26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 11
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން އުނދަގޫ، އެހީ ބޭނުންވޭ: އޭސީސީ

ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އިން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އަށް އެކަނި ކުރެވޭވަރަށް ވުރެން އުނދަގޫ އަދި ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި މިކަން ހުއްޓުވަން...

November 26, 2020 77
އެމްޕީއެލްގެ 8 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވައްކަން ފަަޅާއަރައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިިމިޓެޑުގައި 8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ޒަކީ (ނަޒާކީ ޒަކީ) އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 18
ބިގަށް ތުހުމަތުވާ މަނީ ލޯންޑްރިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ ހަސަން އިސްމާއީލާއި އެ އޮފީހުގެ ފޮޓޯގްރާފަރު މުންޝިދް މުހައްމަދުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ބިިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް (ބިގް) ކުންފުންޏަށް ތުހުމަތުވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 6
ޕީއެސްއެމްގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ޕީޖީއަށް

ހަދާ ނުނިމޭ އިމާރާތެއް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ކުއްޔަށް ހިފައި، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެތަނަށް ކުލި ދެއްކި މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހަށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ފޮނުވައިފި އެވެ. މިއީ އެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 18
ބައެއްކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ޝިފާގެމައްސަލަ ފޮނުވާލައިފި

މާލޭގެ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކު ތަރައްގީ ކުރުމުގައި މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދުނުތާ ދޮޅު މަސް ފަހުން، އެ މައްސަލަ އަނބުރާ އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 14
ވެންޓިލޭޓަރުމައްސަލަ މުރާޖައާކުރަން މަޖިލީހުން އަންގައިފި

ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގަންނަަން ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަަމަށް ތުުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމާފައި ވާތީ އެ ނިންމުން މުރާޖައާކުރަން އެދެން އެންގުމަށް...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 30
މަހެއް ވީއިރު ވެސް ޝިފާގެ ދައުވާ ބަލައެއްނުގަނޭ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކު ތަރައްގީކުރުމުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާކުރަން ފޮނުވިތާ މަހެއް ވީ އިރު ވެސް އެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 23
ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޝަންގައި ހުންނަތާ އަހަރެއް!

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތާ އެކު މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 1
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ޒިޔާދުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

October 26, 2020 16
އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާހެއްނުވި

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެބަރުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން، މަޖިލީހުގެ މިނިވަންވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން މިއަދު ފާހެއް ނުވި އެވެ.

October 26, 2020 47
ދަރުމަވަންތަ އިމާރާތުގެ މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގުކުރަނީ

ބީލަމަށް ނުލައި، ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަން ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ނިންމި...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 16
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ނިންމުން ރިވިއުކޮށްދޭން އެދެފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ނިންމެވި ނިންމެވުން އަލުން މުރާޖައާކޮށްދޭން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 58
ފައިދާވި މީހުން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ނިޝާމާގެ ސިޓީއެއް!

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކުރުމުގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނަހަމަ ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިން މީހުން ހާމަކޮށް، މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ކިޔައިދެއްވައި...

October 22, 2020 9
ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަފަކު ގޯސް ހެދިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުއްދަތަކެއް ދޫކުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 20
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ "ޝަރީއަތް" ކޮމިޓީގައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި، ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ރަނގަޅަށް އަމަލުކުރީ ކޮން މުއައްސަސާއަކުންތޯ ބަލަން ސުވާލުކުރަން ފެށުމުން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެމްބަރުން ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހި ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 17
ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިން ކަމުގެ ހެކި ހުރި: އޭސީސީ

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއްގެ މައްޗަށް...

October 20, 2020 7
ވެންޓިލޭޓަރު ކޭސްގައި ޕީޖީން ދައްކަނީ ބަހަނާ: އިދިކޮޅު

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާ ކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީ އަށް...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 27
މެމްބަރުންގެ ބަސް: ހިޔާނާތްތައް ބެލުމުގައި ފެއިލްވެއްޖެ

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު، މިހާރު ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކަށް ވީ އެކަންކަން ބަލައި، ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދައިދިނުމާއި...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 24
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ ފޮނުވީ ދަންވަރަކު ނޫން: އޭސީސީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ 10 މީހަކަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވީ އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 4
އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރުމުގެ އާ ގަވައިދު ގެޒެޓްކޮށްފި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، (އޭސީސީ) އިން ތަހުގީގުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށް އާ ގަވައިދެއް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 5
ޓްރާންސްޕޯޓުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލީ ޒުބެއިރާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 13, 2020 37
އަދީބުގެ މެސެޖުތައް އާންމު ކުރާނަން: ނަޝީދު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި 70،000 ޓެކްސްޓު މެސެޖު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބި، އެ ތަހުގީގު ނުހިންގުނު ކަމަށާއި އެހެންވީމާ އެ ޓެކްސްޓްތައް އާއްމުކުރައްވާނެ...

October 13, 2020 38
"އޭސީސީ އަށް ބަލަން އެނގެނީ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް"

ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނުބެލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ މެދު މިއަދު...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 19
އޭސީސީ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ގޮވާލައިފި

ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނުބަލައި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖް މިއަދު ގޮވައިލައްވައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 10
ތުހުމަތަކީ މެޔަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ އެއް ހަމަލަ: ޝިފާ

މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ވާދަވެރިންނާއި ހަސަދަވެރިންގެ ދުއްތުރާތަކާއި ސިލްސިލާ ހަމާލަތަކާ އެކުގައި ކަމަށާއި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާކާ ގުޅުވައި ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތަކީ މެޔަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ އެއް ހަމަލަ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 4
އެންޑީއެމްއޭގެ އޮޑިޓުން ފެންމަތިވި މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)ގެ އޮޑިޓުން ފެންމަތިވި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.