28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 2
ހަވާގެ އަޑަށް މުސަޅުތަކެއް މަރުވުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ޗައިނާ މީހަކު އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ގެ މަރާމާތުކޮށް އުފާ ފާޅުކުރަން ހަވާ އެރުމުން އަވަށްޓެރިއަކު ގެންގުޅުނު އެތައް ހާސް މުސަޅެއް "ބިރުން" މަރުވި މައްސަލާގައި ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ޗިމްޕެންޒީ ވެސް ފޯނަށް ފަރިތަ

އިންސާނުން ކުރާ ކަންކަން ކޮޕީކުރުމަކީ ބައެއް ޖަނަވާރުން ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ވައިރަލްވެފައިވާ އިންސްޓަގްރާމް ވީޑިއޯއަކުން ވެސް ފެންނަނީ މިކަހަލަ ވަރަށް އާދަޔާހިލާފު އަދި ޝައުގުވެރި މަންޒަރެކެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
ކުއްތާއަށް ކާންދިނުމުން ތިން ލައްކަ ރުޕީސްގެ ޖޫރިމަނާ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ ތެރޭގައި ވަގު ކުއްތާތަކަކަށް ކާން ދިނުމުން އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ވައްވައް ޖަހާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ވައްވައް ޖަހާ ނަމަ އޭގެ ވެރިމީހާ ޖޫރިމަނާކުރާ ގަރާރެއް ފްރާންސްގެ އަވަށެއްގައި ފާސްކޮށް، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

February 14, 2019
ވިކްޓޯރިއާގެ ފެޝަންއިން ޖަނަވާރުގެ ހަން ބޭނުމެއްނުކުރާނެ

ނުފޫޒު ގަދަ ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ޖަނަވާރުންގެ ހަމާއި ކެހެރި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 2
ބުޅަލުގެ އެޕާޓްމަންޓަށް މަހު ކުއްޔަށް 1،500 ޑޮލަރު

ލޯބިން ގެންގުޅޭ ޕެޓްތަކަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ޚަރަދުކޮށްފާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ހާއްސަ މީހެކެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
ހައިވޭގައި ހިނގާލަން ސިންގާތަކަށް ވަގުތުކޮޅެއް

މި ވީޑިއޯ ބެލީމާ ހިތަށް އަރަނީ މިހެންނެވެ؛ މަޑުކޮށްގެން ތިބޭށެވެ. އަހަރެމެން ހައިވޭގައި ހިނގާލަނީ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019
ބުޅަލެއް ޕޯސްޓްކުރި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކަރުދާސް ފޮށިގަނޑަކަށް ލައިފައި ބުޅަޅެއް ޕޯސްޓްކުރި މީހަކު ޓައިވާނުގައި ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 28
ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 10
ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ހުޅުވަނީ

ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ވިލިމާލޭގައި މާދަމާ ހުޅުވާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 142
މާލޭގައި ގްރޫޕަކުން އަނިޔާވެރިކޮށް ބުޅާ މަރަނީ!

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އުޅޭ ބުޅާތަކަށް އަނިޔާކޮށް މަރަމުންދާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 4
މަހުގެ ބާވަތެއް ނުހިމެނޭ ސޮސެޖް ރޯލެއް

މަހުގެ ބާވަތްތަކާ ދުރުވެ ތަރުކާރީ އަށް ބަރޯސާވާ މީހުން ދުނިޔޭގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު އެފަދަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭކަރީ ޗެއިން ގްރެގްސް އިން "ވެޖަން-ފްރެންޑްލީ ސޮސެޖް ރޯލް" ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 1
ޖަނަވާރުންނަށް އުނދަގޫވާތީ ހަވާއެރުމުން މަނާ!

އިކުއެޑޯ ކައިރީގައި އޮންނަ، ދިރޭތަކެތީގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ގަލެޕޮގޮސް އުޅޭ ދިރޭތަކެއްޗަށް އުނދަގޫވެ ސިއްހީ ގޮތުން ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރާތީ އެ ރަށުގައި ހަވާ އެރުވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 3
ތުއްތުކުދިން ލޯބިކަމުން ފިތާލާ ހިތްވަނީ ކީއްވެ؟

ލޯބި ޖަނަވާރުންނާއި ތުއްތުކުދިންގެ ކޮލަށް ފިތާލުން ނުވަތަ މަޑުމަޑުން ދަތް އެޅުމާއި ވިކާލުން ފަދަ ކަންކަން ކުރާ ހިތްވުމަކީ "ކިއުޓް އެގްރެޝަން"ގެ ގޮތުގައި ސައިންސްވެރިން ވަނީ ސިފަކޮށްފަ އެވެ. ގަސްދަކާ ނުލައި ބައެއް މީހުންނަށް އެ ގޮތަށް އިހުސާސްކުރެވެނީ ކީއްވެގެންކަން ހޯދަން ރިސާޗަރުން މަސައްކަތްކުރާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބިޔަ ކެންގަރޫ "ރޮޖާ" މަރުވެއްޖެ

ބިޔަކަމުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން 2015 ގައި ހުއްޓުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކެންގަރޫ ރޮޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018
އެތަށް ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް އިންޑިއާގައި ހުޅުވައިފި

އިންޑިއާގައި ހާއްސަ ދަރަޖައެއް ދީފައިވާ އެތަށް ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ގައުމުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018
ޒިބްރާތަކެއް ކަމަށް ދައްކަން ހިމާރުތަކެއްގައި ކުލަ ލައިފި

ކަންކަމަށް މަކަރު ހަދައި އޮޅުވައިލަމުން ގޮސް ނުކުރާނީ ދެން ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ހިތްހަމަޖައްސައިލަން ޕާކްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ވެސް މި ހަދަނީ މަކަރެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018
އޯޑަރު ކުރި ބައިސްކަލާ އެކު ޑްރެގަން ލިޒާޑެއް

މިއޮތީ އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ އިރު، މާ ބޮޑަށް ވެސް ސަމާލު ވާން ޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިފަ އެވެ. އޯޑަރުކުރާ އެތި ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ލިބިގެން ހިތްފަޅައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަހަލަ ކަމެއް ވެސް ކުރިމަތި ވެދާނެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ސައިފް އަލީ ހާނަށް އިންޓަޕޯލުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

ބަލްގޭރިއާގައި ޖަނަވާރެއް ޝިކާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ހާނަށް އެ ގައުމުން އިންޓަޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 16
ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ ކުލިނިކެއް ވިލިމާލޭގައި

ވިލިމާލޭގައި ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭނެ ވަގުތީ ކްލިނިކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 7
މި މަކުނު އިންސާނަކާ ވައްތަރުތަ؟

މި ވީޑިއޯގައި މި ފެންނަނީ ޗައިނާގެ ޓިއާންޖިން ޒުލުގައި އޮތް ރާމާމަކުނެކެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރެވެ. އިންޓަނެޓްގައި މި ވީޑިއޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިރަލްވެފައިވާ އިރު، ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ އެ މަކުނު އިންސާނަކާ ވަރަށް ވައްތަރު ކަމަށެވެ.