28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
"ބައްޗަން ޕާންޑޭ" އަންނަ އަހަރު؛ އަކްޝޭ ތަފާތު

އަކްޝޭ ކުމާރު ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ފެންނާނެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ބައްޗަން ޕާންޑޭ" ގެ އާ ޕޯސްޓަރަކާ އެކު، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އުންމީދީ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު މައިގަނޑު ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ބިރުވެރި ފިލްމު "ދުރުގާވަތީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު އެކްޓަރަކީ އަކްޝޭ

މި ވަގުތު ބޮލީވުޑްގައި ހުރި އެންމެ އަގު ބޮޑު އެކްޓަރަކީ ފުލުފުލުގައި ހިޓް ފިލްމުތައް ގެނެސްދެމުން އަންނަ އަކްޝޭ ކުމާރު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
"ގުޑް ނިއުޒް" އަށް 200 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރިި، އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" އަށް އިންޑިއާ އިން އެކަނި ލިބުނު އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް (28 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ގެނެސްދޭ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއަވާޅީ" ގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު މިއަދު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 1
އަކްޝޭ ކުޅުނު އިޝްތިހާރެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ދޮންނަކުނޑިއެއްގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ކުޅުނު އިޝްތިހާރެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އެކަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީގެ އާ ފިލްމު "މަލަންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދިން "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ އާމްދަނީ 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020
ރޯހިތުގެ ފިލްމުގައި ކެޓްރީނާ އަކީ ޑޮކްޓަރެއް

އަންނަ މާޗް މަހު ރިލީޒް ކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކޮޕް ޑްރާމާ "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގައި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ފެންނާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ރޯލުން ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019
އަކްޝޭ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ފިލްމެއް

މި ފަހަކަށް އައިސް އާ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ކަމަށް ބުނެ އެ ވާހަކަ މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން...

December 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރި، އެކްޓަރު ޑީނޯ މޯރިއާ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވާ ފިލްމު "ހެލްމެޓް" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019
"ގުޑް ނިއުޒް" ދެއްކުން ހުއްޓުވައި ދޭން އެދި ކޯޓަށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" އަކީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި އައިވީއެފް ހަދައިގެން ދަރިން ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނުބައި ތަސައްވުރެއް އުފައްދައިދޭނެ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ކަރުނާޓަކާގެ ޖަމިއްޔާއަކުން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫގެ އާ ފިލްމުގެ ނަން އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019
"ގުުޑް ނިއުސް" އިން އުފާވެރި ޚަބަރުތަކެއް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ގުޑް ނިއުސް" އަކީ އަހަރު ނިންމައިލަން ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅު ފިލްމެއް ކަމަށާއި އެ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ހިއްސާކުރަން ހުރީ މުޅިން ވެސް ރަނގަޅު ޚަބަރުތަކެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ފިލްމަށް މަޝްހޫރު ފިލްމު ކްރިޓިކް ތަރަން އަދާޝް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވިދޫ ވިނޯދް ޗޯޕްޅާ 12 އަހަރު ފަހުން ޑައިރެކްޓްކުރި ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމު "ޝިކާރާ: ދި އަންޓޯލްޑް ސްޓޯރީ އޮފް ކަޝްމީރީ ޕަންޑިތުސް"ގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި ދައްކައިލަން ނިންމައި ފިލްމުގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ އާ ފިލްމު "ޕަންގާ" ގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ދައްކައިލާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ޑާންސް ފިލްމު "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އޮމަންގެ ކުމާރުގެ އަންހެނުން ވަނީތާ އޮމަންގް ކުމާރު ވެސް ޑައިރެކްޝަނަށް ނިކުމެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޕާކިސްތާނުން މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަލަކޯޓްގެ އިންޑިއާވީ ފަޅި އަށް ދިން ހަމަލައާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ރައްދުގައި ދިން ހަމަލާތަކަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް އަބީޝެކް ކަޕޫރް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 6
ކެނެޑާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދި ސަބަބު އަކްޝޭ ކިޔައިދީފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އަތުގައި އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ބަދަލުގައި ކެނެޑާގެ ރަށްވެހިކަން އޮންނާތީ އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ކުރިން ނުދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފި އެވެެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ޖަޔޭޝްބާއީ ޖޯރްދާރު" ގެ ޝޫޓިން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފަށައިފި އެވެ.

December 06, 2019
އާ ޑައިރެކްޓަރުންނާ ބެހޭގޮތުން އަކްޝޭގެ ސަމާސާ ރައްދެއް

މި ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން އާ ޑައިރެކްޓަރުންނާ އެކީ މަސައްކަތްކުރާތީ އަކްޝޭ ކުމާރަށް އަމާޒުވި ސުވާލަކަށް ސަމާސާ ޖަވާބެއް ދީފި އެވެ.