12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
އަކްޝޭ އަށް ކަންނާޑާ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެއް

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ކަންނާޑާ ފިލްމެއްގެ ރައިޓްސް ހޯދުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައް އަކްޝޭ ކުމާރު ވާން ފަށައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި، އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރީގެ އެކްޓަރު އަމްރިޝް ޕޫރީގެ ކާފަ ދަރިފުޅު ވަރުދާން ޕޫރީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ޔޭ ސާލީ އާޝިގީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ ޑަބަލް ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ހެޕީ ހާޑީ އެންޑް ހީރު" އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 3 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 1
މި ހަފުތާގެ ތިން ފިލްމު ވެސް ކަމަކުނުދިޔަ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ ވަރަށް އުންމީދީ ތިން ފިލްމެއް ރިލީޒްކުރި ދުވަހެއް ނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ފިލްމަކީ ބެލުންތެރިންނާއި ކްރިޓިކުން ވެސް އުންމީދުކުރި ވަރުގެ ފިލްމުތަކަކަށް ނުވި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
"ދޫމް 4" އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް 4" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ މި ފިލްމުން ސަލްމާން ޚާން ނުވަތަ ޝާހްރުކް ޚާން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 22 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޕާގަލްޕަންތީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 6
އަކްޝޭ ބަފާބެގެ ރެކޯޑާ އެއްވަރުކޮށްފި

މީގެ 47 އަހަރު ކުރިން، ކުރީގެ ސުޕަސްޓާ ރާޖޭޝް ކަންނާ ފުލުފުލުގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު 17 ފިލްމުގެ ރެކޯޑާ އޭނާގެ ދަނބިދަރި އަކްޝޭ ކުމާރު އެއްވަރުކޮށް، ރޭހުގެ ކުރިއަތުލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި އެކްޓަރު ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީގެ ދެވަނަ ފިލްމު ""ސެޓެލައިޓް ޝަންކަރު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 3
ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ކައިވެނިތައް

ފިލްމީ ތަރިންނަށް ކާމިޔާބު ކައިވެނީގެ ހަޔާތެއް ބިނާކުރުމަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކްޓަރުންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރާ އެކު ޒާތީ ދިރިއުޅުން ބެލެންސްކުރަން އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި ރޫޅުނު ކައިވެނިތައް އެހާރާއި މިހާރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 2
އަކްޝޭ އަށް 120 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ހުށަހެޅުމެއް

އަކްޝޭ ކުމާރަކީ ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ތިބި ދުވަސްވީ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފަންނާނެވެ. އޭނާގެ ފިލްމެއް ނަމަ ބޮޑު ހިޓަކަށްވާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ އަބަދު ވެސް އޮވެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން، އަކްޝޭއަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ގިނަ ފިލްމުތަކެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ، ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅޭ އެކްޓަރެކެވެ. މި...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު ޓްރާންސް ޖެންޑާ ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝީ ބޮމްބް" ގައި އޭނާ ފެންނާގެ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 13 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ރާނީ މުކަރްޖީގެ އާ ފިލްމު "މަރުދާނީ 2" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްލާކައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ކޮމެޑީ ފިލްމު "ހައުސްފުލް 4" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ "ޑްރީމް ގާލް" ވެސް 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު: ޕާޓް ވަން: ހޯންޓެޑް ޝިޕް" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ސީރީޒް "ބާގީ" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 1
އަކްޝޭގެ "ޕްރިތުވީރާޖް" އަންނަ އަހަރުގެ ދިވާލީގައި

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ވަރުގަދަ ރަސްކަލެއް ކަމަށްވާ ޕްރިތުވީރާޖް ޗޯހަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު އަކްޝޭ ކުމާރު ކުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު، ފިލްމު ޓީޒާއާ އެކު، އެ ފިލްމު އަންނަ އަހަރުގެ ދިވާލީގައި ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019
ކްރިތީގެ ކޮއްކޮއާ އެކު އަކްޝޭގެ ވީޑިއޯ ލަވައެއް

ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް ބިޒީކޮށް އުޅެމުން އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު، ބަތަލާ ކްރިތީ ސެނަންގެ ކޮއްކޮ ނުޕޫރް ސެނަންއާ އެކު ވީޑިއޯ ލަވައެއް ކުޅެފި އެވެ.