18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އޮން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި އޭގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
ޕާތަށް "ގަންގްބާއީ" ލިބުނު ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ އެކްޓަރު ޕާތު ސަމްތާނަށް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ، ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓާ އެކު ހަދާ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއާވާޅީ" އިން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 1
ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއީ" އިން ޕާތު ބޮލީވުޑަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ލީޑް ބަތަލު ޕާތު ސަމްތާން ވަކިވާން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ވަނިކޮށް، ސަންޖޭ ލީލާ...

September 09, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ސުޕަހީރޯ ފިލްމުގައި އަޖޭ ކުޅޭނީ ވިލަންއެއްގެ ރޯލް

މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ބޮޑު ބަޖެޓް ސުޕަހީރޯ ފިލްމުގައި އޭނާ ކުޅޭނީ ވިލަންއެއްގެ ރޯލް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ބާހްބަލީ" ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި ތެލެގޫ އެކްޓަރު ޕްރަބާސް އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020
އަޖޭ އަށް އަލަށް ޔާޝްރާޖްގެ ފިލްމެއް؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމެއް އަލަށް އަޖޭ ދޭވްގަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގެ ފިލްމު "ރާތު އަކޭލީ" ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި، މި މަހުގެ 31 ގައި ފިލްމު ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވިދިޔާ ބާލަންގެ ފިލްމު "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
ޓްވީޓެއްގައި ފިލްމުގެ އެންމެން ޓެގް ނުކުރީތީ ނުރުހިއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފިލްމު "ބޯލް ބައްޗަން" ރިލީޒްކުރިތާ އަށް އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަކުރަން އަޖޭ ދޭވްގަން ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން، ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު ބަތަލާ ޕްރަޗީ ދެސާއީ ހިތްހަމަނުޖެހުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައި އޮތް އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމު "މައިދާން" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

July 05, 2020 3
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ކޯޅުމަށް އަޖޭގެ ފިލްމެއް

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ބޯޑަރު ހިއްސާކުރާ ލަޑާކްގެ ގަލްވާން ވާދީގައި ޗައިނާ އިން އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކެއް ބިނާކުރާތީ މަސްރަހު ހޫނުވެ ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި އިންޑިއާގެ...

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ޕޯސްޓަރުތައް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކެއްގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވެބް ސިރީޒް "ބްރީތު: އިން ޓު ދަ ޝެޑޯ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވެ، އާންމު ހާލަތަކަށް އައިސްފައިވާ ނިއު ޒިލެންޑްގައި އަޅުވާ ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމަކަށް "ގޯލްމާން އެގެއިން" ވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އާއި ނެޓްފްލިކްސް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމު "ބުލްބުލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގަ އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، ފިލްމީ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތާ މިހާރު ފަސް މަސް ވަނީ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެތައް ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ގެއްލުމެއް މިހާރު ވެސް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ބަލީގެ ހާލަތު އިންޑިއާގައި ރަނގަޅުވަމުން ނުދާތީ ސިނަމާތައް ހުޅުވާނެ...

12 ޖޫން

June 12, 2020
އަޖޭގެ އަންހެނުންގެ ރޯލަށް ޝްރިޔާ

ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ރޯލަކަށް ބަތަލާ ޝްރިޔާ ސަރަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

June 12, 2020
އާލިއާގެ "ގަންގްބާއީ" ގައި އަޖޭ އާއި އިމްރާން

ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަދާ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއަވާޅީ" ގެ ކާސްޓްގައި އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި އިމްރާން ހާޝިމީ ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020
އަޖޭގެ "ރެއިޑް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަށް ތައްޔާރުވަނީ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ރެއިޑް" އަކީ ވަރުގަދަ ފްރެންޗައިޒަކަށްވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ދެވަނަ ބައިގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވި ޓީ ސީރީޒްގެ ބުޝަން ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 1
"ޗަނަކިއާ" ގެ ރޯލަށް އަޖޭ ބޯ ބާލަނީ

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެއް ކަމަށްވާ ޗަނަކިއާގެ ރޯލް ކުޅެން އަޖޭ ދޭވްގަން ބޯ ބާލާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 1
ޝޫޓްނުކުރެވި "މައިދާން" އަށް 7 ކްރޯޑްގެ ގެއްލުމެއް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ކުޅިވަރު ފިލްމު "މައިދާން" ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތީ ފިލްމު ޝޫޓްކުރަން ހެދި ބޮޑު ސެޓެއް ބޭނުން ނުކުރެވި 7 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.