19 މެއި

May 19, 2019 3
އަމީތާބު އިމްރާނާ އެކީ ފިލްމުކުޅެން އައިޝްވާރިޔާ ދެކޮޅު

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ މި ވަގުތު ހުރީ ބަފާބެ އަމީތާބް ބައްޗަން ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
"ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ގައި އަމީތާބާއި އަޔޫޝްމަން

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އަޔޫޝްމަން ކުރާނާއާ އެކު ކުރިން ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރި ޑައިރެކްޓަރު ސުޖިތު ސިރްކާސް އެ ދެ ތަރިންނާ އެކު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ގެ ނަމުގައި ކޮމެޑީ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޗެހެރޭ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީޑިއާތަކުން ކުރިން ބުނި ގޮތާ ހިލާފަށް "ކޭލް" ގެ ބަދަލުގައި "ޗެހެރޭ" ގެ ނަމާ އެކު ރޫމީ ޖެފްރީގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ހުކުރު ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓިޕިކިލް ހިންދީ ލަވައެއް ބަލައިލަން ބޭނުން ނަމަ އާ ލަވައަކަށް "ފަކީރާ" ބަލައިލާށެވެ. މިއީ މި މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ލަވަ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ކަރަންގެ "ބުރައްމަސްތުރާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަޔާން މުކަރްޖީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފެންޓަސީ ލޯބީގެ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒްކުރުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
ސޯޝަލް މީޑިއާ އަކީ މި ޖީލުގެ އެޓޮމް ބޮން: އަމީތާބް

ބައެއް މީހުންނަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން، މި ޖީލުގެ އެޓޮމް ބޮމަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ވެފައިވާ ކަމަށް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
"ޗުޕްކޭ ޗުޕްކޭ" ގެ ރިމޭކެއް ވެސް ހަދަނީ

ކުރީގެ ކްލެސިކެއް ކަމަށްވާ "ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ގެ ރިމޭކެއް ހަދަމުން އަންނަ ޓީ ސީރީޒުން އަނެއްކާ ވެސް ކުރީގެ ކާމިޔާބު ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެއް ހަދަން ނިންމައި އޭގެ ރައިޓްސް ހޯދައިފި އެވެ.

April 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 5
އަމީތާބް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 70 ކްރޯޑް ދައްކައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރަށް އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައިި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ދެއްކީ އަމީތާބް ބައްޗަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާނާއި ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިހް އަދި އަލީ ފަޒަލް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

April 12, 2019 2
އަމީތާބްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމަކަށް ޝާހްރުކްގެ ފިނި ރައްދެއް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ބަދުލާ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދި ކާމިޔާބީ އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން ފާހަގަނުކޮށްގެން ބަތަލު އަމީތާބް ބައްޗަން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރުމުން، ފިލްމުގެ...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 4
އަމީތާބް ޕާކިސްތާން މީހެއްގެ ރޯލު ނުކުޅެން ނިންމައިފި

ވާދަވެރި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ހިނގާ ސުލްހައިގެ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެއްގައި ޕާކިސްތާން މީހެއްގެ ރޯލް ކުޅެން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އަމީތާބް ބައްޗަން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 17 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ އަގުބޮޑު ސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ސެޓެއް ހަދަން ކުރަން ކުރި މަސައްކަތްތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 2
ކަންގަނާ މި ފަހަރު ޕްރޮޑިއުސަރު ނިހަލާނީއާ ދެކޮޅަށް

އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި މީސްމީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ހައިރާންވާ ވަރުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން އާދަވެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ޕްރޮޑިއުސަރު ޕެހެލާޖް ނިހަލާނީއާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ކުރިން ނުދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި، އޭނާ ރުޅި އަރުވާލައިފަ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިރޭ އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއެއް ދައްކަން ފަށާނެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 5
"ބުރައްމަސްތުރާ" އަކީ އެންމެ ރިހުން ބޮޑު މަސައްކަތް: އަޔާން

މި އަހަރު ހިންދީ ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ، ފެންޓަސީ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" އަކީ މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ފެށި މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޑިސެމްބަރު މަހު ސިނަމާ އަށް އަންނަ އިރު، މި ޓްރޮލޮޖީގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަޔާން...

13 މާޗް

March 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ޗައިނާގެ ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އިމްރާން ހާޝިމީ "ބާފް" ކިފާ ކޯޓް ޑްރާމާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019
"ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރު ހިންދީ ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ފެންޓަސީ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ މަރަށް އާދީއްތަ ދުވަހު އެއް އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. އެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ކުރަން އާއިލާ އިން އަންނަނީ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.