22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 4
ޓީބީ އަށް ފަރުވާ ކުރިން: އަމީތާބް

ޓިއުބަކްލޮސިސް (ޓީބީ) ޖެހިފައިވާކަން ނޭނގި އަށް އަހަރު އުޅުނު ކަމަށާއި ބަލިޖެހިފައިވާކަން އެނގުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ފަރުވާކޮށް، އެކަމުން މިހާރު ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާރު އަމީތާބް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ޕްރާޑާ" ގެ ނަމުގައި އާލިއާ ބަޓް ދައްކާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހު ޝޫޓިން ފަށާ ފަރްހާން އަހްތަރުގެ ބޮކްސިން ފިލްމު "ތޫފާން" ގެ ރޯލަކަށް ޕަރޭޝް ރާވާލް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
ފަރާގެ އާ ފިލްމުގައި ރިތިކާއި ދީޕިކާ؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ސޮއިކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކޮބައި ކަމެއް އަދިވެސް ރަސްމީކޮށް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެ ވާހަކަ މިހާތަނަކަށް ފަރާ އާއި ރޯހިތު ވެސް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ފިލްމު "ބަތުލާ ހައުސް" ގެ ފަސްޓްލުކް ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މާޗް މަހު "ބަދުލާ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ސުޖޯއި ގޯޝް ބެލުންތެރިންނަށް ވެބް ސީރީޒަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް އާލިއާ ބަޓަށް ލިބުނަސް، ފިލްމުން އޭނާގެ މާ ހާއްސަ ކެރެކްޓާއެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ލަކްނޫގައި މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާންގެ އާ ފިލްމު ކުންފުނި ބްލެކްނައިޓްސް ފިލްމްސް އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާމެނަން" ގެ ޝޫޓިން ލަންޑަނުގައި ފަށައިފި އެވެ.

June 20, 2019
"ޕީކޫ" ފުރަތަމަ ލިބުނީ އަހަންނަށް: ޕަރިނީތީ

ދެހާސް ފަނަރައިގައި ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޕީކޫ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ވުރެ ކުރިން ލިބުނު ކަމަށް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހު ޝޫޓިން ފެށި އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އިމްރާން ހާޝިމީގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ޗެހެރޭ" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ބާހްބަލީ" އިން ވިދައިލި އެކްޓަރު ޕްރަބާސްގެ އާ ފިލްމު "ސާހޯ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރަބާސްގެ "ސާހޯ" ގެ ޓީޒާ މާދަމާ ދައްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަން 1985 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "މަރުދު" ގެ ނަމުގެ ރައިޓްސް ހޯދައިގެން، އެކްޓަރު ރަންދީޕް ހޫޑާ އެ ނަމުގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރުގައި އީދުގައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބަންސާލީ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 1
މި ފަހަރު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ އެގެއިން"

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން 2005 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދައުރުވާތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. އެ ފިލްމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޝާދު އަލީ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފެށުމަށް މިހާރު އަންނަނީ...

19 މެއި

May 19, 2019 3
އަމީތާބު އިމްރާނާ އެކީ ފިލްމުކުޅެން އައިޝްވާރިޔާ ދެކޮޅު

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ މި ވަގުތު ހުރީ ބަފާބެ އަމީތާބް ބައްޗަން ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
"ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ގައި އަމީތާބާއި އަޔޫޝްމަން

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އަޔޫޝްމަން ކުރާނާއާ އެކު ކުރިން ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރި ޑައިރެކްޓަރު ސުޖިތު ސިރްކާސް އެ ދެ ތަރިންނާ އެކު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ގެ ނަމުގައި ކޮމެޑީ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޗެހެރޭ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީޑިއާތަކުން ކުރިން ބުނި ގޮތާ ހިލާފަށް "ކޭލް" ގެ ބަދަލުގައި "ޗެހެރޭ" ގެ ނަމާ އެކު ރޫމީ ޖެފްރީގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ހުކުރު ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓިޕިކިލް ހިންދީ ލަވައެއް ބަލައިލަން ބޭނުން ނަމަ އާ ލަވައަކަށް "ފަކީރާ" ބަލައިލާށެވެ. މިއީ މި މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ލަވަ އެވެ.