25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ޝެނެލުން ލުބުނާނަށް 700،000 ޑޮލަރު

ޝެނެލަކީ ލުބުނާނަށް މިހާތަނަށް އެހީދިން ހަމައެކަނި ފެޝަން ކުންފުނި

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 7
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ 100،000 ޑޮލަރު ބޭރޫތަށް

ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ އަމާލްގެ އުފަން ގައުމުގެ ތިން ޖަމިއްޔާއަކަށް

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 1
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ރިލީފް ފަންޑްތަކަކަށް، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އަންހެނުން އަމާލް ކްލޫނީގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 94
ރޮހިންޖާ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ވަކީލަކަށް އަމާލް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ގެމްބިއާ އިން އދ. ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ އިން ވަންނަން ނިންމައި އެކަމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ވަކީލަކަށް އަމާލް ކްލޫނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 9
އުމުރުގެ ފަރަގަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

ކައިވެނިކުރާ އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެއް ކަމަކީ އުމުރާ އެއްވަރުގެ މީހަކު އިހުތިޔާރު ކުރުމެވެ. އެކަމަކު ޒަމާނުސުރެ ވެސް އެ މީހަކަށް ވުރެ އެތައް އަހަރެއް ދޮށި ނުވަތަ އެތައް އަހަރެއް ހަގު މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ފިރިހެނުންގެ މެދުގަ އެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނުން އެ...

09 ޖުލައި

July 09, 2019 3
ފިލިޕީންސްގެ ނޫސްވެރިޔާގެ ގާނޫނީ ޓީމަށް އަމާލް ކްލޫނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 9) - ފިލިޕީންސްގެ ނޫސްވެރިޔާ މާރިއާ ރެއްސާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ނެޓްފްލިކްސް އަށް ކްލޫނީ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

"ގުޑް މޯނިން، މިޑްނައިޓް" ކިޔާ ފިލްމެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ޑައިރެކްޓްކޮށް ދީ، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ވެސް ކުޅެން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ކްލޫނީ އާއި އަމާލް ވަރީގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ ވަރިވެއްޖެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 4
ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލަން ސޫކީއަށް އަމާލް ކްލޫނީ ގޮވާލައްވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - މިއަންމާ އިން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލުމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އަށް މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 4
މިއަންމާގައި ބަންދުކުރި ނޫސްވެރިންގެ ދިފާއުގައި އަމާލް

ލަންޑަން (މާޗް 30) - މިއަންމާގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ ނިންމަވައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 57
"ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަން ގާނޫނު ތަނެއް ނުދޭ"

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެންނެވުމަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ވެސް ހިލާފުކަމެއް ކަމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ބޭރުގެ ވަކީލު، އަމާލް ކްލޫނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017
ދަރިން ލިބުނު ފަހުން ޒިންމާދާރު މީހަކަށް ވެވިއްޖެ: ކްލޫނީ

ދަރިން ލިބުނު ފަހުން ކުރިއަށް ވުރެ މާ ޒިންމާދާރު މީހަކަށް މިހާރު ވެވިއްޖެ ކަމަށާއި ދަރިންގެ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެގެން އުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017
ކްލޫނީ ފައުންޑޭޝަނުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ބައިބައިވުން އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ސަދަން ޕަވަޓީ ލޯ ސެންޓަރު (އެސްޕީއެލްސީ) އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީގެ ދަ ކްލޫނީ ފައުންޑޭޝަން ފޮ ޖަސްޓިސް އިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 10
ސީރިއާގެ 3000 ކުދިންނަށް އަމާލް އާއި ކްލޫނީ އެހީވަނީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 1) - ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީ ކުދިންގެ ތެރޭން ލުބުނާނުގައި ދިރިއުޅޭ 3،000 ކުދިންނަށް ތައުލީމް ދިނުމަށް އަމާލް އާއި ޖޯޖް ކްލޫނީ އެހީވާން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 1
ދަރިންގެ ފޮޓޯ އާންމު ކުރުމުން ކްލޫނީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ހުއްދަ ނެތި ދަރިންގެ ފޮޓޯތައް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "ވޮއިސީ" އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ކްލޫނީ ބުނޭ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 4
ކްލޫނީ އާއި އަމާލަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ އަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ދަރިން ލިބޭތީ މިހުރީ ވަރަށް އުފަލުން: ޖޯޖް ކްލޫނީ

ބައްޕައަކަށްވާތީ ވަރަށް އުފަލުން ހުރި ކަމަށާއި އެ ތަޖުރިބާ ވަރަށް ފޮނިވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017
ކްލޫނީ އާއި އަމާލް އަށް ލިބެނީ ދެ ޖިންސްގެ ދެ ކުދިން

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އަދި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ އަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބެން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރު ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 3
ޖޯޖް އާއި އަމާލް ކްލޫނީ އަށް އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 10) - ހޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލް ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އަނބިކަނބަލުން އަދި މަޝްހޫރު ގަނޫނީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ އަށް އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބެން އުޅޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 3
ޓްރަމްޕުގެ ޚިޔާލުތައް ހުރި ގޮތުން ގާނޫނުތައް މުގުރަފާނެ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 21) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޚިޔާލުތައް ހުރި ގޮތުން އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެދާނެ ކަމަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.