31 މާޗް

March 31, 2020 6
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ މާލީ އެހީ

ގައުމު 21 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުންކޮށް، އިންޑިއާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއުލާންކުރެއްވި ފަންޑް "ޕީއެމް-ކެއާޒް" އަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ފަންނާނުން މާލީ އެހީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020
އަކްޝޭއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ނީރަޖް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު "ކްރެކް" ކިޔާ ފިލްމެއް ހަދަން އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު، އޭގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލީ އަކްޝޭއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ނޫން ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ނީރަޖް ޕާންޑޭ ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 1
ވާނީ އަށް ޔާޝްރާޖް ނޫން ތަނެއްގެ ފިލްމެއް ލިބިއްޖެ

އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ވާނީ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 1
އަކްޝޭގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އެޅުވުން ކެންސަލްކޮށްފި

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" އެޅުވުން، މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރުފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހުރެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތޭރަ ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ބޮޑު ސްކްރީނަށް މި އަހަރު އަންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީ އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން "ހަންގާމާ 2" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ ކޮޕް ޔުނިވާސް އަށް އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު އިތުރުވާ ކެރެކްޓާ "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ އާ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ތާރީހަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ.

February 25, 2020
އަކްޝޭ އަށް އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމެއް

ފުލުފުލުގައި ފިލްމުތަކަށް ސޮއިކުރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު، ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ފިލްމަކަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"100 ނޮޓް އައުޓް" އާއި "އޯ މައި ގޯޑް" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އުމޭޝް ޝުކްލާ އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
އެމްއެސް ބިއްޓާގެ ރޯލް އަކްޝޭ އަށް

އިންޑިއާގެ ދިފާއުގައި މަރުވާ މީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ މަނިންދަރުޖީތު ސިންގް ބިއްޓާ (އެމްއެސް ބިއްޓާ) ގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު އަކްޝޭ ކުމާރަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020
"އަތުރަންގީ ރޭ" ގައި އަކްޝޭގެ ރޯލް ކުރެއް ނުވާނެ

މިހާރު ޝޫޓިން ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ "އަތުރަންގީ ރޭ" ގައި އަކްޝޭ ކުޅެނީ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް ނޫން ކަމަށާއީ އޭނާގެ ކެރެކްޓާ އަކީ ވާހަކައިގެ ވަރަށް މުހިއްމު ހިއްސާއެއް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީ ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނި ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ހޮންކޮންގައި މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައި، ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނޫބަވް ސިންހާ ޑައިރެކްޓްކޮށް، ތާޕްސީ ޕައްނޫ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާ ފިލްމު "ތައްޕަޅު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
"އަތުރަންގީ ރޭ" ގައި އަކްޝޭ، ސާރާ އަދި ދަނޫޝް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން "ޒީރޯ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީގެ އާ ފިލްމުގެ ކާސްޓް ނަމާ އެކު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

February 01, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރުގެ ބޭސް ފަރުވާ އަކްޝޭގެ ހަރަދުގައި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖަގަން ޝަކްތީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަލިވެ، ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް" އަށް ކްރިތީގެ ކޮއްކޮ؟

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" އަކީ ބަތަލާ ކްރިތީ ސެނަންގެ ކޮއްކޮ ނުޕޫރް ސެނަން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމަށްވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު-ޕާޓް ވަން: ދަ ހޯންޓެޑް ޝިޕް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައި، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
"ބައްޗަން ޕާންޑޭ" އަންނަ އަހަރު؛ އަކްޝޭ ތަފާތު

އަކްޝޭ ކުމާރު ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ފެންނާނެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ބައްޗަން ޕާންޑޭ" ގެ އާ ޕޯސްޓަރަކާ އެކު، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އުންމީދީ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު މައިގަނޑު ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ބިރުވެރި ފިލްމު "ދުރުގާވަތީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

January 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު އެކްޓަރަކީ އަކްޝޭ

މި ވަގުތު ބޮލީވުޑްގައި ހުރި އެންމެ އަގު ބޮޑު އެކްޓަރަކީ ފުލުފުލުގައި ހިޓް ފިލްމުތައް ގެނެސްދެމުން އަންނަ އަކްޝޭ ކުމާރު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
"ގުޑް ނިއުޒް" އަށް 200 ކްރޯޑްގެ އާމްދަނީއެއް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރިި، އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" އަށް އިންޑިއާ އިން އެކަނި ލިބުނު އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް (28 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ގެނެސްދޭ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއަވާޅީ" ގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު މިއަދު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 1
އަކްޝޭ ކުޅުނު އިޝްތިހާރެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ދޮންނަކުނޑިއެއްގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ކުޅުނު އިޝްތިހާރެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އެކަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.