18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ގުރާފެހި ކުލައިގެ ކުއްތާއެއް

ކުއްތާތަކުގެ އާންމު ކުލަތަކަކީ ކަޅާއި ހުދާއި ޗޮކްލެޓް ކަހަލަ ކުލަތައް ކަމަށް ވިޔަސް އެމެރިކާގައި މި ވަނީ މުޅިން ތަފާތު ކުލައެއްގެ ކުއްތާއެއް ވިހައިފަ އެވެ. މި ކުއްތާގެ ގައިގައި ހުރީ އާންމުކޮށް ކިޔާގޮތުން ނަމަ ގުރާފެހި ނުވަތަ ލައިމް ގްރީން ކުލަ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 10
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން 10،000 ޖަމަލު މަރާލަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހަނަފަސްކަމާ އެކު ފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ، އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ޖަމަލުތައް މާ ގިނައިން ފެން ބޯ މައްސަލަ ބޮޑުވުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެތައް ހާސް ޖަމަލެއް މަރައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 1
"އެންޒައިޓީއާ ދުރުކުރަން" ގެރި އަށް ވީއާރް ހެޑްސެޓް

ރަޝިއާގައި ގެންގުޅޭ ގެރިތަކެއްގެ ކިބައިން އެންޒައިޓީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ އެކަމުން އެ އެއްޗެހި ސަލާމަތްކުރުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނެ މޫނުގައި ވާޗްއަލް ރިއަލިޓީ (ވީއާރް) ހެޑްސެޓް އަޅުވައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 10
ރާމާމަކުނާއި އޫރު އެއްކޮށްގެން ޖަނަވާރެއް އުފަންކޮށްފި

ސިއްހީ ކަންކަމުގައި އިންސާނުންނަށް ބޭނުންވާ ގުނަވަންތައް ޖަނަވާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހެއްދުމަށް ޗައިނާގެ ސައިންސްވެރިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ރާމާމަކުނާއި އޫރު އެއްކޮށްގެން (ހައިބްރިޑް) ޖަނަވާރެއް އުފަންކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 3
ދަނޑުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ކުއްތާގެ އަޑު

ޖަނަވާރުން ދަނޑުބިންތަކަށް ގެއްލުންދޭތީ އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގެ ދަނޑުވެރިއަކު ތަފާތު އުކުޅެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައި، އެކަން ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ކުއްތާއެއްގެ ބޮލުގައި "ނަގުލެއް"

އެމެރިކާގެ މިޒޯރީގެ މަގުމަތީ، ފިނީގެ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ސަލާމަތްކުރި 10 ހަފުތާވީ ކުއްތާއެއްގެ ބޮލުގައި "ނަގުލެއް" އިނުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ޖަނަވާރުންނާ އެކު ސެލްފީ ނެގުމާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް

ކޮސްޓަ ރިކާ އަކީ އެ ގައުމުގައި އުޅޭ އެތައް ވައްތަރެއްގެ ޖަނަވާރުންނާ ހެދި ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެ އެއްޗެހި ދެކެލަން ދާ މީހުން، ޖަނަވާރުންތައް ނަގައި، އެ އެޗިއްސާ އެކު ސެލްފީ ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ވަނީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފަ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 2
ރާނީ އެލިޒަބަތު ކެހެރީގެ ފަރުމާތަކާ ދުރަށް

ޖަނަވާރުންނާއި ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސީ ރާނީ މި އަހަރުން ފެށިގެން ޖަނަވާރު ކެހެރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތައް ތުރުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ ކަމަނާގެ ހެދުންތައް ފަރުމާކުރާ އެންޖެލާ ކެލީ ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 1
ޕެންޑާ ކެފޭގައި ތިބީ ކުލަ ޖެއްސި ކުއްތާ

ޒިބްރާތަކެއް ކަމަށް ދައްކަން ހިމާރުތަކެއްގައި ކުލަ ޖެއްސި މައްސަލަތަކެއް މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ގައުމުތަކުން ފެންމަތިވެ، ޖަނަވާރުންގެ ހިމާޔަތަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައިވެ އެވެ. ޗައިނާގައި ވެސް މިހާރު މިކަހަލަ މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 1
އެތުގެ ނަޖިހުން ތައްޔާރުކުރަނީ ކަރުދާސް

ފަންސާސް އަހަރުގެ ރާދާ އާއި 47 އަހަރުގެ މަދޫ އަކީ ޔޫއޭއީގެ ޕާކް ޒުލުގައި އޮންނަ ދެ އެތެވެ. އަދި މިއީ އެ ޒުލަށް ދާ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ދޭއްޗެވެ. ސަބަބަކީ ދުވަސްވީ ދެ އެތު ކިބައިގައި ފުޓުބޯޅައިގެ ހުނަރު ވެސް ހުންނާތީ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 7
ބުޅަލުގެ މައްސަލައިގައި ކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބުޅަލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވާތީ ކަމަށް ބުނެ ބުޅާ މަރާ މީހުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން އެ ނިންމުން އެ...

October 02, 2019 15
ބުޅާ މަރާތީ ކަންބޮޑުވުން؛ އެއީ ކުށެއް

ބުޅަލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން ކަމަށް ބުނެ ބުޅަލަށް އަނިޔާ ކުރުމަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަމެކެވެ. މީގެކުރިން މާލޭގައި ވެސް ބުޅަލަށް އަނިޔާކޮށް، މަރާލާފައި އެބަހުއްޓެވެ....

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 3
ރޮނގެއް ނޫން، ލައް ޖެހި ޒިބްރާއެއް

އާންމުކޮށް މި ފެންނަ ޒިބްރާގައި ހުންނަނީ ހުދާއި ކަޅުން ހުރަސް ރޮނގު ތަކެކެވެ. އެކަމަކު ޓީރާގެ ނަން ދީފައިވާ މި ޒިބްރާ ތަފާތެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 2
ހާލެއް ދިން ހަމަލާއަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކު ގޭގައި ގެންގުޅުނު ހާލެއް އޭނާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
އެތްތަކެއް ގެ ހަލާކުކޮށްލުމުން ދިރިއުޅުން ގަހެއްގައި

ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގެ އެތްތަކެއް ހަމަލާދީ ހަލާކުކޮށްލުމުން، އިންޑިއާގެ އޮޑިޝާގެ ފިރިހެނަކަށް ދަރިފުޅާ އެކު ގަހެއްގައި ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 1
ސްމާޓް މަކުނެއް، އިންސާނުންނަށް ފިލާވަޅެއް

ފެން އިސްރާފު ނުކުރާށޭ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކިޔަސް އެގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ފެން އިސްކުރެއް ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެ ބާރު ކުރާކަށް ހަނދާނެއް ނުހުރެ އެވެ. އެކަމަކު މި ރާމާމަކުނު ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ފެން ބޮއެ ނިމިގެން އެސޮރު ދަނީ އިސްކުރު ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ސަފާރީ ތީމް ޕާޓީއަކަށް ހިމާރުތަކެއް ޒިބްރާއަށް ހަދައިފި

ސްޕެއިނުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި ސަފާރީ ތީމް ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް ހިމާރުތަކެއް ޒިބްރާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ކުލަ ޖެއްސި މައްސަލައެއް ފަޅާއަރައި އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 2
ހަވާގެ އަޑަށް މުސަޅުތަކެއް މަރުވުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ޗައިނާ މީހަކު އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ގެ މަރާމާތުކޮށް އުފާ ފާޅުކުރަން ހަވާ އެރުމުން އަވަށްޓެރިއަކު ގެންގުޅުނު އެތައް ހާސް މުސަޅެއް "ބިރުން" މަރުވި މައްސަލާގައި ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ޗިމްޕެންޒީ ވެސް ފޯނަށް ފަރިތަ

އިންސާނުން ކުރާ ކަންކަން ކޮޕީކުރުމަކީ ބައެއް ޖަނަވާރުން ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ވައިރަލްވެފައިވާ އިންސްޓަގްރާމް ވީޑިއޯއަކުން ވެސް ފެންނަނީ މިކަހަލަ ވަރަށް އާދަޔާހިލާފު އަދި ޝައުގުވެރި މަންޒަރެކެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
ކުއްތާއަށް ކާންދިނުމުން ތިން ލައްކަ ރުޕީސްގެ ޖޫރިމަނާ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ ތެރޭގައި ވަގު ކުއްތާތަކަކަށް ކާން ދިނުމުން އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ވައްވައް ޖަހާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ވައްވައް ޖަހާ ނަމަ އޭގެ ވެރިމީހާ ޖޫރިމަނާކުރާ ގަރާރެއް ފްރާންސްގެ އަވަށެއްގައި ފާސްކޮށް، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

February 14, 2019
ވިކްޓޯރިއާގެ ފެޝަންއިން ޖަނަވާރުގެ ހަން ބޭނުމެއްނުކުރާނެ

ނުފޫޒު ގަދަ ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ޖަނަވާރުންގެ ހަމާއި ކެހެރި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު...