26 ޖޫން

June 26, 2016 27
އަލީ ހަމީދުގެ އުމުރު ހަގު ކުރި މައްސަލަ ޕީޖީ އަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އުމުރު ހަގު ކުރައްވައި އައިޑީ ކާޑު ބަދަލުކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބެލުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހަށް ސިޓީއެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.