27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 1
އީ-ވޭސްޓާ ހެދި އެމެޒޯން އާއި އެޕަލް އަށް ނުރުހުން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުކާލާ އީ-ވޭސްޓް ނުވަތަ ކަރަންޓް ސާމާނުގެ ކުނިބުނި އިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އެމެޒޯން އާއި އެޕަލް އިން ކަމަށާއި އެ ކުންފުނިންތަކުން ތިމާވެއްޓާ މެދު އަދާކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކަށް އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 7
އަލީއެކްސްޕްރެސް އިންޑިއާގައި މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން މަނާކުރި ޗައިނާގެ އެޕްތަކުގެ އަދަދު މިހާރު 220 އަށް އަރާ

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 2
ބުޅަލުގެ "މިއައު" ތަރުޖަމާކުރެވޭ އެޕެއް

މިއީ ބުޅާ ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ވާނެ އެވެ. ޑިވެލޮޕަރަކު މި ގެނެސްދިނީ ބުޅަލުގެ "މިއައު" ތަރުޖަމާކުރެވޭ މޮބައިލް އެޕެކެވެ. "މިއައު ޓޯކް" ގެ ނަން ދީފައިވާ އެޕް އުފެއްދީ އެމެޒޯންގެ ވޮއިސް އެސިސްޓަންޓް އެލެކްސާ ވެސް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގައި ވެސް ހިއްސާވި އެކްވެލަން ކުންފުނީގެ ޓެކްނިކަލް ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރު ޒޭވިއާ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 1
އާ މެކްބުކްތަކުން ވީޑިއޯ ކޯލް ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ

އެޕަލް އިން އަންގާރަ ދުވަހު ދައްކައިލި އާ މެކްބުކްތައް ވީޑިއޯ ކޯލްތަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 1
އެޕަލްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަޕްލަޔަރު ހުއްޓުމަކަށް

އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް "ސްޓޫޑަންޓް ވޯކާ ޕްރޮގްރާމް" އާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ އެޕަލްގެ އެންމެ ބޮޑު ސަޕްލަޔަރު ކަމަށްވާ ޓައިވާންގެ ޕެގަޓްރޯންއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ވަގުތީ މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
އެޕަލްގެ އިވެންޓެއް މި މަހުގެ 10 ގައި

އެޕަލް އިން މި އަހަރު ބާއްވާ ބޮޑު ތިން ވަނަ އިވެންޓް މި މަހުގެ 10 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 7
ދިރާގުން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލަނީ

ދިރާގުން އައިފޯނު 12 އަދި އައިފޯނު 12 އަށް ޕްރޯ ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވައިލާނެ އެވެ. މި ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވައިލާނީ މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.dhiraagu.com.mv މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 11
ރާއްޖޭގައި ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޕަލްގެ ފަހުގެ ސީރީޒް، އައިފޯން 12 އާއި 12 ޕްރޯ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 3
އެޕަލް ދޫކޮށްލި ޑިޒައިނަރު އެއާބީންއެންބީއާ ގުޅިއްޖެ

އެޕަލްގެ އެތައް އުފެއްދުންތައް ޑިޒައިންކުރުމުގައި 30 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު ވަކިވި ޖޮނީ އައިވް، އެއާބީއެންބީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020
އައިފޯން 12 ގައި ދެ ސިމާ އެކު 5ޖީ ނުލިބޭނެ

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދައްކައިލި އައިފޯން 12 ބޭނުންކުރާ ފަށާއިރު، ދެ ސިމް އެއްފަހަރާ ބޭނުންކުރާ ޑުއެލް ސިމް މޯޑުގައި 5ޖީ ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 13
އާ އައިފޯނަށް ސެމްސަންގުން "މޮޅު" މަލާމާތެއް

އެޕަލްގެ އައިފޯން 12އާ އެކު ޗާޖިން އެޑަޕްޓަރާއި ހެޑްފޯން ނުދޭތީ ސެމްސަންގުން "މަލާމާތްކޮށްފި" އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 4
އައިފޯން 12ގެ 4 ފޯނެއް؛ ވައްތަރީ އައިފޯން 4 އާ

އެޕަލް އިން އައިފޯންގެ ޑިޒައިނަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް 5ޖީ އާ އެކު އައިފޯން 12 އާއި އައިފޯން 12 މިނީ އާއި އައިފޯން 12 ޕްރޯ އަދި އަދި އައިފޯން 12 ޕްރޯ މެކްސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 6
އައިފޯން 12 ނެރުން މި މަހުގެ 13 ގައި

އެޕަލް އައިފޯން 12 މި އަހަރު ނެރޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، މި މަހުގެ 13 ގައި އެޕަލްގެ އިވެންޓަކަށް އަނެއްކާވެސް ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

October 07, 2020 1
އައިޓިއުންސް އިން ޑިޒްނީ ފިލްމްތައް 4K ގައި

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތައް އައިޓިއުންސް އިން 4K ކޮލިޓީގައި ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 1
އެޕަލްއިން ރިސައިކަލްކުރަން ދިން ޑިވައިސްތައް ވިއްކައިފި

އެޕަލް އިން ނައްތައިލާ ޑިވަސްތައް ރިސައިކަލްކުރަން ޕާޓްޝިޕެއްގެ ދަށުން ކުރިން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި ގްލޯބަލް އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޕްރޮސެސިން (ގީޕް) އިން ޑިވައިސްތައް ނައްތާލުމުގެ ބަދަލުގައި މަރާމާތުކޮށްގެން އަލުން ވިއްކި ކަމަށް ބުނެ އެޕަލް އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
ޓެކް ކުންފުނިތައް އަނެއްކާވެސް ސެނެޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި، މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނިތަކެއްގެ ވެރިން، އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ދާދި ފަހުން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 4
އެޕަލް އިން "ސެލްފް ހީލިން" ފަތްޖެހޭ ފޯނެއް ނެރެނީ

ސްކްރީނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް އަމިއްލަ ޒާތުގައި ރަނގަޅުވާ ގޮތަށް "ސެލްފް-ހީލިން" ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުފައްދަން ނިންމައި، އޭގެ މަސައްކަތްތައް އެޕަލް އިން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 1
އައިއޯއެސް 14: އޮރެންޖް އަދި ފެހި ތިއްކެއް ފެނޭ؟

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިއޯއެސް 14 އަށް އަޕްޑޭޓް ކުރި ފަހުން ފޯނުގެ ޑިސްޕްލޭގެ މަތިން އޮރެންޖް ކުލަ އާއި ފެހި ކުލައިގެ ކުޑަ ތިއްކެއް ފެނޭ ދޯ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
އެޕަލް ގަޑިތައް ހެދީ އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ ގޮތަށް

އެޕަލް އިން ސްމާޓް ގަޑިއެއް ނުއުފައްދައިގެން އުޅެނިކޮށް ސެޕްޓެމްބަރު 2014 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އާ ގަޑިއެއް ނެރެމުން އައިސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި މި ނެރުނީ ސީރީޒް 6 އެވެ. މިހާ...

September 20, 2020 2
އެޕަލްގެ އިންޑިއާ ފިހާރަ މި މަހުގެ 23 ގައި

މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނީގެ އޮންލައިން ފިހާރައެއް މި މަހުގެ 23 ގައި އިންޑިއާގައި ލޯންޗްކުރަން ނިންމައި، އެކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
އެޕަލްގެ ގަޑި ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެލަވަންސެއް

ސިއްހަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޕަލް ގަޑި ބޭނުންކޮށް އޭގައި ހުންނަ ސިއްހަތާ ގުޅޭ އެޕްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ސިންގަޕޫރްގައި ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
އެޕަލް ގަޑިތަކާ އެކު އެޑަޕްޓަރެއް ނުލިބޭނެ

އެޕަލް އިން ދެން ނެރޭ އައިފޯނާ އެކު ޗާޖަރެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ދެކެވިފަ އެވެ. މި ފޯނަށް އިންތިޒާރުކުރަނިކޮށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ފޯނެއްގެ ވާހަކަ ނުވެސް ދައްކަ އެވެ. މުޅި އިވެންޓް ހާއްސަވީ ގަޑިއަށެވެ. ގަޑީގެ ތަފްސީލުގެ ތެރެއިން އެއާ އެކު ޕަވަ އެޑަޕްޓަރު ނުލިބޭނެ ވާހަކަ ވެސް އިއުލާނުކުރި އެވެ.