12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ޕޭން މެޓަލްގެ ހާއްސަ ސޭލެއް

ޕޭން މެޓަލްގެ 17 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް، އެ ފިހާރަ އިން ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
ގިނައިން މުދާ ގަތުމުން އަލޯރާ އިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް

އަލޯރާ އޮފީސް ފާނިޗާ އިން ޑިސްކައުންޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
އަލޯރާ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އަލޯރާ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން 2019 ފަށައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019
ޕޭން މެޓަލްގެ ލޯޔަލްޓީ ކާޑުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް!

ޕޭން މެޓަލް އިން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ލޯޔަލްޓީ ކާޑުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019
އޮޒާރޯ ސޭލުން މިފަހަރު ތިން ބެޑްރޫމް ސެޓް!

އަގު ބޮޑު އިނާމުތަކެއް ލިބޭ "އޮޒާރޯ ސޭލް 2019" ފަށައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
ބޮޑު ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އަލޯރާއިން ފަށައިފި

އޮފީސް ފަރުނީޗަރަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އަލޯރާއިން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018
އަލޯރާ އޮފީސް ފަރުނީޗަރުން ހާއްސަ ސޭލެއް

މި އަހަރު ނިމުމާއި އާ އަހަރު ފެށުމާ ދިމާކޮށް އަލޯރާ އޮފީސް ފަރުނީޗަރު ފިހާރައިން ބޮޑު ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 1
ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން އަލޯރާ ހުސްކުރާ ސޭލް ކުރިޔަށް!

މިދިޔަ މަހު އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގައި ފެށި ހުސްކުރާ ސޭލްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018
އަލޯރާގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ސޭލެއް

އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 3
އޮޒާރޯ އިން 10 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ސޭލެއް

އޮޒާރޯ އިން ދިހަ ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ އީދު ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 1
އަލޯރާ އިން 20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު

ފަރުނީޗަރު ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު އަލޯރާ ޕޭން ހޯމް އިން 20 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017
އޮޒާރޯ އިން 30 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު

އޮޒާރޯ ހޯމްކެއާ އިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017
އަލޯރާއިން 15 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފަރުނީޗަރު ފިހާރަ އަލޯރާ ޕޭން ހޯމް އިން ކުރިއަށް އޮތް އަޟްހާ އީދަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017
އަލޯރާ އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އައިފޯނެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނަން މަޝްހޫރު އެއް ފަރުނީޗަރު ފިހާރަ ކަމަށްވާ އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޕްރޮމޯޝަަންގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އައި ފޯން 7 އެކެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017
އަލޯރާ: ފަރުނީޗަރު ވިޔަފާރީގެ އެންމެ އުހުގައި!

އޮފީސް ފަރުނީޗަރު ގަންނަ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަންނާނީ އަލޯރާގެ ނަމެވެ. އެއީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެތަނުން ގަންނަ ފަރުނީޗަރަކީ ހިތްގައިމު އަދި އެހާމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރުނީޗަރެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސްވާނެ ހަގީގަތެކެވެ.