19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 20
އަޒްހަރުން އަރަބިއްޔާ އަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން ރާއްޖޭގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް އަރަބި ފޮތްތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 2
އަރަބިއްޔާ އަށް އަޒްހަރުން ޓީޗަރުން އަންނަން ފަށައިފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން ފޮނުވަން ހަމަޖެއްސި ޓީޗަރުން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 4
އަޒްހަރުގެ ޓީޗަރުން ރާއްޖެ އަންނާނީ ބުދަ ދުވަހު

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން ފޮނުވާ އިތުރު 18 ޓީޗަރުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 19
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް އަޒުހަރުގެ ޓީޗަރުން އަދިވެސް ނުލިބޭ

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް އަދިވެސް މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީގެ ޓީޗަރުން ނުލިބޭ ކަމަށް ޓީޗަރުންގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން މިސްރަށް ދިޔަ ވަފުދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 75
ޝެއިހުލް އަޒްހަރު ހުންނެވީ ކޯފާވެވަޑައިގެންފައި

އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީގެ ޝެއިހުލް އަޒްހަރު، އަހުމަދު މުހައްމަދު އައްތޮއްޔިބް ހުންނެވީ މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ޓީޗަރުންނާމެދު ކަންތައް ކުރިގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯފާވެފައި ކަމަށް މިސްރަށް ދިޔަ ވަފުދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 2
އަރަބިއްޔާގެ ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މިސްރަށް

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގެ ވަފުދެއް މިސްރަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 20
އަޒްހަރުން ޓީޗަރުން ނުލިބި އަރަބިއްޔާ އަށް ދަތިވެފައި

އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް މިއަހަރު ފޮނުވަން ހަމަޖެއްސި ގިނަ ޓީޗަރުން އަދި ވެސް ނުލިބޭތީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 4
އަޒްހަރް ޔުނިވާސިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިސްރުގެ އަލް އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 4
އަޒުހަރުން ފޮނުވި ޓީޗަރުންނާ މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކޮށްފި

އަލް އަޒުހަރު ޔުނިވަސިޓީން މި އަހަރު ރާއްޖެ ފޮނުވި 14 ޓީޗަރުންނާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 2
އަޒުހަރުން ރާއްޖެ އަށް އަލުން ޓީޗަރުން ފޮނުވަނީ

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން ފޮނުވުމަށް މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވަސިޓީން ނިންމައި، ރާއްޖެ އަންނަ ޓީޗަރުންނަށް އެކަން އަންގައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 12
ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަލްސާއެއްގައި މައުމޫން ތަގުރީރުކުރަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ އިސްލާމީ ޖަލްސާއެއްގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ދައުވަތު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.