23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 8
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް އައްޔަންކޮށްފި

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅައި އޭނާއާ އެ މަގާމު މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 13
ސިޔާސީއިދިކޮޅުލީޑަރުންގެ އަނބިންނާ ކެޝަޕް ބައްދަލުކޮށްފި

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި، ޖަލަށް ލާފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އަނބިންނާ، އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ބައްދަލު...

June 05, 2018 63
ސަފީރުގެ ރޯދަވީއްލުން ބޮއިކޮޓްކުރުމުން އިމާދަށް ތައުރީފް

ރާއްޖެއަށް އެމެރިކާއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ދެއްވާ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ވަޑައިނުގަތުމަށް، ސީނިޔާ ނޫސްވެރިޔާ އަދި ވީޓީވީގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އިމާދު ލަތީފު...

25 މެއި

May 25, 2018 12
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅަނީ

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އައު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 51
މި ހާލަތުގައި މިނިވަން އިންތިހާބެއް ބާއްވާނީ ކިހިނެއް؟

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތުން، މިނިވަން އިންސާފުވެރި ރިއާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމާ މެދު އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 74
ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން ސަފީރުންނަށް ނޭނގޭނެ:ނިހާން

ރާއްޖޭގެ ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އެއީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމެރިކާ ސަފީރަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ...

March 03, 2018 24
ހައްޔަރުކުރާ މީހުން އަދަދުކުރަން ވެސް ދަތި: ކެޝަޕް

ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުން ގިނަވެ އެ މީހުންގެ އަދަދު އޮޅޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެމެރިކާ އިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 23
ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކެޝަޕްގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން، އެމެރިކާއިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 10
އަމުރާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން އެމެރިކާއިން އެދެފި

އެކިއެކި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ އެއްގޮތަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރަން އެމެރިކާއިން ރާއްޖެ އަށް މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 25
ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމުން އެމެރިކާ ސަފީރު ކަންބޮޑުވެެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރު ކުރުމުން ،އެމެރިކާއިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 25
އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ހާލަތާ މެދު އެމެރިކާ ސަފީރުގެ ބަސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 150 ދުވަސް ވުމުން ދައްކައިދެނީ ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު އިސް ހުރިހާ ލީޑަރުންހެން މި ވަގުތު ތިއްބެވީ ޖަލުގައި ނުވަތަ އަރުވާލެވިގެން ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 26
އެލްޖީއޭގެ ނިންމުމަށް އެމެރިކާ ސަފީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މަނާކުރުމުން، އެމެރިކާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް އިއްޔެ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 12
ނާޒިމަށް އިންސާފު ލިބުމާބެހޭ ގޮތުން ކެޝަޕްގެ ސުވާލެއް

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތުގެ ފައިދާ ކުރާނީ ކޮން އިރަކުންތޯ، ރާއްޖެ އަށް އެމެރިކާ އިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 8
ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ހުރަހެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީ އަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 10
އިދިކޮޅު މީހުންގެ މަސައްކަތް ސަފީރު ފާހަގަކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމްކުރުމަށާއި ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ގައުމީ ރޫހާއި އެ މަސައްކަތުގައި ދައްކާ ހިތްވަރު އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް އިއްޔެ ފާހަގަކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 4
އެމެރިކާގެ ސަފީރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި

އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 2
އެމެރިކަން ސެންޓަރު އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީގައި ހިންގަމުން އައި އެމެރިކަން ސެންޓަރު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 21
ނަޝީދުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސަފީރުންނާ ހިއްސާކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި ޝަކުވާތައް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭރުގެ ސަފީރުންނާ މިއަދު ހިއްސާކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 21
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ފުނޑުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ: ޔޫއެސް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ކޯޓުން މިއަދު ހަވާލުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ފުނޑުފުނޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން މިރޭ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.