17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 1
"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރެއަށް، ޖޫން މަހު ރިލީޒްކުރި އެމިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޓޯއި ސްޓްރީ 4" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއަކާ އެކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
ޕިކްޒާގެ "ސޯލް" އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައި

ޑިޒްނީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕިކްޒާ އިން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ދެވަނަ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ސޯލް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 3
"ފްރޯޒެން 2" ގެ އާ ޓްރެއިލާ

އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ޑިޒްނީގެ "ފްރޯޒަން" އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ދެހާސް ތޭރައިގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާކަށް ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ވެސް ނެތެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
"ސިންގް 2" 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ސިންގް" ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމުމަސް ފަހު އަނެއްކާ 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ޒޫޓޯޕިއާގެ ޑައިރެކްޓަރު ރިޗް މޯ ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އަށް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ޑިޒްނީގެ "ޒޫޓޯޕިއާ" ގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު އެ ސްޓޫޑިއޯ ދޫކޮށް، ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އެނިމޭޝަނާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
"ބްލޭޑް ރަނާ 2049" ގެ އެނިމޭޓެޑް ސީރީޒެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "ބްލޭޑް ރަނާ 2049" އަށް ބިނާކޮށް "ބްލޭޑް ރަނާ-ބްލެކް ލޮޓަސް" ގެ ނަމުގައި އެނިމޭޓެޑް ސީރީޒެއް ހަދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
"ބަގީޗާ" ގެ ޕްރިމިއާ މިއަދު

ރާއްޖޭގެ ސިނަމާ އަށް އަންނަ ފުރަތަމަ ދިވެހި އެނިމޭޓެޑް ފީޗާ "ބަގީޗާ" މިއަދު ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 12
ދިވެހި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ބަގީޗާ" މި މަހު 10 ގައި

ރާއްޖޭގެ ސިނަމާ އަށް ރަސްްމީކޮށް އަންނަ ފުރަތަމަ ދިވެހި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ބަގީޗާ" މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
"އިންކްރެޑިބަލްސް 2" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

ޖޫން މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑިޒްނީ-ޕިކްޒާގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "އިންކްރެޑިބަލްސް 2" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރު ފަހަނައަޅައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ޕިކްސާގެ ބާނީ ކުންފުނި ދޫކޮށްލަނީ

މަޝްހޫރު އެނިމޭޝަން ކުންފުނި ޕިކްސާ އާއި ޑިޒްނީ އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯގެ ޗީފް ކްރިއޭޓިވް އޮފިސަރު ޖޯން ލެސެޓާގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމާ އެކު މަގާމު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފިއެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ޖަސްޓިން ބީބާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ

ޒުވާން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ "ކިއުޕިޑް" ގެ ނަމުގައި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018
"ސްޕައިސް ގާލްސް" އަށް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ހަދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް" އަލުން ސްޓޭޖްމަތިން ނުފެނުމަކުން މާޔޫސް ވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އެ ބޭންޑްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފާނެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
ޑިޒްނީގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމްތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ނަމެއް

ކުރިން ހަދާފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތަކެއް ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން ވޯލްޓް ޑިޒްނީން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް ލިސްޓަށް ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މި ފަހަރު އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު ހަދަން ނިންމާފައި ވަނީ 1963 ގައި ރިލީޒް ކުރި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "ދަ ސްވޯޑް އިން ދަ ސްޓޯމް" އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
އޮސްކާގެ އެނިމޭޓެޑް ކެޓަގަރީ އަށް 26 ފިލްމް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް ކެޓަގަރީ އަށް 26 ފިލްމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017
"ބޮސް ބޭބީ" އަދިވެސް އަންނާނެ

އެންމެންގެ މައްޗަށް ވެރިވެގެން އުޅުނު "ބޮސް ބޭބީ" އަށް ލިބުނު ލޯތްބާ އެކު އެ ފިލްމުގެ ދެ ވަނަ ބައެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017
"ޑެޑްޕޫލް"ގެ އެނިމޭޓެޑް ސީރީޒެއް ޓީވީ އަށް

މާވެލްގެ ސްޕަހީރޯ ފިލްމް "ޑެޑްޕޫލް" އަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލްވި ފިލްމެކެވެ. ރަޔަން ރޭނޮލްޑްސް ޓައިޓްލް ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017
ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެރިކަންކުރަނީ "ބޮސް ބޭބީ"

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ރިލީޒް ކުރި ޑްރީމް ވާކްސްގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "ބޮސް ބޭބީ" ބޮޑެތި އެހެން ފިލްމުތަކުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ނޯތު އެމެރިކާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގެ ވެރިކަންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 9
ޖަނގިޔަލަކުން ބާރު ލިބޭ ކެޕްޓަން އަންޑަޕޭންޓްސް

ސުޕަމޭން ކަހަލަ ސުޕަހީރޯއިން ކޮސްޓިއުމްގެ މަތިން ޖަނގިޔަލެއްގެ ލައިގެން އުޅޭތީ އެކަން އޮންނަނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށް ވެފަ އެވެ. ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމުތަކުން އެކަހަލަ ކޮސްޓިއުމްތައް ދައްކާތީ ބައެއް މީހުން ފާޑު ވެސް ކިޔަ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016
މަޝްހޫރު ނަންތަކާ އެކު "ސިންގް" ޑިސެމްބަރުގައި

އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން މި ފިލްމް ވެސް ނުބަލައި ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް މި އަންނަނީ އޭ ލިސްޓް ތަރިންގެ ނަންތަކާ އެކުގަ އެވެ.