކާ ވެސް ފަސްކޮށްފާނެ

ކުރިން މި އަހަރު ގެނެސްދޭން އޮތް، ޑައިރެކްޓަރު ރާޖަމޯލީގެ ބޮޑު ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އަނެއްކާ ވެސް ފަސްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020
އާލިއާގެ ރޯލާ ބެހޭ ގޮތުން ރާޖަމޯލީ ވާހަކަ ދައްކައިފި

އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ ބޮޑު ބަޖެޓްގެ އުންމީދީ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގައި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ކުޅޭ ރޯލާ ބެހޭ ގޮތުން ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
އަޖޭގެ "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދާނެ

މިދިޔަ އަހަަރު ރިލީޒްކުރި އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ވެސް ހަދާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ އެއް ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020
އަޖޭ އަށް ކިޔާނެ ފާޑެއް ނެތް، މާ ރަނގަޅު: ރަޖަމޯލީ

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ގިނަ ޑައިރެކްޓަރުން އޭނާގެ ހުނަރާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމަށް ވަރަށް ތައުރީފުކުރެ އެވެ. މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ "މައިދާން" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަމިތު ޝަރުމާ ވެސް އަޖޭ އަށް ތައުރީފުކޮށް ދާދި ފަހުން ވާހަކަ ދައްކާފައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020
"ކަރަން އަރުޖުން" ފުރަތަމަ ލިބުނީ ސަނީ އާއި ބޮބީ އަށް

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާން ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކަރަން އަރުޖުން" އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ދެބެއިން ކަމަށްވާ ސަނީ އާއި ބޮބީ ޑިއޯލަށް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 1
ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދި "ބާހްބަލީ" ގެ ދެ ފިލްމަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީ ގެނެސްދޭ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020
ބަންސާލީގެ "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގައި ރަންވީރާއި އާލިއާ؟

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ މިއުޒިކަލް "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 1
އިންދަރްގެ އާ ފިލްމަކީ "ތޭންކް ގޯޑް"

ޑައިރެކްޓަރު އިންދަރު ކުމާރު، އަޖޭ ދޭވްގަނާއި ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އާއި ސިދާތު މަލްއުތުރާއާ އެކު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ނަމަކަށް "ތޭންކް ގޯޑް" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.