18 މާޗް

March 18, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިރޭ އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއެއް ދައްކަން ފަށާނެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 5
"ބުރައްމަސްތުރާ" އަކީ އެންމެ ރިހުން ބޮޑު މަސައްކަތް: އަޔާން

މި އަހަރު ހިންދީ ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ، ފެންޓަސީ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" އަކީ މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ފެށި މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޑިސެމްބަރު މަހު ސިނަމާ އަށް އަންނަ އިރު، މި ޓްރޮލޮޖީގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަޔާން...

13 މާޗް

March 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ޗައިނާގެ ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އިމްރާން ހާޝިމީ "ބާފް" ކިފާ ކޯޓް ޑްރާމާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019
"ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރު ހިންދީ ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ފެންޓަސީ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ މަރަށް އާދީއްތަ ދުވަހު އެއް އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. އެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ކުރަން އާއިލާ އިން އަންނަނީ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަން ވަރުގަދަ ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ޖުންދު" އަންނަ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ 2014 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މުމްބާއީގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސުޖޯއީ ގޯޝްގެ ތުރިލާ "ބަދުލާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 2
ދަރިފުޅު ނަވިއާ ފިލްމު ކުޅޭކަށް ޝްވޭތާ ބޭނުމެއް ނޫން

ބޮލީވުޑަށް ޒުވާން ތަރިން ތައާރަފުވަމުން އަންނަ އިރު، އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކާފަ ދަރިފުޅު ނަވިއާ ނަވޭލީ ނަންދާ ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރު ބޮޑެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްޝްރީ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ހަމް ޗާރް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 1
އައިޝްވާރިޔާ ބަފާބެއާ އެކު އަލުން ފިލްމަކަށް

ފިރިމީހާ އަބީޝެކް ބައްޗަންއާ އެކު ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމު "ގުލާބް ޖާމޫ" އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން ނުކުޅެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އައިޝްވާރިޔާ ބަފާބެ އަމީތާބް ބައްޗަންއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ޕެޑްމޭން" އާއި "ރުސްތުމް" އަދި "ޓޮއިލެޓް: އޭކް ޕްރޭމް ހަތާ" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ގެނެސް ދިން ކްރިއާޖް އެންޓަޓައިންމަންޓަކީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯއާ ގުޅިގެން ފިލްމު ހަދާ މީހުންނަށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތި ނުވާ ފަހަރެއް ނާދެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ބޮލީވުޑަށް ނެރެ ދިން ނަމަވެސް ޒަރީން ހާނަކީ މިހާތަނަށް މާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދުނު ބަތަލާއެއް ނޫނެވެ. ސަލްމާނާ އެކު 2010 އިން، ފިލްމު "ވީރު" އިން ތައާރަފުވި ބަތަލާ އަށް...

November 28, 2018 3
"ތަގްސް" ގެ ނާކާމިޔާބީގެ ޒިންމާ ނަގަން: އާމިރު

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ އަގު ބޮޑު ފިލްމު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމެއްގައި އަކްޝޭ ކުމާރު އަދި މިހާތަނަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދެން މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ފެނިދާނެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާން ދާދި ފަހުން އުފެއްދި ފިލްމު ކުންފުނި ބްލެކް ނައިޓް ފިލްމްސް އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ މަސައްކަތް ފަށަން މިހާރު އަންނަނީ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުންނެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ހަމް ތުމް" އާއި "ފަނާ" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ކުނާލް ކޯލީގެ އާ ފިލްމަކަށް ބެލުންތެރިން އިންތިޒާރުގައި ތިބޭތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ދާދި ފަހުން ވަނީ، "ރާމް-ޔުގް" ގެ ނަމުގައި އޭނާ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 1
ރާލިއާގެ "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ޖޯޑު ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.