27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްވާން ހުރި ހޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމަކީ ޖޯޑަން ޕީލްގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "އަސް" އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017
"އެންގްރީ ބާޑްސް"ގެ ދެވަނަ ބައި 2019 ގައި

ރުޅިގަދަވެގެން އުޅުނަސް "އެންގްރީ ބާޑްސް" ގެ ގޭމާއި ފިލްމު ވެގެން ދިޔައީ އެތައް ބަޔަކު ގަޔާވި އެއްޗަކަށެވެ.