28 ޖުލައި

July 28, 2019 40
ބަނގުރާ ހުރި ދަޅުތައް ފިހާރަތަކުން ނަގަނީ

ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ދަޅުތައް ފިހާރަތަކުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 28, 2019 19
ބަނގުރާ ހިމެނޭ ދަޅުތަކުގެ މައްސަލަ ކަސްޓަމުން ބަލަނީ

ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބުއިމެއް މާލޭގައި ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކަން ހުރި ކަމަށް ބުނާތީ އެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 28
ބަނގުރާ މަނާކުރުމުގެ ގަރާރު މަޖިލިހުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ބަނގުރަލާއި އޫރު މަސް މަނާކޮށް، އެ އާ ގުޅޭ ގަވައިދުތައް ބާތިލް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލިހުން ބަލައިނުގަނެ މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 14
މަތިވެރީގައި ރޯވި ގެސްޓްހައުސް އިން ރާފުޅިތަކެއް ފެނުނު

އއ. މަތިވެރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރޯވި ގެސްޓްހައުސް ތެރެއިން ތިން ފުޅި ރާ ފެނުނުކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 57
މާލޭގައި ބަނގުރާ "ފެކްޓަރީއެއް"! 800 ފުޅި ރާ!

މާލޭ ގެއެއްގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަނގުރާ ކައްކައި އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަށް މީހަކު ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 27
ރާފުޅިތަކަަަަަކާ އެކު ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

ދަބަސްތަކަކަށް ބަނގުރާފުޅިތަކެއް އަޅައިގެން މިއަދު މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އުޅުނު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 6
އިންޑިއާގައި ވިހަ ރަލެއް ބޮވިގެން 133 މީހުން މަރު

ގުވަހަޓީ (ފެބްރުއަރީ 24) - އިންޑިއާގެ އާސާމް ސްޓޭޓުގައި ވިހަ ރަލެއް ގޮވިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 133 އަށް އަރައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018
ބެން އެފްލެކް އަނެއްކާ ވެސް ރިހެބްގައި

ރަލަށް ދެވިހިފައިގެން މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ރިހެބްގައި ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް އަނެއްކާ ވެސް ރިހެބުން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 18
އާ ނިޒާމަކުން، އޫރު މަހާއި ބަނގުރާ މޮނިޓަރު ކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެ ކުރާ އޫރު މަހާއި، ބަނގުރާގެ ބާވަތްތައް މޮނިޓަރު ކުރާނެ އާ ނިޒާމެއް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 10
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގަނެ، ބަޔަކު ހައްޔަރު

މާލެއަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގަނެ، ހަ މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 2
ރަލުގެ މާއްދާތައް ހިމެނޭ ތަކެތި ފިހާރަތަކުން ނަގައިފި

ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ހުރި، ބަނގުރަލުގެ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ކާބޯތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 27
އޮޕަރޭޝަން ހިންގަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު: ކަސްޓަމްސް

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހަތަރު ރިސޯޓެއްގައި ހުރި ބަނގުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 70
ގާސިމްގެ ރިސޯޓްތައް ކަސްޓަމްސް އިން ފާސްކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެއް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އިން ބަލައި ފާސްކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 30
ސަފާރީން ހޯދި ބަނގުރާ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ޖެހިއްޖެ

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ސަފާރީއަކުން އަތުލައިގަތް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި ބިޔަރު ދަޅުތަކަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ތަކެތި ކަމަށް ވާތީ، އެ ތަކެތި އޭގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލު ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 1
ސަފާރީއަކުން ބަނގުރާތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އަތުލައިގަނެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 3
އެންމެ ރާ ތައްޓަކުން ވެސް ކެންސަރަށް ހުށަހެޅޭ

ރާ ބުއިން ކެންސަރާ ގުޅިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާ އިރު ރަލަކީ އާއްމު ސިއްހަތަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްކަން އެމެރިކާގެ އިސް ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 14
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 8
ބަނގުރާ ކައްކަން ތިއްބާ ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާ ކައްކަން ތިބި ދެ ބިދޭސީއަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާ އެކު މާލެއިން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 39
ބަނގުރާ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މުއާ ގޭ ބަންދަށް

ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ރޭ ފަތިހު ހައްޔަރުކުރި، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒު (މުއާ) ގޭ ބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

June 17, 2017 47
ފިލްމީ ތަރި މުއާ ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރު

މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒު (މުއާ) އާއި އިތުރު ބަޔަކު، ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 3
ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާ އެކު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕޮރޭޝެނެއްގައި ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާ އެކު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 22
މުސްލިމް ކުޅުންތެރިޔާގެ ދީނީ ޝަރުތުތައް ގަބޫލުކޮށްފި

ނިއު ޒީލެންޑްގެ ހުނަރުވެރި ރަގަބީ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮނީ ބިލް ވިލިއަމްސްގެ ޖާޒީގައި ވަކި ކަހަލަ ބްރޭންޑްތަކެއް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ އެދުނު އެދުން ކްލަބުން ވެސް ގަބޫލުކޮށްފި އެވެ.