13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
ބަނޑުހައިވީމާ ޕިއާނޯ ކުޅޭ ބުޅަލެއް

އެމެރިކާގެ ފިލަޑެލްފިއާގައި ބުޅަލެއް ގެންގުޅޭ މީހަކު، ބުޅާ ބަނޑުހައިވުމުން ބާރަށް ގޮވާތީ އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ބުޅަލަށް ޕިއާނޯ ކުޅެން ދަސްކޮށްދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 1
ސާރިދޯޅެއްގައި ޓްރަމްޕުގެ ސްޓިކާ ޖެހި މީހަކު ހޯދަނީ

ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ތާއީދުކުރާކަން އަންގައިދޭ ސްޓިކާއެއް، ސާރިދޯޅެއްގައި ތަތްކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކަން ކުރި މީހަކު ހޯދައިދޭ މީހަކަށް 5،000 ޑޮލަރުގެ އިނާމެއް އެމެރިކާގެ ޖަމާއަތަކުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 1
ފައިވާނާއި ބޫޓު އެއްކުރާ ހިޔަޅެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހަކު އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ބުލަޅެއް ގޮގްލް ހޮވައިގެން ގެއަށް ގެންނަ ވާހަކަ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ނޫސްތަކަށް އެރި އެވެ. މި ފަހަރު އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ ހަމަ މި ޒާތުގެ ވާހަކައެކެވެ. މިއީ ޖަރުމަނުގެ ހިޔަޅެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 5
ގޮގްލްސް ހޮވައިގެން ގެނެސްދޭ ބުޅަޅެއް

ސެލީ ބެލް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ގެންގުޅޭ ބުޅާ އެވެރީ އަކީ އަބަދު ވެސް އެކި ބާވަތުގެ ދިރޭ އެއްޗެހި ގެއަށް ގެންނަ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީދަލާއި ބޮއް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު ފާއިތުވި މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ބުޅާ މުޅިން ވެސް ގެންނަނީ ފަތާއިރު އަޅާ ކަހަލަ ގޮގްލް އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 2
މިއީ މާ ލޯބި އިސްތަށިގަނޑެއް އޮންނަ އެތެއް

މާ ލޯބި އިސްތަށިގަނޑެއް އޮންނަ އެތަކަށް އިންޑިއާގެ އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 20
މަކުނު ލައްވާ ރުކުއަޅާތީ ކާށީގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓް

ތައިލެންޑުން ކާށި އެކްސްޕޯޓްކުރަނީ ރާމާމަކުނު ރުކަށް އަރުވައިގެން އެސޮރުމެން ލައްވާ ރުކުއަޅައިގެން ކަމަށް، ޖަނަވާރުންގެ ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޕީޕަލް ފޯ އެތިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް އެނިމަލްސް (ޕީޓާ) ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމާ ގުޅިގެން ތައިލެންޑްގެ ކާށިން އުފައްދާ ތަކެތި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ސުޕަމާކެޓް...

24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ފިރިހެނުން ބުޅާ ގެންގުޅުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

އޮޅުކޮށްގެން ބުޅަލެއް ގެންގުޅުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ފިރިހެނުން ބުޅަލާ އެކު ފޮޓޯ ނަގާފައި ހުއްޓާ ފެނުމުން އެކަމާ އަންހެނުން ދެކޭ ގޮތެއް ބަލަން މިއޮތީ ދިރާސާއެއް ހަދައިފަ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 9
ކުއްތާއަކަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީއެއް

ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރަޕީގައި ބޭނުންކުރާ ކުއްތާއަކަށް އެމެރިކާގެ ކޮލެޖަކުން އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީއެއް ދީފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ޗައިނާގެ ޕެންޑާތަކަށް ކެނެޑާގައި ކާންދެވޭކަށް ނެތް

ޗައިނާ އާއި ކެނެޑާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކެނެޑާގެ ޒުލެއްގައި ގެންގުޅެމުން އަންނަ ދެ ޕެންޑާ އަށް ކާންދޭނެ އޮނުގަސް ނުލިބޭތީ އެސޮރުމެން ޗައިނާ އަށް އަލުން ފޮނުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ

04 މެއި

May 04, 2020 6
ދަރި ގޮވައިގެން ބުޅަލެއް ހޮސްޕިޓަލަށް!

ޖަނަވާރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ބައެއް ކަންކަމަކީ އިންސާނުން އަޖައިބުކޮށްލާވަރުގެ ކަންކަމެވެ. މިއީ އެކަމަކު އާދަޔާ ހިލާފް ކަމެކެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020
ކުއްތާއެއް ވޮލީކުޅޭ ވީޑިއޯއަކަށް ސަމާލުކަން

ކޮރޮނޯވައިރަހުގެ މި ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ވެސް މަޖާ އަދި އުފާވާ ކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަ ފެނެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ދެ މީދަލުގެ "މާރާމާރީ" އަށް އެވޯޑެއް

މީދަލާއި ބުޅާ ފަދަ އެއްޗެހީގެ މަޖާ ކޯޅުންތަކާއި ވާދަވެރިކަން އާންމުކޮށް ފެންނަނީ ހިޔާލީ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކާޓޫން ފިލްމުތަކުންނެވެ. އެކަމަކު މި ފޮޓޯ އަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިލާށެވެ. މިއީ ކުރެހުމެއް ނޫނެވެ. އަސްލު ފޮޓޯއެކެވެ. ވައިލްޑްލައިފްގެ 25 ފޮޓޯއަކާ ވާދަކޮށް މި ފޮޓޯ އަށް އަހަރުގެ ފޮޓޯގެ މަގާމު ވެސް ލިބުނީ ފޮޓޯ އިން ފެންނަ...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 1
ޕޯލާ ބެއާތައް މޫސުމީ ބަދަލުގެ ޝިކާރައަކަށް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ދުނިޔެ ހޫނުވެ، އުތުރާއި ދެކުނު ތަނޑީގެ ގަނޑުފެންތައް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑްފައި ވިރެމުންދާތީ މީގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަމުން ދަނީ ގަނޑުފެންތަކަށް ދިރިއުޅުން ބަރޯސާވެފައިވާ ޕޯލާ ބެއާތަކަށް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ގުރާފެހި ކުލައިގެ ކުއްތާއެއް

ކުއްތާތަކުގެ އާންމު ކުލަތަކަކީ ކަޅާއި ހުދާއި ޗޮކްލެޓް ކަހަލަ ކުލަތައް ކަމަށް ވިޔަސް އެމެރިކާގައި މި ވަނީ މުޅިން ތަފާތު ކުލައެއްގެ ކުއްތާއެއް ވިހައިފަ އެވެ. މި ކުއްތާގެ ގައިގައި ހުރީ އާންމުކޮށް ކިޔާގޮތުން ނަމަ ގުރާފެހި ނުވަތަ ލައިމް ގްރީން ކުލަ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 10
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން 10،000 ޖަމަލު މަރާލަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހަނަފަސްކަމާ އެކު ފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ، އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ޖަމަލުތައް މާ ގިނައިން ފެން ބޯ މައްސަލަ ބޮޑުވުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެތައް ހާސް ޖަމަލެއް މަރައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 1
"އެންޒައިޓީއާ ދުރުކުރަން" ގެރި އަށް ވީއާރް ހެޑްސެޓް

ރަޝިއާގައި ގެންގުޅޭ ގެރިތަކެއްގެ ކިބައިން އެންޒައިޓީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ އެކަމުން އެ އެއްޗެހި ސަލާމަތްކުރުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނެ މޫނުގައި ވާޗްއަލް ރިއަލިޓީ (ވީއާރް) ހެޑްސެޓް އަޅުވައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 10
ރާމާމަކުނާއި އޫރު އެއްކޮށްގެން ޖަނަވާރެއް އުފަންކޮށްފި

ސިއްހީ ކަންކަމުގައި އިންސާނުންނަށް ބޭނުންވާ ގުނަވަންތައް ޖަނަވާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހެއްދުމަށް ޗައިނާގެ ސައިންސްވެރިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ރާމާމަކުނާއި އޫރު އެއްކޮށްގެން (ހައިބްރިޑް) ޖަނަވާރެއް އުފަންކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 3
ދަނޑުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ކުއްތާގެ އަޑު

ޖަނަވާރުން ދަނޑުބިންތަކަށް ގެއްލުންދޭތީ އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގެ ދަނޑުވެރިއަކު ތަފާތު އުކުޅެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައި، އެކަން ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ކުއްތާއެއްގެ ބޮލުގައި "ނަގުލެއް"

އެމެރިކާގެ މިޒޯރީގެ މަގުމަތީ، ފިނީގެ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ސަލާމަތްކުރި 10 ހަފުތާވީ ކުއްތާއެއްގެ ބޮލުގައި "ނަގުލެއް" އިނުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ޖަނަވާރުންނާ އެކު ސެލްފީ ނެގުމާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް

ކޮސްޓަ ރިކާ އަކީ އެ ގައުމުގައި އުޅޭ އެތައް ވައްތަރެއްގެ ޖަނަވާރުންނާ ހެދި ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެ އެއްޗެހި ދެކެލަން ދާ މީހުން، ޖަނަވާރުންތައް ނަގައި، އެ އެޗިއްސާ އެކު ސެލްފީ ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ވަނީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފަ އެވެ.