03 ޖުލައި

July 03, 2020
އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ވާނީ ކަޕޫރް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ސްޕައި ތުރިލާ "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ބަތަލާ އަކީ ވާނީ ކަޕޫރުކަން އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ޕޯސްޓަރުތައް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކެއްގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައފި އެވެ.

July 01, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް

ކޮވިޑް-19އާ ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ ހެދި ސިނަމާތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" މި...

July 01, 2020
އަކްޝޭ އާއި ސޯނޫ އަށް މަތީ ޝަރަފު ދޭން ގޮވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކުރިމަތިވި ދަތި ހާލުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެހީވަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އަކްޝޭ ކުމާރާއި ސޯނޫ ސޫދަށް، އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ދޭ...

30 ޖޫން

June 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވެބް ސިރީޒް "ބްރީތު: އިން ޓު ދަ ޝެޑޯ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް ހުމާ ގްރޭޝީ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގަ އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، ފިލްމީ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތާ މިހާރު ފަސް މަސް ވަނީ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެތައް ކްރޯޑް...

June 17, 2020
ހާލުގައި ޖެހުނު ބަތަލާއަކަށް އަކްޝޭގެ މާލީ އެހީ

އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް ޕަންޖާބް އެންޑް މަހާރަޝްތުރާ (ޕީއެމްސީ) ބޭންކް ބަނގުރޫޓުވެ މިދިޔަ އަހަރު ބަންދުކުރުމުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޓީވީ ބަތަލާ ނުޕޫރް އަލަންކާރަށް...

13 ޖޫން

June 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ ފިލްމެއް އަކްޝޭ ކުމާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މިހާތަނަށް އަދި އެ ދެ މީހުން އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާތީ އަކްޝޭ އަކީ، ސަންޖޭގެ ވިޝް ލިސްޓްގެ ކުރީގައި އުޅޭ އެކްޓަރެކެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން "ގާބިލް" އާއި "ކާންޓޭ" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ވަނީ...

11 ޖޫން

June 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމާއި މުރުނާލް ތާކޫރުގެ ވީޑިއޯއެއް ލަވައެއް މިއަދު ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 1
"ކިލާޅީ" އަކީ ކެރިއަރު ބަދަލުކޮށްލި ފިލްމު: އަކްޝޭ

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ކިލާޅީ" އަކީ ހަމައެކަނި ފިލްމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މުޅި ކެރިއަރު ބަދަލުކޮށްލި ފިލްމު ކަމަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 4
ފޯބްސްގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިސްޓްގައި އަކްޝޭ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ސެލެބްރިޓީންނާ އެކު ފޯބްސް އިން މި އަހަރު އާންމުކުރި ލިސްޓުން ވެސް ޖާގަ ލިބުނު ހަމައެކަނި އިންޑިއާގެ ފަންނާނަކަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީގެ ފުރަތަމަ ސިންގަލް ނެރެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020
ދޮގު ޚަބަރަކާ ހެދި އަކްޝޭ ނޫހަކަށް ދައުވާކޮށްފާނެ

ނިއު ދިއްލީގައި ދިރިއުޅޭ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ދައްތަ އާއި އޭނާގެ ކުދިން މުމްބާއީ އަށް ގެންދަން އަކްޝޭ ކުމާރު ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާއަކުން ފެތުރި ވާހަކައެއް، ދޮގުކޮށް، އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުވާކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 5
ޓްވިންކަލް އަށް މަންމަގެ ކެއުމެއް 46 އަހަރު ފަހުން

ކުރީގެ ބަތަލާ އަދި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އަންހެނުން ޓްވިންކަލް ކަންނާ އަކީ އަބަދު ވެސް މީހުންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރާ މީހެކެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައި މިހާރު ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާތީ ވާ ގޮތެއް ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 3
ލޮކްޑައުންގެ ގެއްލުމާ އެކު ވެސް އަކްޝޭ އެހީ ދިން

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެހީވި އެކަކީ އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުވި ފަންޑްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީގެ އިތުރުން އެކި ފަރާތްތަކަށް އޭނާ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކްޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) ވެސް ހަދިޔާކުރި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020
އަކްޝޭގެ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ޖޫންގައި ހޮޓްސްޓާ އަށް

މި މަހު ފާހަގަކުރާ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ރިލީޒްކުރަން އޮތް އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމް" އަންނަ މަހު ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 4
އަކްޝޭގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް 2 ކްރޯޑް ރުޕީސް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ދެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު މުމްބާއީގެ ފުލުހުންނަށް ދެ ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އެހީއެއް ހޯމަ ދުވަހު ދީފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
އަކްޝޭ އަކީ ދެއްކުންތެރިއެކޭ ނުބުނަން

ބައެއް މީހުން ހައިރާތަށް ފައިސާ ހޭދަކުރަނީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނެ ދިން އިންޓަވިއުގައި 25 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހަދިޔާކުރި މީހެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކީ އަކްޝޭ ކުމާރަށް ނިސްބަތްކޮށް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އެކްޓަރު ޝަތުރުގަން ސިންހާ (ސަތަރޭ) ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020
"ބޭބީ" ފްރެންޗައިޒަކަށް ހަދާނަން: ނީރަޖް

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު އެކްޝަން ތުރިލާ "ބޭބީ" ފްރެންޗައިޒަކަށް ހެދުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ނީރަޖް ޕާންޑޭ ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" ސްޓްރީމެއް ނުކުރާނެ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި، މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަކަށް ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ވާހަކަ އެ ދެ ފިލްމުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަނާ ހަވާލުވެފައިވާ ރިލައިންސް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.