10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 19
މިވަރުގެ ހިދުމަތްތެރިއަކު ދެން ފެނިދާނެތަ؟

އޭނާގެ އޮފީސް ކޮޓަރިކޮޅަށް ވަނުމުން އިހުސާސްކުރެވޭނީ މާ ކުރީ ޒަމާނެއްގައި އުޅެވޭހެންނެވެ. އެތަނުގައި ކޮމްޕިއުޓަރެއް، މޯބައިލް ފޯނެއް ނުވަތަ ޒަމާނުގެ އެފަދަ އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގެ ހިލަމެއް ނެތެވެ. ބައްތެއްޔަކަށް މުދާ އަރުވައި ބަރާކޮށްފައި އޮންނަހެން ކޮޓަރިކޮޅު ބަރާކޮށްފައި އޮންނާނީ ފޮތްތަކާއި ކަރުދާހުންނެވެ. އެތަނުގައި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 7
އަލީ ހުސައިން: ފޮތްތައް ނެރުމުގައި ދެ ވަނައެއް ނެތް!

"ގޮނޑަށް އުކާލާފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ވެސް އެއްކުރައްވާނެ. ފައިސާ ދީގެން ވެސް ކުރީގެ ލިޔުންތައް ހޯއްދަވާނެ. އެހެން މީހުންނަށް ނުލިބޭ ކަހަލަ ލިޔުންތައް ހޯއްދަވާނެ. އެ ލިޔުންތައް ޗާޕްކޮށް ނެރުއްވުން ކަމަކަށް އޮންނާނީ."

January 09, 2019 15
"ތި ފޮޓޯ ޖަހަން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު މަރުވީމަ"

"ހަވީރު" އަށް 35 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން 2014 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް އެރުވި އެންމެ ޚާއްސަ އެއް ބޭފުޅަކީ އަލީ ހުސެއިން އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކީ ގެއިން ބޭރަށް...

January 09, 2019 41
ނޮވެލްޓީ އަލީ ހުސެއިން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗާޕުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރައްވަމުން އަންނަ ހިދުމަތްތެރިޔާ އަލީ ހުސެއިން، 82، މިއަދު ހެނދުނު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.