09 މެއި

May 09, 2019
އަމްޖޭގެ ބިރުވެރި ވެބް ސީރީޒެއް

ބިރުވެރި ފިލްމުތަކެއް މީގެ ކުރިން ވެސް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު (އަމްޖޭ) އިބްރާހީމް އެ ޖޯންރާގެ ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 3
"ރޭވުމުން" މިރޭ އޮލިމްޕަހަށް

ހަތް އަހަރަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު (އަމްޖޭ) އިބްރާހީމް ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ރޭވުމުން" މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާ ކުރާނެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 1
"ރޭވުމުން"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

އޮލިމްޕަހާ އެކު ހުޅުމާލޭގެ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް މި މަހުގެ 24 ގައި ފިލްމް އަޅުވާނެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 3
"ރޭވުމުން" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

މި މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ އަމްޖަދު (އަމްޖޭ) އިބްރާހީމްގެ ފިލްމް "ރޭވުމުން" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 4
އަމްޖޭގެ "ރޭވުމުން" އަންނަ މަހު 24 ގައި

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ގެ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމް "ރޭވުމުން" އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައިފި، ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 2
މިއަހަރު އަމްޖޭގެ އުންމީދަކީ އެނބުރިއައުން

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ރެކޯޑް އޮތީ އަމްޖަމަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ގެ އަތުގަ އެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް 49 ފިލްމް ގެނެސް ދީފައިވާ އިރު، އަމްޖޭގެ ފިލްމެއް އެންމެ ފަހުން ސިނަމާ އަށް އައީ 2011 ގަ އެވެ. އެއީ "ހިތޭދޭމީ" އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 2
ރޭވުމުން: އަމްޖޭގެ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމެއް

"ސަނދުރަވިރޭ" އާއި "އުދަބާނީ" ފަދަ ކާމިޔާބު އެތައް ބިރުވެރި ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) އަނެއްކާވެސް ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމެއް ހަދަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 6
އަންނަ އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާއަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

2018 އަށް ހުރި ފިލްމްތަކަށް ބަލާ އިރު، މި އަހަރާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ދެ ގުނަ އަށް ފިލްމްތައް އެބަހުރި.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 2
އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް "ގިލަން" ވެދާނެ

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ގެ ފިލްމް "ގިލަން" އަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ދެހާސް ސާދައިގައި މަސައްކަތް ފެށި މި ފިލްމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ 2015 ގައި ރިލީޒް ކުރަން އަމާޒު ހިފި ފިލްމެކެވެ. ބޭނުމަކަށްވީ އަމްޖޭގެ 50 ވަނަ ފީޗާ ފިލްމަށްވާތީ، އޭރު ރާއްޖޭގެ މިނިވަން 50 އާ ދިމާކޮށް ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެންނާށެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017
އަމްޖޭގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

މިހާތަނަށް 49 ފިލްމް ގެނެސްދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމްގެ ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 5
ދެން އަންނަ "އުދަބާނި" މާ ވަރުގަދަވާނެ: އަމްޖޭ

"އުދަބާނި" އަކީ މިހާތަނަށް އަމްޖޭ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމް.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 9
މަލް އާއި ދޮންއައްޔަ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއަކަށް

މިއީ ހުސައިން މުނައްވަރު (ކުޑަފޫޅު) ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ، ފަސް އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 2
އަމްޖޭ ހައިރާންވެއްޖެ، އެކަމަކު އޭނާ އަށް ހައްގު

ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ އެވެ. ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އޭނާ އަށް މި ވަނީ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ލިބިފަ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 4
"ދޭތީ އަނިޔާ"ގެ ޝޫޓިންގެ 90 ޕަސަންޓް ނިންމާލައިފި

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމު "ދޭތީ އަނިޔާ"ގެ ޝޫޓިންގެ 90 ޕަސަންޓް ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 6
"ދޭތީ އަނިޔާ" ހިތާ ކުޅެލާނެ

މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ދޭތީ އަނިޔާ" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލާނެ އަސަރު ގަދަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
"ގިލަން" ރިލީޒް ކުރާނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ!

ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ)ގެ ފިލްމް "ގިލަން" އަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ފިލްމަކީ ކުރިން މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ވެސް ޕްލޭން ކުރި ފިލްމެކެވެ.

11 މެއި

May 11, 2016
މި އަހަރުގެ ލިސްޓަށް އަމްޖޭގެ "ދޭތީ އަނިޔާ"

މަޝްހޫރު ޑައިރެެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ދޭތީ އަނިޔާ" ގެ ޝޫޓިންގެ 50 ޕަސަންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމް މި އަހަރު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައުން ގާތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.