20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
އެޕަލް ގަޑިތައް ހެދީ އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ ގޮތަށް

އެޕަލް އިން ސްމާޓް ގަޑިއެއް ނުއުފައްދައިގެން އުޅެނިކޮށް ސެޕްޓެމްބަރު 2014 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އާ ގަޑިއެއް ނެރެމުން އައިސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި މި ނެރުނީ ސީރީޒް 6 އެވެ. މިހާ...

September 20, 2020 2
އެޕަލްގެ އިންޑިއާ ފިހާރަ މި މަހުގެ 23 ގައި

މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނީގެ އޮންލައިން ފިހާރައެއް މި މަހުގެ 23 ގައި އިންޑިއާގައި ލޯންޗްކުރަން ނިންމައި، އެކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
އެޕަލްގެ ގަޑި ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެލަވަންސެއް

ސިއްހަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޕަލް ގަޑި ބޭނުންކޮށް އޭގައި ހުންނަ ސިއްހަތާ ގުޅޭ އެޕްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ސިންގަޕޫރްގައި ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
އެޕަލް ގަޑިތަކާ އެކު އެޑަޕްޓަރެއް ނުލިބޭނެ

އެޕަލް އިން ދެން ނެރޭ އައިފޯނާ އެކު ޗާޖަރެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ދެކެވިފަ އެވެ. މި ފޯނަށް އިންތިޒާރުކުރަނިކޮށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ފޯނެއްގެ ވާހަކަ ނުވެސް ދައްކަ އެވެ. މުޅި އިވެންޓް ހާއްސަވީ ގަޑިއަށެވެ. ގަޑީގެ ތަފްސީލުގެ ތެރެއިން އެއާ އެކު ޕަވަ އެޑަޕްޓަރު ނުލިބޭނެ ވާހަކަ ވެސް އިއުލާނުކުރި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 7
އައިފޯނެއް ނެތް؛ ތައާރަފްކުރީ އެޕަލް ގަޑިއާއި އައިޕެޑް

މިރޭ އައިފޯން 12 ދައްކާލާނެ ކަމަށް ހީވެފައި އޮތަސް، ހަމައެކަނި އެޕަލް ގަޑި އާއި އައިޕެޑްގެ އާ ވާޝަންތައް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 3
އެޕަލްގެ އިވެންޓެއް މި މަހު 15 ގައި

އާ އުފެއްދުންތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދައްކާލާ އެޕަލް އިން މި މަހުގެ 15 ގައި ވާޗުއަލް އިވެންޓެއް ބާއްވަން ނިންމައި ދައުވަތު ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
އެޕެއް ނެތި އައިފޯނުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭނެ

އައިފޯން ބޭނުންކުރާ ނަމަ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕަކާ ނުލައި ވެސް ޓްރޭސްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައި، އެ ފީޗާ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 3
ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ: އަޅާކިޔާނީ ކޮން ފޯނަކާ؟

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާގައި ދެން ހުރި ހުރިހާ ފީޗާތަކެއް މި ވަގުތަށް ބަހައްޓާށެވެ. ޝައުގުވެރިވެގެން މިއުޅެނީ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާގެ ފަހަތާއި ކުރިމަތީ ބިއްލޫގަނޑަށެވެ. އެއީ ކޯނިން "ގޮރިއްލާ ގްލާސް ވިކްޓަސް" އެވެ. ސްމާޓްފޯނެއްގައި މި އަށް ވުރެ ވަކިން ގަދަފަދަ ބިއްލޫރިއެއް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރިކަން އަހަންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020
އެޕަލްގެ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން ފިހާރަ ސިންގަޕޫރުގައި

އެޕަލްގެ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން ފިހާރަ ސިންގަޕޫރުގައި ތަރައްގީކޮށް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ވަންޕްލަސް ފޯނުތައް ދަރަޖަކުރަނީ

ވަންޕްލަސް އިން ބުނަނީ ނުއަގުގައި ފޯނު ވިއްކުން ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށެވެ. މި ބުނުމުން ދޭހަވަނީ، ވަންޕްލަސްގެ ފޯނުތައް ކުރިން ވިއްކި އަގުގައި ދެން ވިއްކެން ނެތް ކަމަކެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 2
އެޕަލްގެ ގަޑިތައް ވާދަވެރިންނަށް ވުރެ ކުރީގައި

ސްމާޓް ގަޑި އުފައްދާ ކުންފުނިތައް ތަރުތީބުން އަތުރާލާނަމެވެ. އެޕަލް، ގާމިން، ވާވޭ އަދި ސެމްސަންގެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހަށް ބަލައި، މާކެޓްގައި ގަދަބާރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައި ހުރި ގޮތެވެ. ތިޔަ ހީކުރެވުނީ ރަނގަޅަށެވެ. އެއް ވަނަ އެޕަލް އަށެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 1
އެޕަލްގެ އަގު ދެ ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް

އެންމެ ފުރަތަމަ ދެ ޓްރިލިއަން ހަމަކުރި ކުންފުންޏަކީ ސައުދީ އަރަމްކޯ

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 1
އެޕަލް އިން ޗައިނާގެ 47،000 އެޕް ސްޓޯރުން ނެރެފި

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެޕް ސްޓޯރުން ޗައިނާގެ 47،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އެޕް ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 1
ޗައިނާ މީހުން އައިފޯން ދޫކޮށްލަފާނެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރަކަށް، އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން ވީޗެޓް ބަންދުކޮށްފި ނަމަ އައިފޯނުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފޯނެއް ހޯދާނެ ކަމަށް، 1.2 މިލިއަން މީހުން ބުނެފައި...

August 18, 2020 2
އެޕަލް އިން ފިޓްނެސް އެޕެއް ލޯންޗްކުރަނީ

ސަބްސްކްރައިބްކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އެޕަލް އިން ފިޓްނެސް އަށް ހާއްސަ އެޕެއް ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020
އެޕިކް ގޭމްސް އިން އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އަށް ދައުވާ

އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުން ވީޑިއޯ ގޭމް ޑައުންލޯޑްކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާ އިން ބައިއެޅުމާ މެދު އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ ގުޅިގެން، މަޝްހޫރު ގޭމް "ފޯޓްނައިޓް" ނެރޭ އެޕިކް ގޭމްސް އިން ގޫގުލް އާއި އެޕަލް އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 1
ލޯގޯއަކާހެދި އެޕަލް އާއި ކުޑަކުޑަ ވިޔަފާރިއަކުން ކޯޅެނީ

ފުޑް ބްލޮގެއް ހިންގާ އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއެއްގެ މޮބައިލްގެ އެޕްގެ ލޯގޯއަކަށް ޕެއާޒްއެއް ބޭނުންކުރަން ނިންމުމުން އެއީ އެޕަލްގެ ލޯގޯއާ ވައްތަރު އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކޮށްފައިވާތީ އެ މީހުން އެޕަލްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
އެޕަލްގެ ސަބަބުން ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ގެއްލޭ

މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މާކެޓްގައި އެޕަލް އަށް އޮތް ފުރުސަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފާ ކަމަށް ރަޝިއާގެ "ފެޑެރަލް އެންޓިމޮނޮޕޮލީ ސާވިސް" އިން ބުނެފި އެވެ. ފެޑެރަލް އެންޓިމޮނޮޕޮލީ ސާވިސް އިން ބުނީ، މިއީ އެޕަލް އަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތެއް ނޫން ކަމަށާއި މިކަން ސާބިތުވާން އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
ޓިމް ކުކް ވެސް 100 ބިިލިއަން ޑޮލަރު ކްލަބަށް

އެޕަލް ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކްގެ މިލްކިއްޔާތު ވެސް މިހާރު 100 ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 1
އެންވީޑިއާ އިން އާމް ގަންނަނީ

އެންވީޑިއާ އަކީ އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެކެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ "ގްރެފިކްސް ޗިޕް" ޑިޒައިންކުރުމެވެ. ގޭމިން މެޝިންތަކަށާއި ބާރުގަދަ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް އަދި ލެޕްޓޮޕްތަކަށެވެ. މި ނޫނަސް ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅުން ހުރި ހާޑްވެއާ އާއި ސޮފްޓްވެއާގެ މަސައްކަތްތައް، އެންވީޑިއާ އިން ކުރެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
ގޫގުލް އިން ފިޓްބިޓް ގަތުން ރަނގަޅުތޯ ބަލަނީ

ގޫގުލް އިން ފިޓްބިޓް ގަނެ އަމިއްލަކުރުމަށް 2.1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރާނެ އެވެ. ފިޓްބިޓް ގަތުމަށް ގޫގުލުން ޝައުގުވެރި ވިޔަސް އަދި ފިޓްބިޓް ވިކުމަކީ ފިޓްބިޓަށް މައްސަލައަކަށް ނުވި...

August 02, 2020 1
އެޕަލްގެ ގަޑިތަކުން ލޭގެ އޮކްސިޖަން ބެލޭ ގޮތް ހަދަނީ

ސްމާޓް ގަޑިތަކަށް އިތުރުކުރަން ޖެހިފައި ހުރި ފީޗާތަކުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ ފުރަތަމަ ލިސްޓްކުރާނީ، ލޭގައި އޮކްސިޖަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމެވެ. މިއީ ގާމިން އަދި ފިޓްބިޓްގެ ބައެއް...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
އަންނަ މަހު އައިފޯނެއް ނުނެރޭނެ

އެޕަލްގެ ފޯނުތައް އާންމުކޮށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނެރޭތީ، ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ މި އަހަރު ވެސް އެ މަހަށް އިންތިޒާރު ކޮށްގެންނެވެ. އެކަމަކު އެޕަލް އިން މިހާރު ވަނީ އެ އިންތިޒާރު ދިގުވެދާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.