18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އޮން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި އޭގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
"ޓެނެޓް" ބަލާފައި ޓްވިންކަލްގެ ތައުރީފު މަންމަ އަށް

ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމު "ޓެނެޓް" އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިނަމާއެއްގައި ބެލުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމުގެ ރޯލެއް ކުޅުނު ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ އަށް ދަރިފުޅު...

September 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަސައްކަތް ނިމި އެކަމަކު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ނުގެނެވި ދެ އަހަރެއްހާ ދުސްވެފައިވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީގެ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތުކޭ ސިތާރޭ" މި މަހުގެ 18 ގައި ނެޓްފްލިކްސް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" ޑިޖިޓަލްކޮށް ނެރެފާނެ

ސިނަމާތަކުގައި ނޫނީ ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމައި ފަސްކޮށްފައިވާ ދެ ފިލްމު ކަމަށްވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ދެ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރުމުގައި ހިއްސާވި ރިލަޔަންސް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ދީފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ޕްރިމިއާކުރާނީ އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
އަކްޝޭގެ ފިލްމު ލިސްޓަށް "ރަކްޝާ ބަންދަން"

ފުލުފުލުގައި ފިލްމުތަކަށް ސޮއިކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފިލްމު "ސުޕަ 30" މި މަހުގެ 6 ގައި ނެދެލަންޑްސްގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "އާޝްރާމް" މި މަހު ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
"އަތުރަންގީ ރޭ" ގެ ޝޫޓިން އަލުން އޮކްޓޯބަރަށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައި، ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީގެ އާ ފިލްމު "އަތުރަންގީ ރޭ" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރު ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ލަކްނޫގައި ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020
އަކްޝޭ އަށް މަނީޝްގެ ފިލްމެއް؟

ޑައިރެކްޓަރު މަނީޝް ޝަރުމާގެ ފިލްމެއް އަކްޝޭ ކުމާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
ކައްކާކަށް ނޭނގޭ، ކައްކަނީ އަކްޝޭ: ޓްވިންކަލް

ކައްކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި މި ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ކެއްކުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަމުން އަންނަނީ ފިރިމީހާ/އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރާއި ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާރަވް ބާޓިއާ ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ ޓްވިންކަލް ކަންނާ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވިދިޔާ ބާލަންގެ ފިލްމު "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
އަކްޝޭގެ "ޕްރިތުވީރާޖް" ގެ ޝޫޓިން ނޮވެމްބަރުގައި

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ތާރީހީ ބޮޑު ފިލްމު "ޕްރިތުވީރާޖް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 1
ލާރާ ވެސް އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް" އަށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ކާސްޓަށް ބަތަލާ ލާރާ ދައްތާ ވެސް ނަގައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020
އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ވާނީ ކަޕޫރް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ސްޕައި ތުރިލާ "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާ އަކީ ވާނީ ކަޕޫރުކަން އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ޕޯސްޓަރުތައް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކެއްގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައފި އެވެ.

July 01, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް

ކޮވިޑް-19އާ ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ ހެދި ސިނަމާތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" މި...

July 01, 2020
އަކްޝޭ އާއި ސޯނޫ އަށް މަތީ ޝަރަފު ދޭން ގޮވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކުރިމަތިވި ދަތި ހާލުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެހީވަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ސޯނޫ ސޫދަށް، އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ދޭ...

30 ޖޫން

June 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވެބް ސިރީޒް "ބްރީތު: އިން ޓު ދަ ޝެޑޯ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް ހުމާ ގްރޭޝީ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.