01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 85
"ޖޭޕީ އޮތީ ކޯލިޝަންގައި، ގޮތެއް ހޯދީ މަޖުބޫރުވެގެން"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އޮތީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ކަމަށާއި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް އެހެން ގޮތެއް ހޯދީ މަޖުބޫރުވެގެން ކަަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 60
މިއީ ވަކި ބައެއްގެ ސަރުކާރެއް ނޫން: އަމީން

މިއީ އެންމެ ޕާޓީއެއް ލީޑު ކުރާ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށާއި ވަކި މީހަކު ނުކުމެ، މިއީ އެއްބައެއްގެ ސަރުކާރެއް ކަން ދައްކަން ކުރާ މަސައްކަތް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 131
ގާސިމްގެ ނިންމުމަކީ ރައީސަށް އަރުވާ ހަދިޔާއެއް: އަމީން

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ މުސްތަގިއްލުކަން ކަށަވަރު ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް، ގާސިމް އަރުވާ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 64
ވައުދު ފުއްދަން ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުމެއް ނުވޭ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ވައުދު ފުއްދުމަށް ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 24
"ބޭރުގައި ތިބި ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގައި ވޯޓުލާން ނޭންގޭނެ"

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތަކަށް ހޯދާ ބޭފުޅުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުން ހުރަސް އަޅަނީ އަސާސީ ހައްގަކަށް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 17
"ޖޭޕީން ކަންކަން ނިންމާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް"

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިން މޭޓަކު ހަމަޖައްސަން ޖޭޕީއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އެކަން ކުރުން ލަސްވާތީ ފާޑުކިއުން ބޮޑުވިޔަސް، އެ ޕާޓީން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ނިންމާނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ހަރުދަނާކޮށް ކަމަށް ނައިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 38
އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ އާ ޝަރުތުތައް ފާސްކޮށްފި

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތާއި ރަށްވެހިކަން ހޯދައިގެން އުޅޭ މީހުން، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތާއި ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ނޫނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 24
ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލިޔަސް ވާދަކުރެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުން

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތް ހޯދަގެން އުޅޭ މީހަކު ވެސް، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރެވޭނީ، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 21
ޖޭޕީގެ ހަތަރު ނައިބު ލީޑަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރާ ހަތަރު ލީޑަރުން މިއަދު ފަތިހު ހޮވައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 39
ކެބިނެޓަކީ ޚިޔާލެއް، ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަހެއް ނެތް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އިއްޔެ އިއުލާންކުރެއްވި ކެބިނެޓަކީ އޭނާގެ ޚިޔާލެއް ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 32
އަމީންގެ ވާހަކަތަކާ މެދު ހަސަން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނުކުމެވަޑައިގަތުމަކީ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނަށް ލިބޭނެ މާޔޫސްކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ...

May 29, 2018 99
"ނަޝީދު ޕްރައިމަރީއަށް ނުކުތުމަކީ މާޔޫސް ކަމެއް:އަމީން

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރައްވައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓު ހޯއްދެވުމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާ ވަކިން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުމަކީ ރައްޔިތުން...

11 މެއި

May 11, 2018 25
"ލީޑަރުން ހުރަގެއަށްލީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކަނޑުވަން"

ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ހުރަގެއަށް ލައި ބަންދުކޮށް، ގައުމު ބިރުވެރި ހާލަތަކަށް ވައްޓާލީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިއްވިޔަ ނުދޭން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 27
ބަސްނޭހުމަކުން ވިޔަސް ރައީސް ގާނޫނީ އިމަށް ވައްދަންޖެހޭ

ރައްޔިތުން ނުކުމެ 24 ގަޑިއިރު އިހްތިޖާޖްކޮށް، މަދަނީ ބަސްނޭހުމަކަށް ގޮސްގެން ނަމަވެސް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވައްދަންޖެހޭ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 39
އީޔޫ ރިޕޯޓުގެ ފައިދާ ނަގަންނޫޅޭ، ލާދީނީ ޓެގު ނޭޅުވޭނެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ ފައިދާ ނަގަން ސަރުކާރުން ނޫޅުމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮލުގައި ލާދީނީ ޓެގް ނޭޅުވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމް ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 60
ޔާމީން ވަކިކުރުމަށް ފަހު ނޫނީ އިންތިހާބަކަށް ނުދެވޭނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ނޭދޭ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 25
އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ހާލަތާ މެދު އެމެރިކާ ސަފީރުގެ ބަސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 150 ދުވަސް ވުމުން ދައްކައިދެނީ ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު އިސް ހުރިހާ ލީޑަރުންހެން މި ވަގުތު ތިއްބެވީ ޖަލުގައި ނުވަތަ އަރުވާލެވިގެން ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 48
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ: އަމީން

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 19
ގޮނޑިތައް ލިބުނީ ރައީސްގެ ސަބަބުންނެއް ނޫން: އަމީން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮނޑިތަކެއް ލިބުނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 39
ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނެއް ނެތް! އެކަމަކު މި ކުރަނީ ކީއް؟

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ތިން އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ގޮތާ މެދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅެއް އޮވެ އެވެ؛ އެމަނިކުފާނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގަ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 32
ޖަމީލް، އަލީ ވަހީދު، އަމީނަށް ވެސް ހިމާޔަތް ލިބިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ރައްކާތެރިކަން ނެތުމުން އަމިއްލަ އަށް އަރުވާލެއްވިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އިދިކޮޅު ތިން ލީޑަރަކަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.