09 މާޗް

March 09, 2020 26
އިންތިޚާބު ފަސްކުރަންޖެހޭ: އަލްހާން

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން، މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އަލްހާން ފަހުމީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 40
ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގަ ނުދޭން އަލްހާން ޖޭޕީއާ ދުރަށް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭގެ މޭޔަރަކަށް ވާދަކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 85
މާލޭގެ މޭޔަރަކަށް މުއިއްޒާއި އަފްޝަން އަދި އަލްހާން

މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބު އަފްޝަން ލަތީފް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 51
ހައިލަމަށް 200،000ރ. ދިނިން: އަލްހާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހްމަދު ހައިލަމް އަށް 200،000ރ. ދެއްވި ކަމަށާއި އެއީ އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް އޭނާ ނެންގެވި ލޯނެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން...

November 06, 2019 14
ހައިލަމަށް ފައިސާ ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަައެއް ބަލަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ފައިސާތަކެއް ދެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން ޖުޑީޝަލް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 14
އަލްހާނަށް ހަމަލާދިން މީހާ ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އަށް ހަމަލާދިން މީހާ ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 107
ދީބާޖާ އިން އަލްހާންގެ ލޯފާމަށް 174 މިލިއަން ރުފިޔާ

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓާ ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ބަދަލު ހޯދަން ކުރި ދައުވާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި އަލްހާން ފަހުމީގެ ލޯ ފާމަށް 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 27
މުބާރާތްތައް ބާއްވާތީ އަލްހާން އޭސީސީ އަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްހާން ފަހުމީ ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ބާއްވައި އަދި އިނާމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލު ކުރުމަށް އޭނާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 96
ބަންދުން ވީއްލިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ: ގާސިމް

ގާނޫނީ ގޮތުން ބަންދުން މިނިވަން ވުމަށް ފަހު ނޫނީ ރާއްޖެ ވަޑައިނުގަތުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 1
ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ފުރަން ފަށައިފި

މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް، މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 14
ޕާޓީން ވަކި ކުރުމުން އަލްހާން އީސީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާން ފަހުމީ އެ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުން އުނި ކުރި މައްސަލައިގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި އަލްހާން ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 11
އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް އަލްހާން ކުރެއްވި ދައުވާ ބޭރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން އަމުރުކޮށްދޭން އެދި އަލްހާން ފަހުމީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ، މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 14
އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުން މޫސަ އާއި އަލްހާން އުނިކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކާއި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާން ފަހުމީ އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުން މިއަދު އުނިކޮށްފި އެވެ.

November 28, 2016 9
އެމްޑީޕީގެ 7 މެމްބަރަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ފާސްނުކުރަން އެމްޑީޕީން ނެރުނު ވިޕާ ޚިލާފުވި ހަތް މެމްބަރަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 24
އެމްޑީޕީގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތް ހިންގަނީ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން އަމުރުކޮށްދޭން އެދި އަލްހާން ފަހުމީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ދެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ނުލިބުމުން އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 7
އަލްހާން އެމްޑީޕީން ވަކިކުރަން އިލެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާން ފަހުމީ އެ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުން އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 37
އެމްޑީޕީ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިހާބުކުރަން ކޯޓަށް

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިންތިހާބު ބާއްވަން އެ ޕާޓީގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދޭން އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 17
ވަކިކުރީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރާނެތީ: އަލްހާން

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާން ފަހުމީ އެ ޕާޓީން ވަކި ކުރަން ނިންމީ 2018ގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އޭނާ ވާދަކުރާނެތީ ކަމަށް އަލްހާން މިއަދު ވިިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 16
އަލްހާން އެމްޑީޕީން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާން ފަހުމީ އެ ޕާޓީއަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށާއި އެ ޕާޓީގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ގޮތަށް އަމަލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އޭނާ ޕާޓީން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 13
ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި ނަމަ ޝަރީއަތަށް ދާނަން: އަލްހާން

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފި ނަމަ ޝަރީއަތަށް ދާނެކަމަށް، އެޕާޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާން ފަހުމީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 6
އަލްހާން އެމްޑީޕީން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީގެ މަސްލަހަތަށާއި ޕާޓީއަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޕާޓީން އަލްހާން ފަހުމީ ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 50 މެމްބަރުން ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 30
އަސާސީ ގަވާއިދަށް އެމްޑީޕީން އަމަލުކުރުމަށް އަންގައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާއި އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ޕާޓީ އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.