25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 1
ބިލް ގޭޓްސް އަށް ވުރެ އީލޮން މަސްކް މުއްސަނދި

ދެވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ބިލް ގޭޓްސް އަށް ގެއްލި، ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކަށް އެ މަގާމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020
އެމެޒޯން ފާމަސީ ތައާރަފުކޮށްފި

އެމެޒޯނުން ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެމެޒޯން ފާމަސީ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
"މިރުޒާޕޫރު" ތިން ވަނަ ސީޒަނަކަށް

އިންޑިއާގެ ވެބް ސީރީޒްތަކުގެ ތެރެއިން ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގެ "މިރުޒާޕޫރު" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަނަކަށް ދަންމައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020
އެމެޒޯން ޕްރައިމާ އެކު އަޖޭ އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމް އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު، އަޖޭ ދޭވްގަން ވަރަޑް ބޮޑު އަގަކަށް ފަސް ފިލްމެއްގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝާހްރުކް ޚާންގެ ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމު "ޑާލިންސް" ގައި އޭނާގެ މަންމަގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ޝެފާލީ ޝާހް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރަބާސްގެ "ރާދޭ ޝާމް" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހެންސަލް މެހެތާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ކޮމެޑީ "ޝަލާންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ނެޓްފްލިކްސްއެއް ނޫން، ޝާހިދަށް އެމެޒޯންގެ ހުށަހެޅުމެއް

ޝާހިދު ކަޕޫރާ އެކު ނެޓްފްލިކްސް އިން 100 ކްރޯޑްގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއިން އޭނާއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020
"ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ޑިސެމްބަރު 25 ގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި މި އަހަރު ފަސްކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރުން ދަވަނާއި ސާރާ އަލީ ޚާންގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ...

October 10, 2020
އެމެޒޯންގެ ޑެލިވަރީއަށް 100 ޕަސެންޓް އިލެޓްރިކް ވޭން

އޮންލައިންގެ ވިޔަފާރީގައި ރަސްކަންކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ އެމެޒޯން ކުންފުނިން ޑެލީވަރީގެ ހިދުމަތަށް ބޭނުންކުރަން އުފެއްދި ސައްތަ އިން ސައްތަ އިލެކްޓްރިކް ވޭން ދައްކާލައިފި...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 2
ފެޝަން ޝޯގެ މައްސަލާގައި ރިއާނާ މާފަށް އެދިއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ އަމިއްލަ ބްރޭންޑް ފެންޓީގެ ދަށުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ގެނެސްދިން "ސަވޭޖް އެކްސް ފެންޓީ" ޝޯގެ ބެކްގްރައުންޑް މިއުޒިކްގައި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީސްތަކެއް ހިމެނި މައްސަލަ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ލޫނާ: އެމެޒޯންގެ ގޭމިން ޕްލެޓްފޯމް އަންނަ މަހު

"ލޫނާ" ގެ ނަމުގައި އަންނަ މަހު ކްލައުޑް ގޭމިން ޕްލެޓްފޯމެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެޒޯން އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 2
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ގޭތެރޭގައި އުދުހޭ ކެމެރާއެއް

ވަގުންނަށް ފާރަލާ އާލާތެއްގެ ގޮތުގައި އެމެޒޯން އިން "އޯލްވޭޒް ހޯމް ކެމް" ގެ ނަމުގައި އުދުހޭ ކެމެރާއެއް ނެރެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 1
އަމީތާބުގެ އަޑު އެމެޒޯން އެލެކްސާ އަށް

ވޮއިސް އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމެޒޯންގެ އެލެކްސާގައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން އަޑު ހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 29
ދިވެއްސަކު ލިޔުނު ފެންޓަސީ ވާހަކައެއް އެމެޒޯން ލިސްޓަށް

ރާއްޖެ އަށް ބިނާކޮށް ދިވެއްސަކު ލިޔުނު ފެންޓަސީ ވާހަކައެއް އެމެޒޯންގެ ބެސްޓް ސެލިން ބުކް ލިސްޓުތަކުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
އެލެކްސާ ޕްރިންޓް: ޝޮޕިން ލިސްޓް ޕްރިންޓްކޮށްދީބަލަ!

އެއްޗެއް ޕްރިންޓްކުރަން މި އަށް ވުރެ ވަކިން ފަސޭހަ ގޮތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޕްރިންޓްކޮށްދޭށޭ ބުނީމަ ނިމުނީ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މައިކްރޮސޮފްޓަށް!

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ "ޖޮއިންޓް އެންޓަޕްރައިޒް ޑިފެންސް އިންފްރަސްޓްރަކްޗާ"، (ޖެޑައި) ކްލައުޑް ކޮންޓްރެކްޓާ ހެދި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑު އަރާރުމެއް...

September 06, 2020 1
ރިއާނާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް އެމެޒޯން އަށް

ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްޓްރީމްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި 4، 2021 ގައި

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 1
އެމެޒޯންގެ ޑްރޯން ޑެލިވަރީ އަށް ހުއްދަ ދީފި

ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން، މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ އެމެޒޯން އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ޕްރައިމް އެއާ" އަށް އެމެރިކާގެ ފެޑެރެލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން...

September 02, 2020 1
ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދީ އީލޮން

މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރި ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާ މާކް ޒަކަބާގް ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ތިން...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
"ބިންގް" އަކީ މިހާރު "މައިކްރޮސޮފްޓް ބިންގް"

ބިންގް އަކީ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އަމިއްލަ "އިންޓަނެޓް ސާޗް އިންޖީން" އެކެވެ. ބިންގް ބަލަހައްޓައި ހިންގަނީ ވެސް މައިކްރޮސޮފްޓުންނެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
އެމެޒޯނުން ފިޓްނަސް ބޭންޑެއް، ނަމަކީ "ހާލޯ"

އަޅައިގެން ހުންނަ އިރު މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އަޑުން ސިއްހީ ހާލަތު ވަޒަންކުރެވޭ ފިޓްނެސް ބޭންޑެއް "ހަލޯ" ގެ ނަމުގައި އެމެޒޯނުން ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

August 29, 2020 1
ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 1
އެމެޒޯންގެ މައި އެއް ތަނބު ކުންފުންޏާ ވަކިވަނީ

އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯންގެ މައި އެއް ތަނބު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުންފުނިން ރިޓަޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.