28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 5
ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއިން އަމީން ސަލާމަތްވެއްޖެ

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 1
އަމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން ފަސްކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 45
ޔާމީން ދޫނުކުރާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި: ދަައުލަތް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކ. އާރަށުގައި ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނެވިއިރު، އެމަނިކުފާނު ދޫ ނުކުރާނެ ކަމަށް ނަޝީދު އޭރު ވިދާޅުވި ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 64
ބަންދުކުރީ ބަންގަލޯއެއްގައި، އެއީ ހައްޔަރެއް: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކ. އާރަށުގައި ބެހެއްޓީ ބަންގަލޯއެއްގައި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރި ހައްޔަރެއް ކަމަށް ވާތީ އެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 6
ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރަން: އަމީން

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއަށް އޭނާ މިއަދު އިންކާރުކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 3
ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން އަމީނަށް ހަތް ދުވަސް ދީފި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން އަމީނަށް ހަތް ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 24
އަމީން ފައިސަލަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 19
އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަން ކުރެއްވި އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 26
އަމީން ހާޒިރުކުރީ ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް މިރޭ ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 30
އަމީން ފައިސަލް، މޫސާ ޖަލީލް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކުރީގެ ދެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ އަމީން ފައިސަލާއި މޫސާ އަލީ ޖަލީލް މާދަމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.