17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްޝްރީ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ހަމް ޗާރް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 1
އައިޝްވާރިޔާ ބަފާބެއާ އެކު އަލުން ފިލްމަކަށް

ފިރިމީހާ އަބީޝެކް ބައްޗަންއާ އެކު ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމު "ގުލާބް ޖާމޫ" އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން ނުކުޅެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އައިޝްވާރިޔާ ބަފާބެ އަމީތާބް ބައްޗަންއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ޕެޑްމޭން" އާއި "ރުސްތުމް" އަދި "ޓޮއިލެޓް: އޭކް ޕްރޭމް ހަތާ" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ގެނެސް ދިން ކްރިއާޖް އެންޓަޓައިންމަންޓަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯއާ ގުޅިގެން ފިލްމު ހަދާ މީހުންނަށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތި ނުވާ ފަހަރެއް ނާދެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ބޮލީވުޑަށް ނެރެ ދިން ނަމަވެސް ޒަރީން ހާނަކީ މިހާތަނަށް މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދުނު ބަތަލާއެއް ނޫނެވެ. ސަލްމާނާ އެކު 2010 އިން، ފިލްމު "ވީރު" އިން ތައާރަފުވި ބަތަލާ އަށް...

November 28, 2018 3
"ތަގްސް" ގެ ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ ނަގަން: އާމިރު

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމެއްގައި އަކްޝޭ ކުމާރު އަދި މިހާތަނަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދެން މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ފެނިދާނެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާން ދާދި ފަހުން އުފެއްދި ފިލްމު ކުންފުނި ބްލެކް ނައިޓް ފިލްމްސް އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ މަސައްކަތް ފަށަން މިހާރު އަންނަނީ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުންނެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ހަމް ތުމް" އާއި "ފަނާ" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ކުނާލް ކޯލީގެ އާ ފިލްމަކަށް ބެލުންތެރިން އިންތިޒާރުގައި ތިބޭތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ދާދި ފަހުން ވަނީ، "ރާމް-ޔުގް" ގެ ނަމުގައި އޭނާ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 1
ރާލިއާގެ "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ޖޯޑު ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
"ތަގްސް" އަށް ކުރި އުންމީދުތައް ފެނަށް

ވަރަށް މޮޅު އަދި އެހާމެ ފުރިހަމަ ވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި، އާމިރު ހާނާއި އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ކްރިޓިކުންނާއި ބެލުންތެރިން މާޔޫސްކޮށްލައި، އުންމީދުތައް ފެނަށް ދުއްވާލައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ކައިވެންޏަށް ފަހު ދީޕިކާގެ މަސައްކަތެއް ރަންބީރާއެކު

މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ރަންވީރު ސިންގްއާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ފަހު، ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާންމުންނަށް އެންމެ އަވަހަށް ފެންނާނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކުގައި ކަމަށް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 1
ތަގްސްގެ ސްޕެޝަލް އިފެކްޓްސް އާމިރަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ރިލީޒް ކުރަން ގާތްވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ވީއެފްއެކްސް ނުވަތަ ސްޕެޝަލް އިފެކްޓްސްއާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ބަދަލުތަކެއް ގެނަންނަން އާމިރު ހާން އެދެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018
"ތަގްސް" ގެ ޓްރެއިލާ؛ އިނގިރޭސީންނާ ކުރިމަތިލުމެއް

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018
"ބުރައްމަސްތުރާ" އިން ސިނަމާ އަށް ބަދަލެއް ގެންދާނެ

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ "ބުރައްމަސްތުރާ" އަކީ އިންޑިއާގެ ސިނަމާ މުޅިން އެހެން ހަރުފަތަަކަށް ގެންދާނެ ފިލްމެއް ކަމަށާއި ފިލްމަށް ކުރެވޭ އުންމީދުތައް ބޮޑު ކަމަށް ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018
"ތަގްސް" ގެ ޓްރެއިލާ ޔާޝް ޗޯޕްޅާގެ އުފަން ދުވަހު

"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ކާސްޓުން ފިލްމު ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކައިލުމުގެ ތެރެއިން އާމިރް ހާން ކުޅޭ ކެރެކްޓާ އިން ވެސް އޭނާ ފެނިގެން ދާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018
އާމިރާއި އަމީތާބްގެ "ތަގްސް" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ، އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އާމިރު ހާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކީގައި ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެނިގެންދާ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ޝްވޭތާގެ އަލަތު ފޮތް އަންނަ މަހު ނެރެނީ

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެމްއެކްސްއެސްގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ރަސްގެފާނު އަމީތާބް ބައްޗަންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޝްވޭތާ ބައްޗަން ނަންދާގެ ފުރަތަމަ ފޮތް އަންނަ މަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
"ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ހާއްސަ ސްޓޫޑިއޯއެއް

ނޮވެމްބަރު މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަކީ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އަށް ވަރަށް ވެސް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އެ ފިލްމުން އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އާމިރް ހާން އެކީގައި އަލަށް ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނެވެތީއެއް ނޫނެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018
"އާންކޭން 2" އިން ވެސް އަމީތާބް ފެންނާނެ

އަމީތާބް ބައްޗަން މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެ، 2002 ގައި ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "އާންކޭން" ގެ ދެ ވަނަ ބަޔަށް ވެސް އޭނާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 1
ރާނީ އާއި އަބީޝެކް އެކީގައި އަލުން ފެންނާނެ

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކީގައި ކުޅުނު ފިލްމަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ ނޮވެމްބަރު ފަށަން ނިންމައިިފި އެވެ.