12 ޖުލައި

July 12, 2020 1
އައިޝްވާރިއާ އާއި ދަރިފުޅު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ފިރިމީހާ އަބީޝެކް ބައްޗަން އާއި ބަފައިގެ އަމީތާބް ބައްޗަންް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް ބަތަލާ އައިޝްވާރިއާ ރާއި އާއި ދަރިފުޅު އާރަދިއާ ބައްޗަން ވެސް...

July 12, 2020 3
އަބީޝެކް ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ބައްޕަ އަދި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް، ދަރިފުޅު އަބީޝެކް ބައްޗަން ވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 9
އަމީތާބު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުގެ އަމީތާބު ބައްޗަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

July 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޕްރަބާސްގެ އާ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 11, 2020 7
އަމީތާބްގެ ކާފަ ދަރިއަކު ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަނީ

ބޮލީވުޑްގައި ނެޕޮޓިޒަމްގެ ބަހުސް މީގެ ކުރިން ނުވާހާ ބޮޑަށް ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކާފަ ދަރިއަކު ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވާން...

08 ޖުލައި

July 08, 2020
ޓްވީޓެއްގައި ފިލްމުގެ އެންމެން ޓެގް ނުކުރީތީ ނުރުހިއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފިލްމު "ބޯލް ބައްޗަން" ރިލީޒްކުރިތާ އަށް އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަކުރަން އަޖޭ ދޭވްގަން ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން، ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު ބަތަލާ ޕްރަޗީ ދެސާއީ ހިތްހަމަނުޖެހުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ޝާހްރުކް "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ދޫކޮށްލީ ކީއްވެ؟

ޝާހްރުކް ޚާނަކީ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ ފަސްޖެހޭ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ދޫކޮށްލި ގިނަ ފިލްމުތަކަކީ އެހެން އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދީގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދި ފިލްމުތަކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފިލްމަކަށް ސަންޖޭ ދަތާ އެކު ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ 2003 ގައި...

13 ޖޫން

June 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ ފިލްމެއް އަކްޝޭ ކުމާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މިހާތަނަށް އަދި އެ ދެ މީހުން އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާތީ އަކްޝޭ އަކީ، ސަންޖޭގެ ވިޝް ލިސްޓްގެ ކުރީގައި އުޅޭ އެކްޓަރެކެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން "ގާބިލް" އާއި "ކާންޓޭ" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ވަނީ...

12 ޖޫން

June 12, 2020 1
ގޫގުލް މެޕްސް އަށް އަމީތާބްގެ އަޑު؟

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަންގެ އަޑު ވަރަށް މަގުބޫލުވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ އަޑުން ފިލްމުތައް ނެރޭޓްކޮށް ދިނުމާއި ރޭޑިއޯ އިޝްތިހާރުތަކަށް އަޑުއަޅައި ދިނުމާއި އަދި އަމީތާބް ހޯސްޓްކޮށްދޭ ޝޯތަކުގައި ވެސް އޭނާގެ އަޑުގެ ޖާދޫއާ އެކު ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ވެސް ރަނގަޅަކަށް ދައްކުވައި ދީފައިވެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމާއި މުރުނާލް ތާކޫރުގެ ވީޑިއޯއެއް ލަވައެއް މިއަދު ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020
ޝޫބައިޓް ރިލީޒްނުވުމުގެ ޒިންމާ އަމީތާބް ވެސް ނަގަންޖެހޭ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވީ އިރު ވެސް، އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ފިލްމު "ޝޫބައިޓް" ރިލީޒްނުކުރެވި އޮތް މައްސަލާގައި އޭނާ ވެސް ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދޭހަވާ...

June 09, 2020
"ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އަށް ކޮޕީގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އަކީ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ އޭގެ...

08 ޖޫން

June 08, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމު "ވޯ" އަންނަ މަހު ޖަޕާނުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އެ ގައުމުގެ ބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
އަމީތާބާއި ޖަޔާގެ ކައިވެނީގެ ޝައުގުވެރި ވާހަކައެއް

އަމީތާބް ބައްޗަނާއި ޖާޔާ ބައްޗަން 1973 ގައި ކުރި ކައިވެންޏަށް 47 އަހަރު ފުރުނީ މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ކައިންޏަށް 47 އަހަރު ފުރުމާކޮށް ދިމާކޮށް އަމީތާބް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކައިވެންޏާ ބެހޭ ވަރަށް ޝައުވެރި ވާހަކައެއް، ވަރަށް ކުރުކޮށް ފޭނުންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 1
ޑިޖިޓަލްކޮށް ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ގޯހެއްނޫން: އަމީތާބް

ފިލްމުތައް، ސިނަމާތަކުގެ ބަދަލުގައި ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލިޒްކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި ކުރަންވީ ކަމަކީ އާ ބަދަލުތަކަށް މަރުހަބާކިޔުން ކަމަށް އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
"ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ގުލާބީ ސިތާބޯ" ގެ ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
އަމީތާބްގެ "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި

އަމީތާބް ބައްޗަނާއި އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ މުހިއްމު ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

May 15, 2020
"އިންޓާން" ގައި ދީޕިކާއާ އެކު އަމީތާބް ކަމަށް ވެދާނެ

އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް މަރުވި އިރު، ކުޅެން ސޮއިކޮށްފައި އޮތް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމެކުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯންއާ އެކު ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ދެން އެންމެ ބޮޑީ އަމީތާބް...

12 މެއި

May 12, 2020
"ލޫޑޯ" އާއި "ޖުންދު" އެމެޒޯން އަށް ވިއްކާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންއާ އެކު އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، އަލުން ހުޅުވޭނެ އިރެއް ވެސް ނޭނގޭތީ މި އަހަރު ރިލީޒްކުރަން އޮތް ދެ ފިލްމެއްގެ ޑިޖިޓަލް ރައިޓްސް ޓީ ސީރީޒުން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
ނަވާޒުއްދީންގެ "ގޫމްކެޓޫ" މި މަހު ޒީ5 އަށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީގެ ފިލްމު "ގޫމްކެޓޫ" އެންމެ ފަހުން ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020
"ބުރައްމަސްތުރާ" އިން އާލިއާ ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" އިން އެ ފިލްމުގެ ލީޑް ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް...

May 05, 2020 1
އަމީތާބުގެ "ޝޫބައިޓް" ރިލީޒްކޮށްދޭން އެދެނީ

މަސައްކަތް ނިމިފައި އޮންނަތާ 12 އަހަރުވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ބެލުންތެރިންނަށް ނުގެނެސްދެވި އޮތް އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ފިލްމު "ޝޫބައިޓް" މި ދަނޑިވަޅުގައި ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަކަށް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 1
ބޮކްސިން ތަރި އަލީއާ އެކު ފިލްމެއް ލިބުނު: އަމީތާބު

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މުހައްމަދު އަލީއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމެއް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 1
އަމީތާބްގެ "ޝެހެންޝާހް" ގެ ރިމޭކެއް ރަންވީރާ އެކު

މީގެ 32 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޝެހެންޝާހް" ގެ ރިމޭކެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
އަމީތާބާ އެކު ކުޅެން އޮތް ފިލްމު ކެޓްރީނާ ދޫކޮށްލައިފި

އަމީތާބު ބައްޗަންގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފަށް ހުށަހެޅި ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލްގެ ފިލްމު "ޑެޑްލީ" އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "83" އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 25 ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.