04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މޭޑޭ" އަށް އިތުރު ބަތަލާ އަކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރްގެ "ގުރުބާން" އާއި ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި އިމްރާން ހާޝިމީގެ "އުނގްލީ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ރެންސިލް ޑި ސިލްވާ އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ އާ ފިލްމު "އޯމް: ދަ ބެޓްލް ވިތިން" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސަންޖަނާ ސާންގީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 24, 2020
"ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ޑިޖިޓަލް ޕްރިމިއާއާ ކަރަން ދެކޮޅު

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަޝަނުން ހަދަން ފެށި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
އަޖޭގެ "މޭޑޭ" އަށް ރަކުލް

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "މޭޑޭ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
އަމީތާބާއެކު މަސައްކަތްނުކުރެވުނީތީ ދެރަ: ޕްރިޔަދަރުޝަން

ސާޅީސް އަހަރުވީ ކެރިއަރުގައި ހާސިލުނުކުރެވި އޮތް ކަމަކީ އަދި އެންމެ ބޮޑު އެއް ދެރަ އަކީ އަމީތާބް ބައްޗަން އެކު މަސައްކަތް ނުކުރެވުން ކަމަށް، ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ޕްރިޔާދަރުޝަން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
އަޖޭ އަނެއްކާ ވެސް ޑައިރެކްޝަނަށް

އަޖޭ ވަނީ ކުރިން ދެ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 2
އަމީތާބާއި "ކޭބީސީ" ގެ ޓީމްގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ އަމީތާބް ބައްޗަން ހޯސްޓްކުރާ ޝޯ، ކޯން ބަނޭގާ ކަރޯޑްޕަތީ (ކޭބީސީ) 12 ގެ އެޕިސޯޑެއްގައި ކުރި ސުވާލަކުން ހިންދޫންނަށް ކުޑައިމީސްކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދި އަމީތާބާއި ޝޯގެ ޓީމްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
އަޔާންގެ "ބުރައްމަސްތުރާ" ކުރުކުރަން އެދިއްޖެ

"ބުރައްމަސްތުރާ" އިން 25-30 މިނިޓް ކަނޑާލަން އެދިފައިވާ ކަމަށްވޭ

November 01, 2020 3
ތިން އަހަރުގައި ޖިންސީ ގޯނާއާ ކުރިމަތިވި: ފާތިމާ

އުމުރުން އެންމެ ތިން އަހަރުގައި ޖިންސީ ގޯނާއާ ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި، އޭނާ ވާނީ ކަސްބީއަކަށް ކަމަށް ބުނެ ފުރާވަރުގައި މީހުން ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިހް...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝާހްރުކް ޚާންގެ ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމު "ޑާލިންސް" ގައި އޭނާގެ މަންމަގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ޝެފާލީ ޝާހް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 1
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް ނުހަދާނެ؟

ފަރާ ޚާން ޑައިރެކްޓްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ކުރީގެ ފިލްމު "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް ނުހަދަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 2
އަމީތާބްގެ "ނަމަކް ހަލާލް" ގެ ރިމެކެއް

މީގެ 38 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އަމީތާބް ބައްޗަނާއި ޝަޝީ ކަޕޫރްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ނަމަކް ހަލާލް" ގެ ރައިޓްސް ޕްރޮޑިއުސަރު މުރާދި ކެތާނީ ހޯދައި، އޭގެ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020
ދީޕިކާ އާއި ޕްރަބާސްގެ ފިލްމަށް އަމީތާބް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އިއުލާންކުރި، ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާއި ޕްރަބާސްގެ ފިލްމަށް އަމީތާބް ބައްޗަން ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020
އެޕަލް ޓީވީގެ "ޝަންތަރަމް" ގައި އަމީތާބް؟

އެޕަލް ޓީވީން ހަދަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ޝަންތަރަމް" ގެ ރޯލެއް އަމީތާބް ބައްޗަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ފިލްމު އެންޑް ޓެލެވިޝަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާ (އެފްޓީއައިއައި) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރް ކަޕޫރް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ ދާފި ފަހުން އުފެއްދި އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުނި އޮބެރޯއީ މެގަ އެންޓަޓައިންމަންޓުން އިއުލާންކުރި ދެ ފިލްމުގެ ތެރެއިން "ރޯޒީ: ދަ ސެފްރޯން ޗެޕްޓާ" ގެ މޯޝަނާއި ސްޓިލް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 1
އަމީތާބުގެ އަޑު އެމެޒޯން އެލެކްސާ އަށް

ވޮއިސް އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމެޒޯންގެ އެލެކްސާގައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން އަޑު ހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އޭގެ ޝޫޓިން ލަވައަކާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
އަމީތާބުގެ ކާފަދަރި ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާކަށް ނޫޅޭ

އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކާފަދަރިއެއް ކަމަށްވާ އަގަސްޓިއާ ނަންދާ ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން އުޅޭ ވާހަކަ ބައްޗަން އާއިލާ އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 2
ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެ އަމީތާބް މަސައްކަތަށް

ދާދި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެެން ފަރުވާ ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާރު އަމީތާބް ބައްޗަން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.