03 އެޕްރީލް

April 03, 2020
"މިނިއަންސް 3" އާއި "ސިންގް 2" ވެސް ފަސްކޮށްފި

ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒްގެ ދެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020
ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ލިސްޓަށް "ޕީޓަ ޕޭން"

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތައް އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދޭން ހިފާފައިވާ ފޯރީގެ ތެރެއަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 6
"ޓޮމް އެންޑް ޖެރީ" އަށް 80 އަހަރު

އަހަރެމެން އެންމެން ގަޔާވާ ކާޓޫން "ޓޮމް އެންޑް ޖެރީ" ވުޖޫދަށް އައިތާ 80 އަހަރުވީ އެވެ. މި ކާޓުންގެ އަހުލުވެރިންނަށް ވެސް މަރުހަބާ އެވެ. "ޓޮމް އެންޑް ޖެރީ" އަކީ ކާޓޫން ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ފެވަރިޓިކެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 3
"ބަމްބީ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް

މީގެ 78 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ބަމްބީ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް ވެސް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ޑިޒްނީގެ "އަ ކްރިސްމަސް ކެރޯލް" އަލުން ހަދަނީ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ތްރީޑީ އެނިމޭޓެޑް ޑާކް ފެންޓަސީ ފިލްމު "އަ ކްރިސްމަސް ކެރޯލް" ތަފާތު ނަމަކާ އެކު އަލުން ހަދަން ނިންމައި އޭގެ ސްކްރިޕްޓް ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019
ޑިޒްނީގެ "ޕިނޯކިއޯ" ރޮބަޓް ޒެމެކިސް އަށް

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޕިނޯކިއާ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަނާ ކުރިން ހަވާލުވި ސެމް މެންޑޭޒް ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވާތީ، މީގެ ޑައިރެކްޝަން ރޮބަޓް ޒެމެކިސް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019
އޮސްކާގެ އެނިމޭޓެޑް ކެޓަގަރީ އަށް 32 ފިލްމު

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެނިމޭޓެޑް ފީޗާ ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް 32 ފިލްމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 1
"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރެއަށް، ޖޫން މަހު ރިލީޒްކުރި އެމިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޓޯއި ސްޓްރީ 4" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއަކާ އެކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
ޕިކްޒާގެ "ސޯލް" އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައި

ޑިޒްނީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕިކްޒާ އިން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ދެވަނަ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ސޯލް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 3
"ފްރޯޒެން 2" ގެ އާ ޓްރެއިލާ

އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ޑިޒްނީގެ "ފްރޯޒަން" އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ދެހާސް ތޭރައިގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާކަށް ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ވެސް ނެތެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
"ސިންގް 2" 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ސިންގް" ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމުމަސް ފަހު އަނެއްކާ 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ޒޫޓޯޕިއާގެ ޑައިރެކްޓަރު ރިޗް މޯ ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އަށް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ޑިޒްނީގެ "ޒޫޓޯޕިއާ" ގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު އެ ސްޓޫޑިއޯ ދޫކޮށް، ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އެނިމޭޝަނާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
"ބްލޭޑް ރަނާ 2049" ގެ އެނިމޭޓެޑް ސީރީޒެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "ބްލޭޑް ރަނާ 2049" އަށް ބިނާކޮށް "ބްލޭޑް ރަނާ-ބްލެކް ލޮޓަސް" ގެ ނަމުގައި އެނިމޭޓެޑް ސީރީޒެއް ހަދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
"ބަގީޗާ" ގެ ޕްރިމިއާ މިއަދު

ރާއްޖޭގެ ސިނަމާ އަށް އަންނަ ފުރަތަމަ ދިވެހި އެނިމޭޓެޑް ފީޗާ "ބަގީޗާ" މިއަދު ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 12
ދިވެހި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ބަގީޗާ" މި މަހު 10 ގައި

ރާއްޖޭގެ ސިނަމާ އަށް ރަސްްމީކޮށް އަންނަ ފުރަތަމަ ދިވެހި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ބަގީޗާ" މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
"އިންކްރެޑިބަލްސް 2" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

ޖޫން މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑިޒްނީ-ޕިކްޒާގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "އިންކްރެޑިބަލްސް 2" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރު ފަހަނައަޅައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ޕިކްސާގެ ބާނީ ކުންފުނި ދޫކޮށްލަނީ

މަޝްހޫރު އެނިމޭޝަން ކުންފުނި ޕިކްސާ އާއި ޑިޒްނީ އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯގެ ޗީފް ކްރިއޭޓިވް އޮފިސަރު ޖޯން ލެސެޓާގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމާ އެކު މަގާމު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފިއެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ޖަސްޓިން ބީބާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ

ޒުވާން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ "ކިއުޕިޑް" ގެ ނަމުގައި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018
"ސްޕައިސް ގާލްސް" އަށް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ހަދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް" އަލުން ސްޓޭޖްމަތިން ނުފެނުމަކުން މާޔޫސް ވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އެ ބޭންޑްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފާނެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
ޑިޒްނީގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމްތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ނަމެއް

ކުރިން ހަދާފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތަކެއް ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން ވޯލްޓް ޑިޒްނީން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް ލިސްޓަށް ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މި ފަހަރު އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު ހަދަން ނިންމާފައި ވަނީ 1963 ގައި ރިލީޒް ކުރި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "ދަ ސްވޯޑް އިން ދަ ސްޓޯމް" އެވެ.