02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
ގޫގުލް އިން ފިޓްބިޓް ގަތުން ރަނގަޅުތޯ ބަލަނީ

ގޫގުލް އިން ފިޓްބިޓް ގަނެ އަމިއްލަކުރުމަށް 2.1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރާނެ އެވެ. ފިޓްބިޓް ގަތުމަށް ގޫގުލުން ޝައުގުވެރި ވިޔަސް އަދި ފިޓްބިޓް ވިކުމަކީ ފިޓްބިޓަށް މައްސަލައަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ބުނާ ގޮތުގައި، ރުހުންދިނުމުގައި އީޔޫ އިން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
ކުއަލްކޮމް ކުއިކް ޗާޖް 5: ފުލް ޗާޖް 15 މިނެޓުން

ކުއަލްކޮމް ކުއިކް ޗާޖް ޓެކްނޮލޮޖީ ބާރުވެރިކުރުވައި، "ކުއިކް ޗާޖް 5" ތައާރުފުކޮށްފި އެވެ. ކުއަލްކޮމް އިން ބުނީ ލަސްތަކެއް ނުވެ ސްމާޓްފޯނުތަކުން މި ޓެކްނޮލޮޖީ ފެންނަން ފަށާނެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 2
ގެލަކްސީ ފޯނުތަކާ އެކު ޗާޖަރު ނުދޭން ވިސްނަނީ

ގެލަކްސީ ސްމާޓްފޯނުތަކާ އެކު ޗާޖަރު ސަޕްލައިނުކުރަން ސެމްސަންގުން އެބަ ވިސްނަ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، މިއަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނެރެން ތާވަލްކޮށްފައިވާ، ގެލަކްސީ އެސް21ގެ ފޮށީގައި ޗާޖަރެއް ނޯންނާނެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 2
ގޮރިއްލާ ގްލާސްއަށް ނަންބަރުގެ ބަދަލުގައި ނަމެއް

"ގޮރިއްލާ ގްލާސް" އުފައްދާ ކުންފުނި، "ކޯނިންގް" އިން "ގޮރިއްލާ ގްލާސް ވިކްޓަސް" އުފައްދައި، ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ނެރެން ހުރި ފޯނުތަކުގެ މޫނުމަތީގައި ދެން އޮންނާނީ، "ގޮރިއްލާ ގްލާސް 7" ގެ ބަދަލުގައި "ވިކްޓަސް" އެވެ. ކޯނިންގް އިން މި ވަނީ ގޮރިއްލާ ބިއްލޫރީގައި ނަންބަރުޖެހުން ދޫކޮށްލައި، ނަމަކަށް...

24 ޖުލައި

July 24, 2020
އެލްޖީ ވެލްވެޓްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟

މިއީ އެލްޖީ ސްމާޓްފޯނެކެވެ. ނަމަކީ "ވެލްވެޓް" އެވެ. އެލްޖީއާ ނުވެސް ގުޅޭ ނަމެކެވެ. ނަމަވެސް، މި ފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް، ތަންކޮޅެއް އަޑުގަދަވާން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 1
ވަންޕްލަސް ނޯޑް: ގޫގުލްގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ގިނަވާނެ

"ވަންޕްލަސް ނޯޑް" އަކީ ވަންޕްލަސް އިން އުފައްދައި، މާކެޓްކުރާ ސްމާޓްފޯނެކެވެ. މި ފޯނު އާންމު މާކެޓަށް ތައާރުފުކުރަން ވަންޕްލަސް އިން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މިއަދެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނިން ވިސްނާފައި އޮތް ގޮތެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020
ޕިކްސެލް 4 އެކްސްއެލްގެ ފަހަތު ކަވަރު ނެއްޓެނީ

ގޫގުލް "ޕިކްސެލް 4 އެކްސްއެލް" ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ކަންބޮޑުވުމެއް ލައިގެންފި އެވެ. މައްސަލަ އަކީ، ހަމަ ހުރެލާފައި، ފަހަތު ބިއްލޫރިގަނޑު ނެއްޓުމެވެ. ތަތްކުރަން ލާފައި ހުރި ތެރަހުގެ ބާރުކެނޑި، ފޭވުމެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ޕިކްސެލް 4 އެކްސްއެލް އަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް "ގޫގުލް ސަޕޯޓް ފޯރަމް" އަދި "ރެޑިޓް"ގައި، އެ މީހުން އެބަ ބުނެ...

17 ޖުލައި

July 17, 2020 1
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޮރުވާނެ ގޮތް

މީހުން ގެންގުޅޭ ފޯނު އަތުލައި، ހާވައި ބަލާ މީހުން އަދިވެސް އެބަ އުޅެ އެވެ. ފޯނު ދޭން ބޭނުން ނުވިޔަސް، ގަދަ ބާރުން އަތުލާ ފަހަރު ވެސް އާދެ އެވެ. ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ފޮޓޯތައް ބަލައި، ސުވާލުކޮށް ލަދުގަންނަވާލުމަކީ އެ މީހުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކަށް އޮންނަނީ ވެފަ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020
އެންޑްރޮއިޑް 11 ލޯންޗްކުރުން ސެޕްޓެމްބަރު 8 އަށް

މިދިޔަ މަހު ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް ފަސްކުރި ގޫގުލްގެ އެންޑްރޮއިޑް ބީޓާ 11 ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކުރުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 8 އަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020
ފޯނު ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދޭ ވަޔަލެސް ޗާޖަރެއް

މިއީ ތިޔަ ގެންގުޅޭ ސްމާޓްފޯނުތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދޭ ވަޔަލެސް ޗާޖަރެކެވެ. ސަމާސާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މި ޑިވައިސް އުފައްދާފައި ވަނީ ސެމްސަންގުންނެވެ. އެކަމަކު، މިއީ ހަމައެކަނި ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދޭ އާލާތެއް ނޫނެވެ. ބަލާބެލުމަށް ފޮއްޓެއް ސިފަކުރެވޭ މި ޗާޖަރުގެ ތެރެ އަށް ލީ ކޮންމެ އެއްޗެއް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދެ...

03 ޖުލައި

July 03, 2020
ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ: އަދި ދައްކާލެވެން އޮތީ ފޮޓޯއެއް

މިއީ ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އޮންނާނެ ގޮތެވެ. މިއީ ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ ސިފަކުރެވޭ ގޮތެވެ. މަޝްހޫރު ފޯނުތަކުގެ ޑިޒައިނާ ބެހޭ ގޮތުން، ފޯނުތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ކުރިން، ސަޕޯޓަރުން އޮންނަނީ އެ މީހުންގެ ސިކުނޑީގައި ފޯނުތައް ކުރަހައި ނިންމައިފަ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020
އެމެރިކާ އިން ވާވޭ އަށް ކުޑަ ލުޔެއް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާ އަށް ދަތިކުރަން އަޅާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ހަސަދަވެރިކަން ނޫން އެހެން ކަމެއް ނޫނޭ ބުނާ ވަރަށް ހެކި ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ސިނާއަތުގައި، ޗައިނާގެ ވާވޭ ޓެކްނޮޖީޒްގެ އަޑު ނުހަނު ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ކުންފުންނަށް ދަތިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވާނީ ފަނާކުރަނިވި ކަމެއް ކަމަށް، ތަންދޮރު...

14 ޖޫން

June 14, 2020
ވީވޯގެ 13،500 ފޯނެއްގައި އައިއެމްއީއައި އެއްގޮތް

ވީވޯ އަކީ އަހަރެމެން ވެސް ދަންނަ ނަމެކެވެ. އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ސްމާޓްފޯނުތައް، ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރެ އެވެ. ވީވޯ މަރުކާގެ ސްމާޓްފޯނުތައް، އަހަރެމެންގެ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި އަދި ވަކިން މަޝްހޫރެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 2
މި ފޮޓޯ ނުނެގުނު ނަމައޭ ހިތަށް އަރާ!

މި ފޮޓޯ އަކީ ގޯރަވް އަގްރަވާލާއި އަންހެނުން ފިނިކޮށްލަން ޕާކަކަށް ދިޔަ ދުވަހެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ގުދުރަތީ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް ފެންނަ މި ފޮޓޯ ނަގާފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ސެން ޑިއޭގޯ މޮންޓާނާގެ ގްލޭޝިއާ ނެޝަނަލް ޕާކްގެ އެސްޓީ މޭރީ ލޭކްގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
ޕްރައިވެޓް ބްރައުޒިން އަކީ ފޭކެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ

ކްރޯމް ބްރައުޒާގެ "އިންކަގްނީޓޯ މޯޑް"އާ މެދު އަހަރެމެން ކުރިން ލިޔުނީ މިހެންނެވެ. އަދި މާނަކޮށް، ހީކޮށްގެން ވެސް މި ތިބީ މިހެންނެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020
އެންޑްރޮއިޑް ގެންގުޅޭ މީހުން މި ފޮޓޯ އަށް ސަމާލުވާތި!

ގޫގުލްގެ އޯއެސް އެންޑްރޮއިޑް ސަޕޯޓްކުރާ ފޯނުގެ ވޯލްޕޭޕަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ފޮޓޯއަކުން ވެސް ފޯނަށް މައްސަލަ ޖެހިދާނެކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
އެންޑްރޮއިޑް 11ގެ އިވެންޓް ފަސްކޮށްފި

ގޫގުލްގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް (އޯއެސް) ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން ކަމަށްވާ އެންޑްރޮއިޑް 11 ބީޓާގެ އާ ފީޗާތައް ދައްކައިލަން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމި އިވެންޓް އެމެރިކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020
ވަންޕްލަސް ދާއިރާ ފުޅާކުރަން ވިސްނަނީ

ވަންޕްލަސް އިން ބުނަނީ ނުއަގުގައި ސްމާޓްފޯން ވިއްކުމަކީ އަބަދު ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ވަންޕްލަސް އިން މިހެން ބުނީ، ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާދަވެރިންނަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި، ބާރުގަދަ ފޯނުތައް ވިއްކާ ކުންފުންޏެއް ގޮތުގައި ނަންވެ، ކަންވެފައި ވާތީ އެވެ. ވަންޕްލަސް އެހާ އަވަހަށް މަޝްހޫރުވެ، މަގުބޫލުްވެފައި ވަނީ ވެސް މި...

22 މެއި

May 22, 2020 2
ނޯޓް 20 ގައި ސްޕޭސް ޒޫމް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ނުހުންނާނެ

ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި ކެމެރާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވާދަވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. ކެމެރާ އިން މަންޒަރުތައް ބޮޑުކުރެވޭ މިންވަރު 100 ގުނަ ފަހައަޅައި ވަނީ ގޮސްފަ އެވެ. އެކަމަކު، އެ ބުނާ ވަރުގެ ސާފުކަމެއް ލޮލަކަށް ނުފެނެ އެވެ. ނަގާފައި ހުންނަ މަންޒަރުތައް އެ އަށް ވުރެ ދަށް ފޯނުތަކަށް ވުރެ ވެސް، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި، ނުސާފެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 1
ޕިކްސެލް 5 ގައި މޯޝަން ސެންސް ނުހިމަނަން ވިސްނަނީ

ގޫގުލް ޕިކްސެލް ފޯނުތަކާ މެދު މިހާރު ބުނެވެނީ، ނުފިރުކެވެނީސް ދުވައްއިގަތީ ކަމަށެވެ. ޕިކްސެލް 4 މާކެޓްގައި ރަނގަޅަށް ހިނގައިނުގަނެގެން އުޅޭ ސަބަބަކީ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް ފީޗާތަކެއް، ގޫގުލްގެ އިންޖިނޭރުންނަށް މުހިންމުވުމެވެ. މާކެޓް ތަޖުރިބާ ނެތި ވާދަކުރަން ހަދައިގެންނެވެ.