18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ހެޔޮއެދޭ މީހުންގެ މެސެޖުތަކުން މަރޭ އަށް ހިތްވަރު!

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 18) - އުނގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއާ ހެދި ކުޅުން ހުއްޓާލުމާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ އެންޑީ މަރޭ އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ، އަލުން ކުޅުމަށް އެނބުރި އައުމަށް އެދި ހެޔޮ އެދޭ މީހުން ކުރަމުން އަންނަ މެސެޖުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ހިތްވަރު ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
އަނިޔާގެ ސަބަބުން މަރޭ ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

މެލްބަން (ޖެނުއަރީ 11) - އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވަރަށް އަވަހަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ އެންޑީ މަރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017
ޖޮކޮވިޗާއި މަރޭ ކަޓައި ފެޑެރާ އަށް ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) - ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެންޑީ މަރޭ އާއި ކުރީގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރޮޖާ ފެޑެރޭ އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި މަރޭ އާއި ނަޑާލް ސެމީ އަށް

ޕެރިސް (ޖޫން 8) - މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފްރެންޗް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުން ކެޓިއިރު، ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ އެންޑީ މަރޭ އާއި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިއާ ރަފައެލް ނަޑާލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017
ޝަރަޕޯވާ އަށް ފުރުސަތުދޭން ނިންމުމުން މަރޭ ފާޑުކިޔައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 2) - މަނާބޭހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރި ރަޝިއާގެ މާރިއާ ޝަރަޕޯވާ އަށް ކުރިއަށް އޮތް ބައެއް މުބާރާތްތަކުން ވައިލްޑްކާޑްގެ ގޮތުގައި ފުރުސަތުދޭން ނިންމުމުން ދުނިޔޭގެ ފިރިހެން އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 4
އޮސްޓްރޭލިއާގައި މަރޭ އަށް އުފަލެއް ނެތް!

މެލްބަން (ޖެނުއަރީ 22) - އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަަނަ ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ކަޓައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017
މަރޭ ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ މުބާރާތް ޖޮކޮވިޗަށް

ދޯހާ، ގަަތަރު (ޖެނުއަރީ 9) - ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ބަލިކޮށް ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓެނިސް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ގަތަރު އޯޕަން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016
ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި އޮވެ މަރޭ ސީޒަން ނިންމާލައިފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 21) - އޭޓީޕީ ވޯލްޑް ޓުއާސް ފައިނަލުގައި ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބަލިކޮށް ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި އޮވެ އެންޑީ މަރޭ މި އަހަރުގެ ޓެނިސް ސީޒަން ނިންމާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
އުނދަގޫ މޮޅަކަށް ފަހު މަރޭ ސެމީއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ޖަޕާންގެ ކެއި ނިޝިކޯރީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ އޭޓީޕީ ވޯލްޑް ޓުއާ ފައިނަލްސްގެ ސެމީގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016
ރޭންކިން އެއް ވަަނަ ދަމަހައްޓަން ފަސޭހަނުވާނެ: މަރޭ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - ޓެނިސް ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ދަމަހައްޓަން ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016
މަރޭ ރޭންކިންގެ ކުރީގައި ލީޑު ނަގައިފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 7) - ޕެރިސް މާސްޓާސް ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް އިނގިރޭސި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑެއް ނަަގައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
ޖޮކޮވިޗް ފަހަތަށް، މަރޭ ރޭންކިން އެއް ވަނަ އަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 6) - ދުނިޔޭގެ ޓެނިސް ރޭންކިން ކުރީގައި އޮތް ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު ސްކޮޓްލެންޑްގެ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ރޭންކިން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 1
ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި މަރޭ ރޭންކިން އެއް ވަނައާ ގާތަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 5) - ޕެރިސް މާސްޓާސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި، ރޭންކިން އެއް ވަނައާ ގާތަށް އެންޑީ މަރޭ ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016
ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން މަރޭ އާއި ޖޮކޮވިޗް މޮޅުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 3) - ޕެރިސް މާާސްޓާސްގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗާއި ދެ ވަނަ އެންޑީ މަރޭ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
މަގާމް ދިފާއުކުރަން ޖޮކޮވިޗް އަމާޒު ހިފައިފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 1) - އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާ ޕެރިސް މާސްޓާސް ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ރޭންކިން އެއް ވަނަ ދިފާއުކުރަން ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016
ރޭންކިން އެއް ވަނައާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް މަރޭ ޖެހިލައިފި

ވިއެނާ، އޮސްޓްރިއާ (އޮކްޓޯބަރު 31) - އޮސްޓްރިއާގައި ކުރިއަށްދިޔަ އާސްޓް ބޭންކް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް އެންޑީ މަރޭ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން އެއް ވަނައާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
ޝަންހާއީ މާސްޓާސް ކާމިޔާބުކޮށް މަރޭ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ޝަންހާއީ، ޗައިނާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ޝަންހާއީ މާސްޓާސް ތަށި ކާމިޔާބުކޮށް އިނގިރޭސި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ އެންޑީ މަރޭ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން އެއް ވަނަ އަށް އެރުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016
މަރޭ ފައިނަލަށް، ސެމީ އިން ކަޓައި ޖޮކޮވިޗް ރަތަށް!

ޝަންހާއީ، ޗައިނާ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޝަންހާއީ މާސްޓާސް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އެންޑީ މަރޭ ޖާގަ ހޯދިއިރު، ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ސެމީ އިން ކަޓައި މެޗަށް ފަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
މަރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާ އޯޕަން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޫބަރު 10) - އުނދަގޫ މެޗަކަށް ފަހު ފައިނަލުގައި ގްރިގޯ ޑިމިޓްރޯވް ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެންޑީ މަރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާ އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
32 އަހަރަށް ފަހު ޓެނިހުގައި އިންގްލެންޑަށް ކުރިއެރުން

ބެއިޖިން (އޮކްޓޫބަރު 9) - ޗައިނާ އޯޕަން އަންހެން ސިންގަލްސްގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދައި ފާއިތުވި 32 އަހަރު ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10 އަކުން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ އިނގިރޭސި ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ޖޮހާނާ ކޮންޓާ ހޯދައިފި އެވެ.